Zasiłek opiekuńczy to świadczenie dedykowane dla osób pracujących na podstawie umowy, jak i dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Aby uzyskać środki, trzeba jedynie terminowo regulować dobrowolne składki chorobowe i przerwać prowadzenie działalności na czas świadczenia opieki. Korzystanie z zasiłku opiekuńczego może wiązać się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorcy, gdyż pozwala na obniżenie należnych składek ZUS. zasilek opiekunczy dla wlasciciela firmy

Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad innym członkiem rodziny jest dostępny dla każdego przedsiębiorcy, który zgodnie z wyznaczonym terminem reguluje dobrowolną składkę chorobową. Ze świadczenia może skorzystać matka oraz ojciec dziecka, jednak pieniądze są wypłacane jednemu z rodziców.

Zasiłek opiekuńczy kształtuje się następująco:
 • 60 dni w roku kalendarzowym, kiedy opieka jest sprawowana nad:
  • zdrowym dzieckiem do lat 8:
   • w razie zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, pod warunkiem że wiadomość o zamknięciu została przekazana rodzicom w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed zamknięciem,
   • w przypadku porodu lub choroby małżonka stale sprawującego opiekę nad dzieckiem,
   • kiedy małżonek stale opiekujący się dzieckiem pozostaje w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
   • gdy niezbędna jest izolacja dziecka na skutek podejrzenia nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej,
  • chorym dzieckiem do lat 14;
 • 14 dni w roku kalendarzowym (wliczany do limitu 60-dniowego) – kiedy opieka dotyczy innego chorego członka rodziny.

Maksymalny zasiłek opiekuńczy w ciągu roku wynosi 60 dni i jest liczony łącznie dla rodziców. Liczba dzieci nie odgrywa żadnej roli.

Przez określenie inni członkowie rodziny rozumiemy:
 • małżonka,
 • rodziców,
 • teściów,
 • dziadków,
 • wnuków,
 • rodzeństwo,
 • dzieci powyżej 14 lat,

pod warunkiem że mieszkają w jednym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą (wystarczy wspólne mieszkanie przez okres choroby).

Zasiłek opiekuńczy charakteryzuje się brakiem okresu wyczekiwania, który występuje w zasiłku chorobowym.

Zasiłek opiekuńczy jest dostępny dla osób, które nie mają komu powierzyć pieczy nad dzieckiem. Zasady są inne w przypadku opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze dwóch lat.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy – niezbędne dokumenty

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, rodzic musi przedstawić zwolnienie lekarskie, a kiedy skorzystanie ze świadczenia jest uwarunkowane zamknięciem żłobka, przedszkola bądź szkoły wymaga się oświadczenia przedsiębiorcy. W przypadku, gdy skorzystanie z zasiłku jest skutkiem ubocznym izolacji dziecka na skutek podejrzenia nosicielstwa zarazków choroby zakaźnej – wymagana jest decyzja właściwego inspektora sanitarnego, który zdecydował o izolacji.

Od rodzica wymaga się także wypełnienia formularzy:
 • ZUS Z-3b
 • ZUS Z-15a lub Z-15b
  • Z-15a, gdy opieka dotyczy dziecka,
  • Z-15b, gdy opieka dotyczy innego członka rodziny.

Zasiłek opiekuńczy po porodzie – kiedy jest dostępny dla ojca?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca wynosi 56 dni i jest przyznawany za okres pobytu matki dziecka w szpitalu po porodzie. Jest dostępny pod warunkiem, że matka pobiera zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie.

Zasiłek opiekuńczy dla ojca nie jest liczony do omawianego powyżej limitu 14- oraz 60-dniowego.

Zasiłek po porodzie jest przydzielany po okazaniu wymienionych dokumentów:
 • zaświadczenia ze szpitala potwierdzającego okres pobytu matki dziecka w szpitalu,
 • oświadczenia ojca dziecka o pobieraniu przez matkę zasiłku macierzyńskiego przez 8 tygodni po porodzie.

Jaka jest wartość zasiłku opiekuńczego?

Wysokość zasiłku opiekuńczego jest uwarunkowana podstawą wymiaru składek ZUS, którą można wyznaczyć indywidualnie, gdzie minimalna podstawa dla dużego ZUS w 2022 roku jest równa 3553,20 zł. Podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być większa od 250% przewidywanego średniego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do obliczenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, opublikowanego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy (w 2022 roku 14 805 zł).

Do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku miesięcznego stosuje się średnią podstawę wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, która jest pomniejszona o 13,71%.

Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany za każdy dzień opieki. Jego wartość to 80% podstawy wymiaru zasiłku. Każdego dnia sprawowania opieki rodzic otrzymuje 1/30 podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy jest pomniejszony o kwotę zaliczki na podatek dochodowy wynoszący 12%.

Zasiłek opiekuńczy a składki ZUS – zasady

Kiedy przedsiębiorca pozostaje na zasiłku opiekuńczym, nie ma obowiązku regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. Składki, które musi opłacić w każdym miesiącu, musi pomniejszyć o obliczoną proporcjonalnie ilość dni zasiłku. Należy podkreślić, że składka zdrowotna nigdy się nie dzieli przez ilość dni i trzeba ją opłacać w całości.

PRZYKŁAD 1
Dziecko pani Anny rozchorowało się, przez co od 7 do 10 listopada 2022 roku musiała skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Podstawa wymiaru składek regulowanych przez panią Annę to 3 553,20 zł. Jaka będzie wartość składki za listopad 2022, którą musi zapłacić pani Anna?

Listopad ma 30 dni, z czego pani Anna 4 dni spędziła na zasiłku, a przez 26 dni prowadziła działalność gospodarczą.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za listopad będzie równa 3079,44 zł (3553,20 : 30 = 118,44 zł, 118,44 zł x 26 dni = 3079,44 zł).

Składki, które musi zapłacić pani Anna za listopad, kształtują się następująco:
 • składka zdrowotna – niepomniejszana za czas zasiłku opiekuńczego
 • składka emerytalna – 3079,44 zł x 19,52% = 601,11 zł
 • składka rentowa – 3079,44 zł x 8% = 246,36 zł
 • składka chorobowa – 3079,44 zł x 2,45% = 75,45 zł
 • składka wypadkowa – 3079,44 zł x 1,67% = 51,43 zł
 • składka na Fundusz Pracy – 3079,44 zł x 2,45% = 75,45 zł
Łącznie składki społeczne wyniosą 1049,80 zł.

Kiedy nie można skorzystać z prawa do zasiłku?

Pozbawienie przedsiębiorcy prawa do zasiłku występuje w momencie, kiedy po kontrolnej wizycie ZUS wyjdzie na jaw, że podczas sprawowania opieki, zwolnienie z pracy służyło jednocześnie do wykonywania innych celów, chociażby o charakterze zarobkowym.

Kontrola obrazuje niewłaściwe i nieuczciwe postępowanie oraz weryfikuje, czy w domu nie znajduje się osoba, która może sprawować opiekę nad dzieckiem czy osobą starszą.


Data publikacji: 2022-12-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU