Wśród wydatków jakie może ponieść przyszły przedsiębiorca mogą znaleźć się np.: wydatki na wyposażenie. Czy zakup wyposażenia jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej może być kosztem podatkowym dla przedsiębiorcy? zakup przed rozpoczeciem dzialalnosci

Wydatki jako koszt podatkowy

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w związku osiągnięciem przychodu, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Aby wydatek był kosztem podatkowym musi mieć bezpośredni lub pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Musi więc pozostawać w związku przyczynowo – skutkowym z przychodem i być odpowiednio udokumentowany. 

Jeżeli część wydatków została poniesiona jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, to w celu ustalenia czy mogą one zostać zaliczone do kosztów firmowych należy ustalić, czy wydatki mają związek z prowadzoną działalnością i czy są w niej potrzebne. Natomiast czas, okres zakupu nie są brane w ogóle pod uwagę. W obowiązujących przepisach określających koszty podatkowe nie ma wzmianki o kryterium czasowym, dlatego jeżeli wydatki spełniają warunki dotyczące związku z prowadzoną działalnością, to będzie można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Takie samo zdanie mają organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 czerwca 2010 roku, sygn. IPPB1/415-387/10-2/MT wskazał, że w przepisach ustawy o PIT brak jest norm, które nie pozwalają zaliczyć do kosztów podatkowych, wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Obowiązkiem podatnika jest udowodnienie związku pomiędzy poniesionym wydatkiem, a źródłem przychodu. Oznacza to, że wydatki uregulowane przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, które mają związek z przychodem uzyskiwanym w późniejszym okresie czasu stanowią koszty firmowe. 

Wyposażenie zakupione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności 

Przepisy pozwalają na niedokonywanie odpisów amortyzacyjnych od niektórych składników majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. Wydatki poniesione na ich zakup są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Wymienione składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia ich do użytkowania jest równa lub niższa niż 10 000 zł mogą zostać amortyzowane jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania lub w miesiącu następnym. 

Zgodnie z art. 22h – 22m ustawy o PIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się kiedy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od 10 000 zł. W przypadku kiedy jest równa lub niższa od tej kwoty, to podatnicy mogą dokonywać również odpisów amortyzacyjnych w sposób wskazany w art. 22h – 22m z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1 ustawy o PIT lub jednorazowo w miesiącu oddania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnych bądź prawnych lub w miesiącu następnym. 

W przypadku kiedy wartość zakupionego wyposażenia nie przekracza 10 000 zł i które nie zostało zaliczone do środków trwałych, to zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT może ono zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów. Obecnie przedsiębiorcy nie muszą już prowadzić ewidencji wyposażenia.

Przedsiębiorca może składnik majątku o wartości początkowej równej lub niższej od 10 000 zł:
  • uznać za składnik wyposażenia niepodlegający wpisowi do ewidencji i ująć go w kosztach bezpośrednio w miesiącu oddania go do używania
  • uznać składnik wyposażenia za środek trwały niskocenny i dokonać jego jednorazowej amortyzacji w wysokości jego wartości w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym
  • uznać składnik wyposażenia za środek trwały niskocenny i poddać go amortyzacji zgodnie z zasadami ogólnymi. 
Wydatki poniesione na zakup wyposażenia niebędącego środkiem trwałym stanowią koszt uzyskania przychodów w chwili ich oddania do używania, co oznacza, że nie jest to data nabycia i nie zawsze będzie to też data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jeżeli osoba fizyczna będzie chciała otworzyć działalność gospodarczą i jeszcze przed jej rozpoczęciem zakupi składnik majątku o wartości niższej niż 10 000 zł, a działalność rozpocznie dopiero po pół roku od dokonanego zakupu, to w tej sytuacji wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności powinny zostać zaksięgowane w kolumnie 13 PKPiR – „Pozostałe wydatki” w dacie oddania do używania danego składnika. W kolumnie 2 w dacie zdarzenia gospodarczego należy wpisać datę poniesienia wydatku. Takie postępowanie zgodne jest z pismem wydanym przez Izbę Skarbową w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2009 roku, nr IPPB1/415-473/09-3/AM.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KPiR w kolumnie 13 wpisuje się pozostałe koszty bez tych wymienionych w kolumnie od 10 do 12, z wyłączeniem kosztów nieuznanych za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ustawy o podatku dochodowym). Będą to między innymi wydatki poniesione na czynsz za lokal, opłata za prąd, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, za telefon, zakup paliw, wydatki związane z remontem, amortyzacja środków trwałych, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za pracownika w części finansowanej przez pracodawcę, wartość zakupionego wyposażenia. 

Podsumowanie

Jeżeli pomiędzy poniesionym wydatkiem na wyposażenie, a prowadzoną działalnością gospodarczą zostanie zachowany związek przyczynowo – skutkowy, to w takiej sytuacji istnieje możliwość uznania wydatku za koszt podatkowy, nawet wtedy kiedy został on poniesiony jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.


Data publikacji: 2022-03-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU