Każde zobowiązanie podatkowe po upływie określonego czasu ulega przedawnieniu. Podobna sytuacja dotyczy również odbioru zwrotu nadpłaty podatku. Do kiedy obowiązuje prawo zwrotu nadpłaty? do kiedy mozna odzyskac nadplacony podatek

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku

Zgodnie z art. 80 par. 1 Ordynacji podatkowej okres, w którym można ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku upływa po 5 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin zwrotu. Wszelkie kwestie związane z prawem do zwrotu znajdują się w art. 77 Ordynacji podatkowej. Art. 80 Ordynacji podatkowej odnosi się przede wszystkim do posiadania prawa do zwrotu nadpłaty, które może wygasnąć o ile w ogóle powstała nadpłata w podatku.  

Zwrot nadpłaty podatku powinien nastąpić w niżej wymienionych terminach
 • 30 dni 
  • od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty
  • od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji
  • od dnia wydania nowej decyzji – w przypadku, kiedy nadpłata powstała w związku z uchyleniem bądź stwierdzeniem nieważności decyzji
   o ile przez uchylenie bądź stwierdzenie nieważności decyzji nie będzie wynikał obowiązek wydania nowej decyzji
  • od dnia złożenia wniosku, o którym mówi art. 74
  • od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym został uchylony lub zmieniony w całości bądź w części akt normatywny o ile wniosek, o którym mowa jest w art. 74 został złożony przed terminem wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
 • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mówi art. 73 par 2 pkt 1–3 z zastrzeżeniem pkt 5a i par. 2
 • 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zeznania, o którym mowa jest w art. 73 par. 2 pkt 1 – zeznanie złożone przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, z zastrzeżeniem par. 2
 • 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty razem z dołączonym:
  • skorygowanym zeznaniem (deklaracją) – przypadki, o których mówi art. 75 par. 3
  • skorygowanym zeznaniem (deklaracją) oraz z umową spółki aktualną na dzień rozwiązania spółki – przypadki, o których mówi art. 75 par. 3a
jednak nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których wspomina art. 73 par. 2 lub 45 dni licząc od dnia złożenia zeznania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mówi art. 73 par. 2 pkt 1.   

PRZYKŁAD 1 
Podatnik 1 sierpnia 2023 roku złożył korektę PIT-37 za 2017 rok. Dołączył do niej wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W tym przypadku prawo do zwrotu nadpłaty minie 31 grudnia 2028 roku.

PRZYKŁAD 2 
W dniu 5 grudnia 2022 roku podatnik złożył korektę PIT-37 za 2017 rok. Dołączył do niej wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W tym przypadku prawo do zwrotu nadpłaty minie 31 grudnia 2028 roku, ponieważ termin zwrotu nadpłaty upływa w 2023 roku

Konsekwencje wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty

Zgodnie z wyrokiem sądu, aby mógł upłynąć termin zwrotu nadpłaty, to najpierw nadpłata musi powstać. Termin na zwrot wygasa po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym powstała nadpłata. Po tym terminie nie można już jej odzyskać, a podatnik nie może domagać się zwrotu podatku. Nie ma prawa zaliczyć jej również do bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych. Skutki związane z wygaśnięciem prawa do zwrotu nadpłaty podatku przypominają te związane z przedawnieniem zobowiązania podatkowego. Termin prawa do zwrotu nadpłaty określony w art. 80 Ordynacji podatkowej nie może zostać przywrócony ani odroczony, co oznacza, że po upływie wskazanego terminu podatnik bezpowrotnie traci prawo do otrzymania zwrotu nadpłaty oraz traci prawo do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, a także do zaliczenia jej do zobowiązań zaległych lub bieżących. W związku z tym podatnik nie może domagać się zaliczenia na poczet zobowiązań bądź zaległości podatkowych z powstałej nadpłaty w podatku w sytuacji, kiedy prawo do zwrotu nadpłaty już wygasło. 

Występują jednak pewne okoliczności, które mogą przerwać bieg przedawnienia. Wymienia je art. 80 par. 3 Ordynacji podatkowej. Należą do nich: 
 • złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty
 • zwrot nadpłaty
 • zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
W przypadku, kiedy zaistnieją wymienione powyżej okoliczności bieg przedawnienia zostaje przerwany i zaczyna liczyć się od nowa. 
Po złożeniu wniosku o stwierdzenie nadpłaty przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego organ podatkowy wydaje orzeczenie stwierdzające wysokość nadpłaty lub oddalające jej stwierdzenie w całości bądź w części. Taka możliwość występuje również po upływie terminu przedawnienia. W takiej sytuacji postępowanie zostaje ograniczone tylko do tych okoliczności wynikających z wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Korekta deklaracji złożona w okresie, w którym zobowiązanie podatkowe jeszcze obowiązywało jest skuteczna nawet, jeżeli upłynie termin przedawnienia. 

PRZYKŁAD 3
Podatnik 8 listopada 2022 roku złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w zobowiązaniu podatkowym PIT za 2017 rok. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z końcem 2023 roku. Podatnik złożył wniosek jeszcze przed upływem terminu przedawnienia, dlatego organ podatkowy będzie mógł dokonać zwrotu nawet w 2024 roku. 

Podsumowanie 

Podatnik ma prawo złożyć wniosek o zwrot nadpłaty podatku i domagać się zwrotu, jeżeli złoży wniosek w ustawowym terminie wskazanym w art. 80 Ordynacji podatkowej. Upływ tego terminu oznacza bezpowrotną utratę prawa do ubiegania się o zwrot


Data publikacji: 2023-07-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU