Pracownicy zatrudnienie w Polsce korzystają z przysługującej im przerwy od pracy, pod warunkiem że spędzają w miejscu zatrudnienia więcej niż 6 godzin na dzień. Można wskazać także grupy, których sytuacja życiowa albo zawodowa pozwala na uzyskanie dodatkowych przerw w pracy. W niniejszej publikacji można znaleźć szczegółowe informacje o ich długości, a także zasady przydzielania przerw zatrudnionym osobom. ile wynosi długosc przerwy w pracy

Długość płatnej przerwy w pracy a obowiązujące przepisy Kodeksu pracy

Przepisy Kodeksu pracy zapewniają każdemu pracownikowi 15-minutową przerwę od pracy, pod warunkiem że zatrudniona osoba podpisała umowę o pracę. Oznacza to tradycyjną przerwę śniadaniową, gdyż nikt nie jest w stanie przepracować tylu godzin bez zjedzenia posiłku. Warto podkreślić, że zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez ustawodawcę zatrudniona osoba musi pracować co najmniej przez 6 godzin w danym dniu.

Jak długa jest przerwa śniadaniowa?

Czas przerwy śniadaniowej nie jest stały, co oznacza, że jest uwarunkowany liczbą godzin spędzonych w pracy. Im jest ich więcej, tym przerwa jest dłuższa.

Osoba pracująca ponad 9 godzin na dzień otrzymuje przerwę o 15 minut dłuższą. Sytuacja przedstawia się tak samo, kiedy praca przekracza 16 godzin.

Czy przerwa śniadaniowa zostaje wliczona do czasu pracy?

Zgodnie z przyjętymi zasadami, przerwa śniadaniowa zostaje wliczona do czasu pracy, a zatrudnionej osobie przysługuje za nią wynagrodzenie. Warunkiem jest wykorzystanie płatnej przerwy w trakcie pracy. Zabrania się, aby pracownik opuszczał zakład przed czasem, zamiast skorzystać z przerwy.

Kiedy można wykorzystać bezpłatną przerwę w pracy?

15 minut przerwy może okazać się niewystarczające na spożycie ciepłego dania albo sfinalizowanie niecierpiącej zwłoki sprawy osobistej. Ustawodawca przewidział taką sytuację, dlatego zgodnie z art. 141 Kodeksy pracy pracodawca ma prawo wprowadzić jedną, ale nie dłuższą niż 60 minut przerwę, której nie wlicza się do czasu pracy, co oznacza, że zatrudniona osoba nie otrzyma za nią wynagrodzenia.

Bezpłatna przerwa w pracy — jak można ją wykorzystać?

Bezpłatna przerwa może zostać wykorzystana na zjedzenie posiłku, załatwienie sprawy urzędowej czy odbycie wizyty lekarskiej uwarunkowanej stanem zdrowia. Bezpłatna przerwa może zostać wykorzystana razem z przerwą śniadaniową. Skorzystanie z tej możliwości zostaje wyznaczone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo umową o pracę.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca powinni mieć świadomość, iż przerwa ma bardzo dobry wpływ na jakość świadczonej pracy, zwiększa efektywność zatrudnionych osób i zapewnia dodatkową motywację do wypełniania powierzonych obowiązków.

60-minutowa przerwa a czas pracy

Pracownik, który zdecydował się wybrać dodatkową przerwę, musi mieć świadomość, iż jest zobowiązany odrobić tę godzinę.

PRZYKŁAD 1
Pracownik rozpoczynający pracę o godzinie 8:00 rano, zatrudniony na 8-godzinny wymiar czasu pracy, zdecydował się skorzystać z 60-minutowej bezpłatnej przerwy. W takim przypadku zakończy on pracę dopiero o godzinie 17:00, a nie 16:00.

Czy dodatkowa przerwa w pracy przysługuje osobom pracującym z komputerem?

Technologia rozwija się w bardzo szybkim tempie, dlatego używanie komputerów w działalności gospodarczej jest niemalże normą. Oczywiście o szkodliwości takiego rodzaju pracy mówi się coraz więcej, a przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wyznaczają wytyczne związane z pracą przy komputerze.

Pracodawca może zdecydować się na jedno z proponowanych rozwiązań:
  • połączyć pracę polegającą na obsłudze monitora z innym typem pracy, który nie obciąża wzroku. Jeżeli zatrudniona osoba pracuje z komputerem nie dłużej niż jedną godzinę bez przerwy,
  • zapewnić zatrudnionym osobom minimum 5-minutową przerwę po każdej godzinie pracy z monitorem ekranowym. Warto mieć świadomość, iż przerwa zostaje dodana to czasu pracy, równocześnie zabrania się połączenia przysługujących wolnych chwil od pracy w jedną dużą przerwę.

Kobiety w ciąży

Sytuacja kobiet w ciąży jest inna, gdy tej grupy pracowników przysługuje 10 minut po każdej przepracowanej godzinie pracy.

Przerwa dla matek karmiących piersią

Kodeks pracy wyznacza zasady postępowania przedsiębiorców w przypadku zatrudniania kobiet karmiących piersią, gdyż przysługuje im dodatkowa przerwa wliczana do czasu pracy.

Pracownica karmiąca piersią uzyskuje prawo do:
  • jednej półgodzinnej przerwy, gdy jej dzienny wymiar pracy waha się od 4 do 6 godzin dziennie,
  • dwóch półgodzinnych przerw w przypadku, gdy pracuje co najmniej 6 godzin,
  • dwóch 45-minutowych przerw, gdy karmi więcej niż jedno dziecko.
Jeżeli karmiąca pracownica pracuje mniej niż 4 godziny dziennie, nie korzysta z dodatkowej przerwy.

Przerwa dla pracowników młodocianych

Pracownicy młodociani to osoby w przedziale wiekowym od 15 do 18 lat. Ustawodawca zabrania podejmowania przez nich prac wzbronionych, równocześnie wyznaczając dobowy wymiar pracy, który nie może przekraczać 6 godzin dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia albo 8 godzin dla pracowników między 16 a 18 rokiem życia. Gdy pracownik młodociany pracuje ponad 4,5 godziny na dzień, przysługuje mu dodatkowa 30-minutowa przerwa, którą wlicza się do czasu pracy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, przerwy nie rozbija się, czyli pracownik odbywają w całości. Szczegółowe informacje na temat pracowników młodocianych można znaleźć w Kodeksie pracy, a dokładnie art. 202.

Przerwa w pracy uwarunkowana uciążliwymi albo szkodliwymi warunkami

Dodatkowa przerwa w pracy jest dedykowana pracownikom, którzy świadczą pracę w warunkach szczególnie uciążliwych albo szkodliwych dla zdrowia. Art. 129 Kodeksu pracy wskazuje, iż przerwę dolicza się do czasu pracy albo należy obniżyć dobowy wymiar czasu pracy.

Warto wiedzieć, iż praca monotonna albo praca z odgórnie wyznaczonym tempem również zapewnia pracownikowi dodatkową przerwę, która jest wliczana do czasu pracy.

Przerwy dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne otrzymują dodatkowy czas wolny od pracy. Przerwa jest o 15 minut dłuższa, jednak łączna płatna przerwa w pracy nie może przekroczyć 30 minut. Ustawa o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych z 2011 roku zawiera dodatkowe informacje na ten temat, a mianowicie dłuższy czas przerwy jest dedykowany na gimnastykę albo wypoczynek.


Data publikacji: 2023-08-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU