Przedsiębiorcy mogą zawierać różne formy umowy o współpracę. Jedną z nich jest umowa licencyjna. Czym jest umowa licencyjna i jak należy ją rozliczyć? umowa licencyjna

Umowa licencyjna

jest umową zawartą pomiędzy twórcą, a licencjobiorcą. Na jej podstawie licencjobiorca otrzymuje prawo do korzystania z utworu oraz z autorskich praw majątkowych w określony sposób. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej. Dzięki niej podmioty mogą korzystać z dóbr niematerialnych chronionych prawami wyłącznymi. 

Na podstawie umowy licencyjnej licencjobiorca otrzymuje uprawnienia do korzystania z przedmiotu licencji już od momentu zawarcia umowy. Licencjodawca w zamian za udzielenie licencji otrzymuje korzyść wyrażoną najczęściej w formie pieniężnej. 
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych wskazuje sposób korzystania z utworu, który może być udzielony w formie:
  • licencji wyłącznej – bez prawa udzielania sublicencji innym podmiotom
  • licencji niewyłącznej – z możliwością udzielania upoważnienia osobom trzecim. 
Wszystko co dotyczy charakteru zawartej umowy licencyjnej powinno być w niej wskazane. Strony umowy (licencjobiorca i licencjodawca) muszą dokładnie ustalić jaki będzie charakter oraz przebieg umowy. 

Licencja, a wartości niematerialne i prawne w firmie

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się między innymi:
  • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe
  • licencje
  • know-how
  • znaki towarowe,
których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok. Przedsiębiorca powinien wykorzystać je na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W przypadku kiedy wartość licencji nie przekracza kwoty 10 000 zł, to można ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 

Umowa licencyjna – rozliczanie

Na sposób rozliczania umowy licencyjnej ma wpływ:
  • wartość początkowa – do 10 000 zł, czy powyżej 10 000 zł
  • okres użytkowania - dłuższy, czy krótszy niż 1 rok.
Umowy pomiędzy kontrahentami mogą zawierać dowolne ustalenia, co oznacza, że strony mogą także dowolnie ustalać płatności za korzystanie z licencji. Może zdarzyć się, że na umowie nie zawsze będzie określona wartość początkowa. Jednak zawsze powinna być umieszczona informacja o możliwości rozliczania opłat w określonych okresach (płatności miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne). 

Podsumowanie

Licencja może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu przez:
  • odpisy amortyzacyjne (licencja spełnia wszystkie wymogi, które pozwalają uznać ją za wartość niematerialną i prawną)
  • faktury kosztowe rozliczane cyklicznie.


Data publikacji: 2021-05-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU