Zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca ma prawa i obowiązki wobec fiskusa. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na to, co możemy, czyli jakie mamy prawa. Skupimy się na kwestii nadpłaty podatku. Jaki wniosek należy wtedy złożyć w urzędzie i jakie musi mieć elementy? wniosek o nadplacie podatku

Nadpłata – co to jest?

Ustawa ordynacja podatkowa dokładnie przedstawia nam pojęcie nadpłaty podatku i sytuacje, kiedy do tego doszło.

Nadpłata to kwota:
 • nadpłaconego albo nienależnie uregulowanego podatku,
 • podatku pobranego przez płatnika niezależnie bądź w wysokości przekraczającej wartość należności,
 • zobowiązania uregulowane przez płatnika bądź inkasenta pod warunkiem, że w decyzji wyznaczono je nienależnie bądź w wysokości przekraczającej należną,
 • zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią bądź spadkobiercę w sytuacji, kiedy w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej albo decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy wyznaczył je nienależnie bądź w wysokości przekraczającej należność,
 • na równi z nadpłatą traktuje się kwotę otrzymaną na podstawie rozliczenia rocznego podatku widniejącą w zeznaniu rocznym albo uzyskaną na podstawie decyzji.
Zgodnie z przepisami podatkowymi tylko w wymienionych przypadkach możemy mówić o nadpłacie.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty – kiedy można go złożyć?

Ordynacja podatkowa wskazuje szereg sytuacji, kiedy podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
Mowa o sytuacjach, gdy:
 • podatnik nie zgadza się z zasadnością pobrania podatku albo wysokością pobranego podatku,
 • w zeznaniu (deklaracji) widnieje zobowiązanie podatkowe nienależne albo w wysokości większej od należnej i podatnik uregulował zadeklarowany podatek bądź wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,
 • podatnik wykonał wpłaty podatku nienależnego albo w wysokości większej od należnej.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku może zostać przygotowany i złożony przez podatników, płatników, inkasentów i osoby, które tworzyły spółkę cywilną w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. W wybranych sytuacjach wniosek wymaga wykonania korekty zeznania (deklaracji) i ten dokument również należy dostarczyć do urzędu z wnioskiem.

Nadpłata w podatku dochodowym

Nadpłata w podatku dochodowym występuje z reguły w momencie złożenia zaznania rocznego. Kiedy zeznanie zostanie właściwie przygotowane, podatnik automatycznie otrzymuje nadpłatę. Za wykonanie wszystkich formalności odpowiada urząd skarbowy.

Niestety w praktyce często zdarzają się błędy czy niewłaściwie przygotowane zeznania podatkowe.
Nadpłata może występować w następujących sytuacjach:
 • kolejne dostarczenie rozliczenia rocznego przed podatnika – w celu skorygowania podanych wcześniej informacji. Korektę dostarcza się razem z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. W przypadku, gdy dokument został rzetelnie przygotowany, a podane informacje nie budzą wątpliwości, nadpłata odbywa się bez wydania decyzji potwierdzającej nadpłatę,
 • zarówno podatnik, jak i płatnik może wykonać błąd w obliczeniach – w takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy,
 • przypadkowo zapłacono zaliczkę na podatek dochodowy albo zapłacono jej za dużo,
 • podatnik wykonał zbyt dużej wpłaty na rachunek organu podatkowego np. z powodu korzystania z Ulgi IP BOX.
Wymienione sytuacje przyczyniają się do wystąpienia nadpłaty. W każdym z tych przypadków należy przygotować, a następnie dostarczyć do organu podatkowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Dokument rozpoczyna cały proces weryfikacji. Pod warunkiem że nie wystąpiły negatywne przesłanki, podatnik otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku.

Nadpłata w podatku VAT

Nadpłata może występować zarówno w podatku PIT, jak i w podatku VAT. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej przy:
 • składaniu korekty JPK_V7 za konkretny okres rozliczeniowy,
 • zapłaty podatku VAT w zawyżonej wysokości,
 • błędnej wpłacie podatku VAT.
W każdej z wymienionych sytuacji podatnik musi przygotować i dostarczyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Z kolei urząd wykonuje weryfikację, a następnie wydaje decyzję.

W jakich innych przypadkach może powstać nadpłata?

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej istnieje jeszcze jeden przypadek, kiedy dochodzi do wystąpienia nadpłaty. Chodzi o orzeczenie Trybunały Konstytucyjnego albo orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Do wystąpienia nadpłaty dochodzi także w przypadku, gdy organ odwoławczy albo sąd uznał, iż podatnik ma rację w odwołaniu od decyzji wydanej przez organ podatkowy. W tym przypadku nie składa się wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Wszystkie formalności są załatwiane na podstawie decyzji albo wyroku Sądu i stanowią one podstawę do wypłaty nadpłaty razem z należnymi odsetkami.

Jakie elementy muszą znaleźć się na wniosku o stwierdzenie nadpłaty?

Ustawodawca nie narzuca jednego wzoru wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Jednak dokument powinien zawierać następujące informacje:
 • dane podmiotu składającego wniosek,
 • organ podatkowy, do którego dostarczany jest wniosek,
 • rodzaj podatku, którego wniosek dotyczy,
 • wysokość nadpłaty,
 • okres, którego nadpłata dotyczy,
 • uzasadnienie powstania nadpłaty,
 • podpis wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

Aby złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, można skorzystać z aplikacji e-Urząd Skarbowy. Dokument znajduje się na dostępnej liście i jest zatytułowany „Wniosek o stwierdzenie nadpłaty”.

W aplikacji można wprowadzić wszystkie potrzebne informacje. Generując dokument we własnym imieniu, dane osobowe uzupełniają się w pełni automatycznie, co skraca czas niezbędny do przygotowania wniosku. Istnieje możliwość dołączenia do wniosku maksymalnie trzech załączników, a ich łączny rozmiar nie może przekraczać 6,5 MB.

Innym sposobem dostarczenia wniosku jest osobista wizyta w urzędzie skarbowym albo wysłanie wniosku i ewentualnych załączników pocztą. Usługa e-Urząd Skarbowy jest najszybszym rozwiązaniem i oczywiście nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Aplikacja działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Osoby, które składają korektę, mają prawo dołączyć wyjaśnienie, jaka jest przyczyna składania dokumentu. Nie jest to obowiązkowe, ale zdecydowanie przyspieszy cały proces weryfikacji.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku przez organ podatkowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o stwierdzenie nadpłaty trafia do naczelnika urzędu skarbowego, który powinien się nim zająć bezzwłocznie. Maksymalny czas, w którym musi wydać decyzję to 1 miesiąc. W najbardziej skomplikowanych sprawach termin wydania decyzji może zostać przedłużony do 2 miesięcy. Jeżeli termin zostanie wydłużony, urząd ma obowiązek skontaktować się ze stroną i przedstawić przyczynę niedotrzymania terminu. Wymagane jest również wskazanie nowego terminu rozpatrzenia wniosku.

Zwrot nadpłaty odbywa się w jednym z następujących terminów:
 • 30 dni od dnia wydania decyzji potwierdzającej nadpłatę albo wyznaczającej wysokość nadpłaty,
 • 2 miesiące od dnia, kiedy wniosek o stwierdzenie nadpłaty został dostarczony do urzędu razem ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją) w przypadku, gdy przepisy prawa podatkowego obligują do złożenia zeznania, jednak nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia pierwszej deklaracji,
 • 3 miesiąca od dnia dostarczenia korekty zeznania rocznego z PIT w przypadku, gdy nie doręczono wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

W jakich przypadkach organ podatkowy nie uwzględni wniosku?

Interesy Skarbu Państwa są bardzo dobrze chronione i dotyczy to również wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatkach. Podatnik musi liczyć się z tym, że w sytuacji, gdy ma on zaległości podatkowe albo inne zobowiązania to nadpłata zostanie wykorzystana na pokrycie zaległości.

Inną możliwością jest pozostawienie nadpłaty na rzecz aktualnych albo kolejnych zobowiązań podatkowych. Jednak w tym celu podatnik musi wystosować odpowiedni wniosek, na przykład o zaliczenie nadpłaty na PIT albo VAT.

Nadpłata podatku – kilka słów podsumowania

Podatnik, płatnik czy inkasent ma prawo złożyć do urzędu skarbowego wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Oczywiście muszą istnieć ku temu przesłanki. We wniosku muszą znaleźć się podstawowe informacje, a wśród nich kwota nadpłaty i przyczyny jej powstania. Urząd skarbowy musi z kolei przestrzegać terminu w rozpatrywaniu wniosku i wykonaniu zwrotu nadpłaty. Jeżeli wnioskodawca ma zaległości podatkowe, nie otrzyma zwrotu nadpłaty albo kwota zostanie pomniejszona o inne zobowiązania.


Data publikacji: 2022-10-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU