Biorąc pod uwagę ustawę o VAT, a dokładniej art. 86 ust. 1 dowiadujemy się, że przedsiębiorca ma prawo do pomniejszania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w którym towary bądź usługi zostają wykorzystane do wykonywania działań opodatkowanych. Dokładniej mówiąc chodzi o to, że przedsiębiorca posiada prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim towary oraz usługi zostają wykorzystane do wykonywania działań będących przedmiotem opodatkowania.

Kiedy nie można odliczyć VAT z faktury zakupu?

Podatnik, którzy otrzyma wystawioną fakturę nie w każdej sytuacji posiada możliwość odliczenia podatku VAT. Oczywiście wyjątkowe sytuacje, kiedy przedsiębiorca nie może tego uczynić wynikają w sposób jednoznaczny z przepisów prawa, a dokładniej mówiąc należy się posiłkować art. 88 ustawy o VAT.

W oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT wynika, że nie można pomniejszyć podatku należnego, a także zwrotu różnicy podatku bądź zwrotu podatku naliczonego faktury oraz dokumentacji celnej w sytuacji, kiedy sprzedaż wystąpiła w oparciu o faktury, albo faktury korygujące, które zostały wystawione przez podmiot niezarejestrowany, czyli traktowany jako nieistniejący.

Nie wolno mylić powyżej przedstawionych przepisów z doktryną oraz orzecznictwem, w myśl których podatnicy mogą pomniejszać podatek naliczony z faktur, które zostają wystawiane przez podmiot istniejący, ale jednocześnie niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny, w niżej przedstawionych przypadkach:

  • transakcje widoczne na fakturze miały miejsce w rzeczywistości i ich wykonawcą była jednocześnie osoba, która wystawiła fakturę,
  • w skład przedmiotowych faktur wchodzą informacje w ustawie o VAT,
  • towary bądź usługi będące przedmiotem faktury są ściśle związane ze sprzedażą opodatkowaną,
  • w konkretnym przypadku nie miały miejsca okoliczności, w oparciu o które podatnik był w stanie przewidzieć, iż transakcja jest jednoczesnym nadużyciem podatkowym, które prowadzi do pozyskania korzyści majątkowej,
  • czynności wykonane przez podatnika nie były nakierowane na pominięcie przepisów prawa,
  • zakupione przez podatnika towary bądź usługi zostaną użytkowane do działań opodatkowanych.

Zobacz również: Metody obliczania podatku VAT na fakturach

Należy pamiętać, że prawo do pomniejszanie podatku należnego może być używane przez przedsiębiorców, jeśli oczywiście nie mamy do czynienia z jakimikolwiek innymi ograniczeniami na podstawie art. 88 ustawy o VAT.

Wyrok trybunału UE

Dnia 22 października 2015 został wydany przez Trybunał Sądowy UE wyrok w sprawie C-277/14, gdzie trybunał orzekł, iż przepisy dyrektywy o VAT są sprzeczne z przepisami krajowymi, w których mowa o niemożliwości pomniejszania VAT przez przedsiębiorcę tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy faktura została wystawiona przez podmiot, który to biorąc pod uwagę przesłanki dotyczące tych przepisów traktowany jest jako podmiot, który nie istnieje, a w związku z tym nie ma szansy na określenie tożsamości prawdziwego dostawcy towarów bądź wykonawcy usług. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy zostanie udowodnione, w świetle obiektywnych warunków oraz bez konieczności określania przez podatnika, że ten podatnik zdawał sobie sprawę bądź powinien zdawać sobie sprawę, że wykonywana dostawa jest równoznaczna z przestępstwem odnośnie VAT, a zbadanie tego jest zadaniem sądu odsyłającego.

Czytaj też: Sprawdzanie kontrahenta na Białej Liście Podatników VAT

Orzecznictwo krajowe

Podatnicy mogą bazować również na stanowisku wydanym przez orzecznictwo krajowe, gdzie kolejny pozytywny wyrok wydał WSA w Gdańsku w dniu 27 kwietnia 2011 roku, I SA/Gd 190/11. Wyrok informował, że podatnik posiada możliwość do pomniejszenia VAT, będącymi przedmiotem uiszczenia z tytułu zakupu usług, które zostały wykonane przez podmiot nie będący czynnym podatnikiem VAT w przypadku, kiedy w skład przedmiotowych faktur wchodzą wszystkie niezbędne dane wynikające z przepisów podatkowych, a przede wszystkim dane konieczne do określenia tożsamości osoby, która wystawiła fakturę.

W kilku słowach podsumowania, biorąc pod uwagę przepisy prawa oraz orzecznictwo wydawane przez TSUE, a także sądy administracyjne, podatnicy mogą pomniejszać podatek VAT z faktur wystawionych przez podmioty, które nie są zarejestrowane do VAT, jeśli posiadają ku temu odpowiednie przesłanki i działania te są zgodne z przepisami prawa.


Data publikacji: 2019-06-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU