Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany osobom, które spełniają odgórnie ustalone warunki. Informacje na ten temat można znaleźć w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie dokładnie obowiązują zasady i czy są takie same dla pracowników, którzy stracili pracę, jak i dla przedsiębiorców, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą? zasilek dla bezrobotnych zamkniecie dzialalnosci gospodarczej

Zasiłek dla bezrobotnych – kto może skorzystać? 

Zasiłek dla bezrobotnych jest dedykowany osobom, które w dzień poprzedzający rejestrację w Urzędzie Pracy w okresie 18 miesięcy przez minimum 365 dni byli zatrudnieni i uzyskiwali wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku to kwota 3010 zł brutto).

To ogólne zasady, ale trzeba także zwrócić uwagę na szczegóły.
Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany po spełnieniu konkretnych wymagań, a w tym:
  • wymiar czasu pracy nie odgrywa większej roli, kluczowa jest kwota uzyskiwanego wynagrodzenia,
  • zatrudnienie to pojęcie określające wykonywanie obowiązków na podstawie podpisanej umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, jedynym wymaganym warunkiem w tej kwestii jest zastosowanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • dla przedsiębiorców, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą to podstawa naliczania składek społecznych i Funduszu Pracy musi być równa albo wyższa kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Fundusz Pracy określany skrótem FP jest regulowany przez właścicieli działalności gospodarczych, którzy za podstawę do naliczania składek społecznych wykorzystują kwotę większą niż minimalne wynagrodzenie (jednak od tej zasady również występują wyjątki). Wśród wyjątków można wskazać wiek przedsiębiorcy (dla kobiet jest to ponad 55 lat, a dla mężczyzn ponad 60 lat – wtedy nie ma obowiązku regulowania składek na FP).
Nie każdy przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych, nawet jeśli spełnia omówione powyżej zasady.

W jakich sytuacjach przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych?

Aby dobrze zrozumieć omawiany temat, trzeba dokładnie zapoznać się z pojęciem podstawy do naliczania składek społecznych. Sprawdzana jest forma opłacania składek ZUS wybrana przez przedsiębiorcę i to ona warunkuje ostateczną decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych albo odmowie.

Forma opłacania składek ZUS

Podstawa do naliczania składek społecznych

Ulga na start

Brak składek społecznych

ZUS preferencyjny

Podstawa do naliczania składek społecznych jest równa 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Mały ZUS Plus

Podstawa do naliczania składek społecznych nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę i wyższa od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok

Duży ZUS

Podstawa wymiaru składek wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na dany rok


Kiedy wziąć pod uwagę rok 2022, prognozowane średnie miesięczne wynagrodzenie jest równe 3553,20 zł. Przedsiębiorcy, którzy pragną skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych, muszą przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy regulować składki społeczne oraz Fundusz Pracy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do omawianej grupy zaliczają się przedsiębiorcy płacący Duży ZUS i wybrani właściciele firm, którzy zdecydowali się na Mały ZUS Plus. Muszą jednak pamiętać, że podstawa wymiaru składek społecznych musi mieć wartość co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jaka jest kwota przyznawanego zasiłku dla bezrobotnych?

Nie ma jednej stawki zasiłku dla bezrobotnych, gdyż jest ona uwarunkowana stażem pracy wnioskodawcy. Środki są przekazywane przez okres 6 miesięcy. W 2022 roku wysokość zasiłku przedstawia się następująco:

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w zależności od stażu pracy

Do 5 lat

Pomiędzy 5 a 20 lat

Powyżej 20 lat

80%

100%

120%

Przez pierwsze 3 miesiące

992,64 zł

1.240,80 zł

1.488,96 zł

Po upływie 3 miesięcy

779,52 zł

974,40 zł

1.169,28 zł


Wartość zasiłku dla bezrobotnych przez pierwsze 3 miesiące jest wyższa, a kolejne 3 miesiące bezrobotny otrzymuje średnio 20% mniej.

Zasiłek dla bezrobotnych a zawieszenie albo zamknięcie działalności gospodarczej

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest dedykowany dla przedsiębiorców, którzy wybrali ulgę na start albo podmiotów, którzy przez okres 2 lat płacą ZUS preferencyjny. W ich przypadku zawieszenie albo zakończenie działalności nie przyczyni się do uzyskania świadczenia.

Ustawodawca wprowadza jednak wyjątek od tej zasady i dotyczy ona przedsiębiorców, którzy korzystają z Małego ZUS Plus, a wskazana podstawa składek społecznych jest równa albo większa od minimalnej kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę. Wymaga się także spełnienia innych warunków.

Najbardziej problematyczna jest kwestia zawieszenia działalności, jednak ustawodawca umożliwia skorzystanie z zasiłku, ale na innych warunkach niż omówione powyżej.

Przy zamknięciu działalności gospodarczej zasiłek otrzymuje się na maksymalnie 6 miesięcy. Z kolei, gdy doszło do zawieszenia działalności, zasiłek można otrzymać, gdy minie 90 dni od zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki są przyznawane tylko przez 3 miesiące.

Zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu działalności gospodarczej – kilka słów podsumowania

Prawo do skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych po zakończeniu albo zawieszeniu działalności gospodarczej to przywilej, który nie jest dedykowany dla każdego przedsiębiorcy. Kluczowym czynnikiem warunkującym decyzję urzędu jest wysokość podstawy służącej do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Wybór obniżonych składek ZUS odbiera prawo do świadczeń dla bezrobotnych. Wyjątkiem są składki społeczne regulowane od podstawy przewyższającej minimalne wynagrodzenie za pracę. Wymaga się jednak, żeby przedsiębiorca regulował je w tej wysokości przez minimum rok.

Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany na okres 6 miesięcy, czyli 180 dni, a dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zawiesić działalność swojej firmy na 90 dni.


Data publikacji: 2022-12-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Jacek
11 Wrzesień 2023

Dzień dobry
Prowadzę działalność gospodarczą od grudnia 2019 ZUS tzw normalny płacę od dwóch miesięcy. Wcześniej byłem na ZUS preferencyjny. Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeśli zawieszę lub zamknę działalność gospodarczą?