Umowa licencyjna składa się między innymi z wypowiedzenia. Zasady dotyczące wypowiedzenia zostały uregulowane ustawą wydaną 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Celem niniejszego artykuły jest przytoczenie sytuacji, kiedy można wypowiedzieć umowę licencyjną i jakie obowiązują terminy. jak wypowiedziec umowe licencyjna

Wypowiedzenie umowy licencyjnej a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Przepis art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że: 

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Z kolei ustęp 2 stanowi, że Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Umowa licencyjna ma charakter ciągły, ale każdemu odbiorcy przysługuje możliwość wypowiedzenia. Wskazany powyżej przepis art. 68 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, że licencji udziela się na czas oznaczony albo nieoznaczony.

W umowie licencyjnej podpisanej na czas określony można wskazać okoliczności/przypadki, kiedy licencjobiorca albo licencjodawca ma prawo wypowiedzieć umowę jeszcze przed terminem jej wygaśnięcia.

Wypowiedzenie umowy licencyjnej zależy od tego, czy umowę podpisano na czas nieoznaczony, czy oznaczony i od okresu jej obowiązywania.

W jakich terminach można wypowiedzieć umowę licencyjną?

Jeżeli w umowie licencyjnej nie zostały zawarte postanowienia o jej wypowiedzeniu, należy stosować się do regulacji wyznaczonych w ustawie o prawach autorskich i prawach:

  • art. 66 – umowa licencyjna zawarta na czas oznaczony, nieprzekraczający pięciu lat wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta (ustawa nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia),
  • art. 68 ust. 1 – umowa licencyjna zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

Jak należy potraktować umowy licencyjne podpisane na okres, który nie przekracza pięciu lat?

Umowy licencyjne na czas oznaczony, który nie przekracza 5 lat, można wypowiedzieć na rok przed zakończeniem. Takie działanie musi odbyć się na koniec roku kalendarzowego. Stanowisko to potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2004 r., sygn. akt II CK 51/04).

Pamiętajmy, że wypowiedzenie umowy licencyjnej, którą podpisano na konkretny okres przekraczający pięć lat, jest możliwe, dopiero kiedy pięcioletni termin upłynie.

Wypowiedzenie umowy licencyjnej – szczególne okoliczności, o których warto wiedzieć

Art. 56-58 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymieniają szczególne sytuacje, w jakich może dojść do wypowiedzenia umowy licencyjnej:

  • art. 56, który jest poświęcony odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu przez twórcę,
  • art. 57 dotyczy kwestii związanych z uprawnieniami twórcy, kiedy utwór nie zostanie rozpowszechniony albo nie zostanie udostępniony publiczności,
  • art. 58 jest związany z udostępnianiem utworu w niewłaściwej formie bądź ze zmianami.

 

Kto ma prawo wypowiedzieć umowę licencyjną?

Kiedy weźmiemy pod uwagę ustawę, odpowiedź na zadane pytanie będzie jednoznaczna – tylko twórca ma prawo wypowiedzieć umowę licencyjną. Jednak tryb wypowiadania umów zgodny z analizowaną ustawą zapewnia możliwość zakończenia współpracy również licencjodawcy niebędącego twórcą utworu oraz licencjobiorcy.

Orzecznictwo a wypowiadanie umowy licencyjnej

W tym miejscu warto przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt I Acz 1554/17:

Umowa licencji niewyłącznej (art. 68 ust. 1 ustawy – prawo autorskie) ma charakter zobowiązujący. Z tego powodu zawarcie przez autora utworu umowy o przeniesienie praw autorskich powoduje wygaśnięcie licencji niewyłącznej.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 2004 r., sygn. akt II CK 51/04

Zasady omówione w art. 66 ust. 2 ustawy z 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie dotyczą umowy licencyjnej podpisanej na czas nieoznaczony oraz umowy na czas dłuższy od pięciu lat, gdyż nie mogą wygasnąć po pięciu latach. Art. 68 ust. 2 wskazuje, że licencja uzyskana na okres przekraczający pięć lat, po upływie wyznaczonego w dokumencie terminu przekształca się w umowę na czas nieoznaczony. Z kolei wypowiadanie takiej umowy odbywa się na takich samych zasadach, jak w ustępie pierwszym tego przepisu, czyli wymagany jest roczny termin.


Data publikacji: 2022-11-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU