Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury przez licencjodawcę w związku z udzieleniem licencji do praw autorskich zależy od tego w jakim terminie podatnik otrzymał całość lub część zapłaty. faktury VAT licencjodawca

Art. 19 ustawy z dnia 11 marca2004 r. o podatku od towarów i usług 

W Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. zostały zawarte zasady, które decydują o powstaniu obowiązku podatkowego w VAT. Obowiązek ten powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (ust. 1 w/w przepisu z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1). 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi zostało potwierdzone fakturą, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, jednak nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. 

W tym samym artykule w ust. 13 pkt 9 jest zapis, że obowiązek podatkowy ma miejsce także w sytuacji kiedy sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty. Jednak nie może to być później od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Dotyczy usług świadczonych na terytorium kraju usług (art. 28 pkt 1 ustawy).

Art. 28 pkt 1 ustawy o VAT

zawiera zapisy dotyczące sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego lub wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego lub innych pokrewnych praw oraz patentów. 
Zgodnie z powyższym w przypadku udzielania licencji, obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie może to być później niż termin płatności wynikający z umowy lub faktury vat tytułem świadczenia usług na terytorium kraju.  

Zgodnie z par. 11 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku VAT (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), jeżeli dotyczy przypadków określonych w art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o VAT, to fakturę vat należy wystawić nie później niż w momencie powstania obowiązku podatkowego, ale nie wcześniej niż 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Podsumowanie

Przy udzielaniu licencji do praw autorskich, obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie może to być później niż z upływem terminu płatności jaki został określony na umowie lub fakturze. 
Z kolei fakturę vat wystawia się w terminie nie późniejszym niż moment powstania obowiązku podatkowego, ale nie wcześniej niż 30 dnia przed jego powstaniem.


Data publikacji: 2020-11-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU