Zaoferowanie pracy osobie bezrobotnej wiąże się dla pracodawcy z szeregiem korzyści. Jedną z nich jest uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia albo doposażenie stanowiska przygotowanego dla bezrobotnego. Pieniądze pochodzą z Funduszu Pracy. Po uzyskaniu dodatkowych środków trzeba je rozliczyć. Jak wygląda rozliczanie dofinansowania? dofinansowanie przy zatrudnianiu bezrobotnych

Doposażenie stanowiska pracy – jak otrzymać finansowanie?

Korzystając z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dowiadujemy się, że przedsiębiorca, który oferuje posadę w swojej firmie osobie bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy, ma prawo otrzymać zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy. Ustawodawca wyznaczył maksymalną kwotę i nie może ona przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca pragnący korzystać z dofinansowania musi spełnić szereg warunków:
  • prowadzić działalność gospodarczą przez minimum pół roku,
  • w dniu złożenia wniosku nie może mieć zaległości w regulowania wynagrodzeń pracowniczych oraz regulowaniu należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • przedsiębiorca nie mógł zostać wcześniej skazany za przestępstwa gospodarcze.
Kolejnym warunkiem jest przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie. Dokument musi trafić do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce wykonywania pracy przez bezrobotnego.

Wniosek zawiera szereg kluczowych informacji, a wśród nich:
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • niezbędne kwalifikacje,
  • formę zabezpieczenia późniejszego zwrotu refundacji.

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca musi potwierdzić, że zatrudniona przez niego osoba bezrobotna nie zostanie zwolniona przed upływem 24 miesięcy i będzie pracować w pełnym wymiarze godzin.

Dotacja na doposażenie stanowiska pracy – konsekwencje podatkowe

Ustawa o PIT wskazuje, że wszystkie dotacje, subwencje, dopłaty albo inne nieodpłatne świadczenia przeznaczone do regulowania kosztów, albo w formie zwrotu wydatków oprócz tych, które służą do odpisów amortyzacyjnych, są dla firmy przychodem. Jednak w przypadku, gdy pieniądze zostały przekazane w ramach refundacji i wykorzystano je na nabycie środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się ich do przychodu z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT w przypadku regulowania wydatków firmy przez zewnętrzne podmioty odpisy amortyzacyjne nie są kosztami podatkowymi.

Wiemy już, że w dotacjach korzysta się ze zwolnienia z podatku dochodowego, dlatego uzyskane kwoty nie muszą znaleźć się w księdze przychodów i rozchodów, gdyż nie mają żadnego wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Jednak większość przedsiębiorców wprowadza stosowną adnotację do KPiR w sekcji „uwagi”.

Przedsiębiorca musi przechowywać wszystkie dokumenty związane z uzyskaną dotacją. Jest to uwarunkowane przede wszystkim ewentualną kontrolą.

To dobry moment, żeby zaznaczyć, iż nabycie wyposażenia, które nie jest zaliczane do grupy środków trwałych oraz WNiP i opłacone z pieniędzy otrzymanych z dotacji może wchodzić w skład kosztów podatkowych. W takiej sytuacji mamy do czynienia z przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Refundacja środków na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego a VAT

Aby otrzymać zwrot środków wydanych na wyposażenie stanowiska dla osoby bezrobotnej, wnioskodawca musi przedstawić wymaganą dokumentację. Mowa, chociażby o fakturach potwierdzających wydatki. W dokumencie dostarczonym do urzędu powinna znaleźć się informacja, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego występującego w przedstawionych wydatkach.
Korzystając z par. 4 ust. 2 pkt 5 rozszerzenia w sprawie refundacji, dowiadujemy się, że przedsiębiorca starający się uzyskać dofinansowanie wykonuje zwrot odliczonego podatku VAT w następujących terminach:
  • wyznaczonym w umowie o refundację, który nie przekracza 90 dni od dnia dostarczenia deklaracji podatkowej od towarów i usług, gdzie pojawiła się kwota podatku naliczonego z tego tytułu – dotyczy sytuacji, kiedy z deklaracji za konkretny okres rozliczeniowy widoczna jest kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego albo kwota do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy,
  • 30 dni od dnia, kiedy urząd skarbowy sfinalizował zwrot podatku na rzecz przedsiębiorcy, przedszkola, szkoły bądź producenta rolnego – dotyczy sytuacji, kiedy na podstawie deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, gdzie widnieje kwota podatku naliczonego z tego tytułu za wybrany okres rozliczeniowy, zobowiązuje do zwrotu konkretnej kwoty.

Przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć dotację, która została przyznana na doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Pierwsze zdanie polega na określeniu, czy uzyskane pieniądze posłużyły do nabycia środków trwałych, czy WNiP, gdyż rodzaj zakupów warunkuje sposób rozliczania podatku dochodowego.


Data publikacji: 2022-10-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU