Kapitał podstawowy to zasoby finansowe firmy, służące akcjonariuszom do inwestycji w formie pieniężnej albo rzeczowej, do których zalicza się, chociażby nieruchomości albo maszyny pozwalające na uruchomienie jednostki gospodarczej. Nie ma przeciwwskazań, aby kapitał podstawowy został zwiększony w kolejnych miesiącach albo latach prowadzenia działalności. Omawiany termin wielokrotnie i przez spore grono osób jest niewłaściwie nazywany kapitałem własnym konkretnej jednostki. W niniejszej publikacji poznasz kluczowe informacje dotyczące kapitału podstawowego. co to jest kapital podstawowy

Kapitał podstawowy a kapitał własny

Kapitał podstawowy i zapasowy, a także rezerwowy tworzą kapitał własny, co oznacza udział własny inwestorów w firmie. Zalicza się do nich środki gospodarcze, za wniesienie których odpowiadają właściciele, udziałowcy, akcjonariusze albo wspólnicy, równocześnie mowa o środkach nagromadzonych przez przedsiębiorstwo już w chwili prowadzenia działalności. Kapitał własny to podstawowe źródło finansowania, które nie ma terminu ważności czy przydatności, korzysta się z niego bez terminu, cały czas. Kapitał zostaje wykorzystany również przez wierzycieli, oczywiście, jeśli tacy występują.

Kapitał własny a wysokość wkładu

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej wysokość kapitału własnego może ulec zmianie. Należy mieć świadomość, iż wartość musi odpowiadać danym wprowadzonym do rejestru handlowego albo statusowi jednostki gospodarczej bądź umowie spółki. W statusie muszą znaleźć się informacje na temat wartości nominalnej akcji. Po zsumowaniu muszą być równe wartości kapitału zakładowego.

Kapitał własny może zostać zwiększony o dodane środki, które powstają po przeszacowaniu środków trwałych. Chodzi o środki powstające w momencie aktualizacji wyceny (sprzedaż, likwidacja albo darowizna). Na przykład nieruchomości mogą być przeniesione do kapitału zapasowego. Fundusze pozwalają na opłacenie kolejnych inwestycji.

Wysokość kapitału podstawowego

Wysokość wkładu jest uwarunkowana formą organizacyjno-prawną jednostki, której dotyczy i równocześnie podlega obowiązkowi wprowadzenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Na fundusz przedsiębiorstwa składają się fundusze własne pochodzące od osób zaangażowanych w jego rozwój, a także fundusze obcych.

Kapitał obcy oznacza środki dodane do przedsiębiorstwa na konkretny czas jak, chociażby pożyczki. Warto zaznaczyć, że ich zwrot jest konieczny.

Kapitał podstawowy a spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest zaliczana do spółek handlowych. W celu założenia spółki wymagani są dwaj wspólnicy, czyli akcjonariusz oraz komplementariusz. Należy podkreślić, że wspólnikiem może być osoba prawna, fizyczna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że musi mieć zdolność prawną. Minimalna wysokość kapitału własnego dla spółki to 50 tysięcy złotych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał podstawowy

Spółka z o.o. jest zaliczana do grona kapitałowych spółek handlowych z osobowością prawną. Zasady funkcjonowania są nieco inne niż dla spółki komandytowo-akcyjnej, a mianowicie nie ma przeciwwskazań, aby założył ją jeden wspólnik. Zabrania się jednak, żeby zawiązała ją jednoosobowa spółka z o.o. Zgodnie z przyjętymi regułami założyciel ma być osobą fizyczną albo prawną. Obywatelstwo i siedziba przedsiębiorstwa nie są istotne. Kapitał zakładowy w tego rodzaju spółce nie może wynosić mniej niż 5 tysięcy złotych.

Kapitał podstawowy w spółkach akcyjnych

Spółka akcyjna to kapitałowa spółka handlowa z osobowością prawną. Za jej założenie odpowiada jedna albo więcej osób fizycznych, prawnych albo jednostek organizacyjnych. Należy mieć świadomość, iż jednostka organizacyjna nie uzyskuje osobowości prawnej, ale przyznawana jest jej zdolność prawna. Zgodnie z obowiązującymi zasadami minimalny kapitał niezbędny do założenia spółki akcyjnej wynosi 100 tys. złotych.

Prosta spółka akcyjna

Do założenia prostej spółki akcyjnej wymagana jest jedna albo więcej osób, co jest potwierdzane aktem założycielskim. Spółka ma cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. W proste spółce akcyjnej obowiązuje minimalna wartość kapitału zakładowego w wysokości 1 zł, ale wybrana kwota nie zostaje wpisana do umowy.

Co to jest kapitał zapasowy?

Nazwa kapitału jest ściśle związana z zadaniem, jakie odgrywa w firmie. W celu jego stworzenia korzysta się z zysku całego przedsiębiorstwa oraz nadwyżek wpłat akcjonariuszy, oraz innych wspólników. Co roku zysk netto musi być pomniejszony o 8%. Podana kwota zostaje przekazana do kapitału zapasowego. W taki sposób przedsiębiorca ma dążyć do zgromadzenia 1/3 kapitału początkowego.

Kapitał zapasowy to forma zabezpieczenia, gdyż część nadwyżki bilansowej służy, chociażby do uregulowania strat bilansowych. W celu ich rozróżnienia stosuje się podział na kapitał obligatoryjny oraz fakultatywny. Przez określenie kapitał zapasowy fakultatywny rozumie się kapitał dobrowolny, dedykowany spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla porównania kapitał obligatoryjny jest obowiązkowy i jest dedykowany każdej innej spółce.

Co to jest kapitał rezerwowy?

Kapitał rezerwowy odpowiada za stabilizację działalności przedsiębiorstwa, przede wszystkim w warunkach niepewności gospodarki rynkowej. Ten rodzaj nie powstaje w taki sam sposób, jak kapitał zapasowy, gdyż uwzględniane są zyski i aktualizacje środków trwałych. Co więcej, gdy ma miejsce przeszacowanie pozostałych środków majątku, jest to równoznaczne z przekształceniem ich w kapitały rezerwowe.


Data publikacji: 2023-08-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU