Wspólnicy celem zarejestrowania spółki mają obowiązek wnieść do niej majątek, który będzie jej kapitałem zakładowym. Będą to pierwsze środki jakie pojawią się na koncie firmowym przedsiębiorstwa. Czy kapitał zakładowy może być traktowany jak przychód, od którego trzeba zapłacić podatek? kapital zakladowy spolki

Kapitał zakładowy,

inaczej założycielski, to nic innego jak wkład wnoszony przez wspólników na konto spółki. Jego minimalna wartość zależy od rodzaju spółki:
  • spółki z o. o. – 5 000 zł
  • spółki komandytowo-akcyjne – 50 000 zł
  • spółki akcyjne – 100 000 zł.
Kapitał może być wniesiony w formie pieniężnej lub niepieniężnej (sprzęt, nieruchomości). Forma niepieniężna znana jest też pod nazwą aport. Kapitał ma za zadanie zabezpieczać interesy wierzycieli w sytuacji gdyby spółka nie była w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Jest to powód, dla którego w zasadzie nie powinien on być naruszany i powinien znajdować się na koncie spółki przez cały okres jej funkcjonowania. Jednak w przepisach dotyczących spółek handlowych nie ma nakazu, aby na koncie firmowym znajdowały się środki pochodzące z wniesionych wkładów. Przedsiębiorcy często wykorzystują kapitał zakładowy i przeznaczają go na inne cele, jak np.: na zakup środków trwałych. Oznacza to, że spółka nie zawsze dysponuje kapitałem w pełnej wysokości jaki został wskazany w KRS-ie. 

Kapitał zakładowy, a przychód

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajduje się definicja przychodu. W zamian zostały określone zdarzenia, które mogą przynieść przychód. Wśród wymienionych brak jest takiego, który określałby kapitał zakładowy, co oznacza, że kapitał spółki nie jest uważany za przychód, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy. Od kapitału zakładowego trzeba jednak zapłacić podatek od czynności cywilnoprawych (PCC). 

Podatek PCC – wysokość i termin na zapłatę

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci się w wysokości 0,5% od podstawy opodatkowania, na którą składa się wartość kapitału zakładowego pomniejszona o opłaty za wpis do KRS i ogłoszenie wpisu w MSiG. Rejestracja spółki przez S24 to koszt 350 zł. Podatek wpłaca się do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy spółki. Dodatkowo wspólnicy muszą złożyć deklarację PCC-3. W przypadku spółek zakładanych u notariusza, obowiązek złożenia deklaracji i zapłaty podatku PCC spoczywa na notariuszu. 

PRZYKŁAD
Wspólnicy zawarli 1 marca umowę spółki z o. o.  przez Internet. Wnieśli minimalny kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł. Muszą zapłacić podatek PCC w wysokości 23,35 zł:
(5 000 zł – 350 zł) x 0,005 = 23,35 zł. Wspólnicy muszą złożyć deklarację i wpłacić podatek  w terminie do 15 marca.


Data publikacji: 2021-05-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU