Jednym z obowiązków przedsiębiorcy jest rozliczanie podatków. Czasami może zdarzyć się, że podatek zostanie błędnie wyliczony. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Jeżeli podatnik prześle do urzędu skarbowego wyższą kwotę niż powinien lub podatek był nienależny, to wtedy powstaje nadpłata VAT. W takim przypadku przepisy pozwalają na złożenie przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty. nadplata VAT

Nadpłata VAT - kiedy wystąpi?

Nadpłata podatku VAT najczęściej ma miejsce w sytuacji:
 • po zapłaceniu podatku została złożona korekta deklaracji, która zmieniła kwotę wyliczonego podatku na niższą
 • podczas zapłaty podatku VAT miały miejsce błędy w wyliczeniach i podatnik przelał za dużą kwotę.
Nadpłata VAT może wystąpić również w innych sytuacjach, tzw. nadzwyczajnych, jak np. wtedy kiedy płatnik podatku wygrywa w sądzie w sporze z urzędem skarbowym o nienależnie pobrany podatek, a prawo zgodnie z wyrokiem sądu polskiego, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości działa na jego korzyść. Nadpłata podatku VAT dotyczy tylko przedsiębiorców.

Nadpłata VAT – co może zrobić podatnik?

Jeżeli wystąpi nadpłata VAT podatnik może: 
 • zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, co oznacza, że podatnik będzie musiał wystąpić o to we wniosku skierowanym do urzędu skarbowego
 • otrzymać zwrot nadpłaty na konto bankowe, najczęściej ma to miejsce z urzędu po spełnieniu wymaganych warunków
 • zaliczyć ją na zaległości skarbowe, co następuje automatem, jeżeli podatnik takie posiada.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty VAT

W przypadku kiedy pomyłka zostanie stwierdzona i wystąpi nadpłata w podatku VAT, to może ona być zwrócona przedsiębiorcy automatycznie. Jednak nie zawsze tak musi być. 

W przypadku kiedy podatnik będzie chciał przekazać nienależnie pobrany podatek VAT na przyszłe zobowiązania podatkowe, to będzie musiał złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 par. 2 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z wymienionym przepisem wniosek mogą składać: podatnicy, płatnicy i inkasenci oraz osoby będące wspólnikami spółki cywilnej. Jeżeli złożona korekta deklaracji, która jest podstawą wnioskowania o zwrot nadpłaty nie budzi wątpliwości, to nadpłata zwracana jest podatnikowi bez wydawania osobnej decyzji. 

Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty

Wzory wniosków o zwrot nadpłaty są proste do wypełnienia. Należy w nim podać podstawowe dane płatnika, jak:
 • imię i nazwisko
 • adres
 • nr NIP
 • informację do kogo kierowany jest wniosek (naczelnik US)
 • podstawa prawna (art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacji podatkowej)
 • żądanie płatnika – cel wniosku (czyli o stwierdzenie nadpłaty i okres, do którego się odnosi)
 • krótkie uzasadnienie żądania.

Nadpłata VAT – zaległości podatkowe

Jeżeli podatnik posiada zaległości w zapłacie podatku VAT, to w takiej sytuacji nadpłata nie zostanie podatnikowi zwrócona automatem, a zostanie zaliczona na poczet powstałych zaległości, począwszy od tych najstarszych liczonych razem z odsetkami. Jeżeli kwota nadpłaty jest niższa od kwoty zaległości, to dzięki nadpłacie zaległość zostanie zmniejszona o jej wysokość. W odwrotnej sytuacji kiedy nadpłata jest wyższa od zaległości, to kwota nadwyżki zostanie zwrócona podatnikowi. 

Nadpłata VAT - automatyczny zwrot 

Zgodnie z art. 76 Ordynacji podatkowej przedsiębiorcy, którzy nie mają zaległości podatkowych, to nadpłata VAT, która mogłaby je pokryć, zostanie im zwrócona z urzędu na rachunek bankowy lub zostanie wypłacona w kasie urzędu skarbowego, bądź przekazana przekazem pocztowym pod warunkiem, że podatnik nie jest zobowiązany do posiadania konta firmowego. Automatyczne przekazanie nadpłaty nastąpi tylko wtedy jeżeli płatnik nie wystąpi do urzędu z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty i przekazanie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. 

Korekta deklaracji

Aby urząd skarbowy zwrócił podatnikowi nadpłatę VAT, to najpierw musi on złożyć korektę deklaracji VAT, na której będzie widniała nowa, niższa kwota podatku w stosunku do tej wykazanej na pierwotnej deklaracji podatkowej. Dopiero na tej podstawie może nastąpić zwrot nadpłaty. 

Nadpłata VAT – oczekiwanie na zwrot

Obowiązkiem urzędów skarbowych jest jak najszybsze rozliczenie zwrotu nadpłaty podatku VAT. Termin zwrotu zależy od tego, czy zwrot nastąpi na podstawie decyzji wydanej przez urząd skarbowy, czy bez takiej decyzji. Jeżeli to urząd wyda decyzję o nadpłacie, to powinna ona trafić na konto przedsiębiorcy w ciągu 30 dni licząc od momentu jej wydania. Jeżeli zwrot odbędzie się bez wydania decyzji, to nadpłata powinna trafić do podatnika w ciągu 3 miesięcy od momentu złożenia przez niego korekty deklaracji, która była podstawą wystąpienia o zwrot.


Data publikacji: 2021-09-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU