Z roku na rok coraz więcej firm przenosi świadczenie usług do Internetu. Za przykład mogą służyć usługi udzielania licencji, które mogą być rozliczane na dwa sposoby w zależności od tego czy sprzedaży dokonuje osoba prywatna, czy przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jak rozliczyć przychód ze sprzedaży licencji na program komputerowy? sprzedaz licencji rozliczenie przychodu

Odpowiednia klasyfikacja przychodu

Ze sprzedażą licencji do własnego programu komputerowego wiąże się przekazanie praw autorskich na rzecz nabywcy. Przychód ze sprzedaży licencji zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może stanowić przychód z praw majątkowych pod warunkiem, że dotyczy osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W tym wypadku będzie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

W przypadku kiedy licencję sprzedaje przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności to zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przychód uzyskany z działalności będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z przyjętą formą opodatkowania.

Sprzedaż licencji przez osobę fizyczną

Jeżeli licencję na program komputerowy sprzedaje osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej to taką sprzedaż można zakwalifikować do przychodów z tytułu praw majątkowych uznając ją za przychód z praw autorskich i innych praw (art. 18 ustawy o PIT)

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Taki przychód wystarczy wykazać w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym miała miejsce sprzedaż.  
Osoby fizyczne, które w zeznaniu rocznym rozliczają przychód ze sprzedaży licencji posiadają dodatkowe uprawnienia dotyczące wysokości kosztów uzyskania przychodów podlegających odliczeniu. Twórca, który w roku podatkowym osiągał przychody z tytułu sprzedaży licencji do programu komputerowego może w zeznaniu rocznym zastosować 50% stawki kosztów uzyskania przychodów.
Przychód ze sprzedaży licencji z zastosowaniem praw autorskich należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-37, część D, wiersz 4 („Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy, w kolumnie b”). Z kolei przychód, 50% koszty w kolumnie „c” w kosztach uzyskania przychodów.

Sprzedaż licencji w ramach działalności gospodarczej

Jeżeli twórca programu komputerowego sprzedaje licencję na ten program w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie może zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. W jego przypadku uzyskane przychody będzie mógł rozliczyć zgodnie z wybraną formą opodatkowania (art. 22 ust. 12 ustawy o PIT). 

Art. 5b ust. 1 ustawy o PIT
zawiera opis warunków, które wskazują czy dana usługa została wykonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też poza nią.

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Jeżeli głównym przedmiotem działalności przedsiębiorcy nie jest sprzedaż licencji do programu komputerowego, to w takiej sytuacji przychody uzyskane ze sprzedaży licencji nie będą stanowiły przychodów z działalności i będzie można je rozliczyć na podstawie autorskich praw majątkowych (przedsiębiorca prywatnie poza działalnością gospodarczą stworzył program komputerowy i wprowadził go do sprzedaży w sklepie internetowym. Jednocześnie nie zostały spełnione warunki wykazane w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT). Podatnik jako osoba fizyczna, nie przedsiębiorca ma prawo rozliczyć przychód ze sprzedaży licencji przy zastosowaniu 50% kosztów. Takie stanowisko w sprawie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej o sygn.. IPTPB1/4511-590/15-4/MD wydanej dnia 22 grudnia 2015 roku. Można w niej przeczytać:

w odniesieniu do przedstawionych we wniosku informacji stwierdzić należy, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku zostały spełnione obie przesłanki warunkujące zaliczenie określonych działań, jako związanych z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich. Konsekwencją powyższego jest to, że przychody uzyskane z ww. tytułu zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodem z praw autorskich. Zatem, jak wynika z powyższego, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu udzielania licencji na program komputerowy można rozliczyć jako przychód z tzw. praw majątkowych. Przychody uzyskane z tego tytułu zaliczane są do odrębnego źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym przychody te nie są zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w kolejnej interpretacji indywidualnej (sygn. 2461-IBPB-1-1.4511.505.2016.1.BK wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 listopada 2016 roku. 

PRZYKŁAD

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w ramach, której zajmuje się sprzedażą usług informatycznych. Jako formę opodatkowania wybrał zasady ogólne. W trakcie roku stworzył program komputerowy i początkowo wykorzystywał go do własnych celów. Po pewnym czasie podjął decyzję, że nie będzie już go używał i postanowił wprowadzić go do sklepu internetowego. Na koniec roku jego przychody za sprzedaż licencji do tego programu wyniosły 10 000 zł, a przychody z działalności gospodarczej 70 000 zł – koszty uzyskania przychodów w kwocie 37 000 zł. 
W zeznaniu rocznym PIT-36 podatnik powinien wykazać odpowiednio:
w wierszu „Pozarolnicza działalność gospodarcza” – kolumna b, przychód w wysokości 70 000 zł, a w kolumnie c „koszty uzyskania przychodów” kwotę 37 000 zł.
w wierszu „Przychody z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy – kolumna b, kwota 10 000 zł, a w kolumnie c, 50% kosztów uzyskania przychodów, kwotę 5 000 zł. 

Spełnienie warunków wykazanych w art. 5b ust. 1 ustawy o PIT nie zawsze musi przesądzać o charakterze prywatnym sprzedaży. Czasami podczas przeprowadzonej kontroli organ podatkowy może zakwestionować taki wybór i przypisać sprzedaż do przychodów pochodzących z działalności. Może tak się stać, jeżeli podatnik będzie uzyskiwał przychód ze sprzedaży licencji poza działalnością w sposób ciągły. Art. 5a pkt 6 ustawy o PIT mówi, że za działalność gospodarczą uważa się między innymi: działalność wytwórczą, usługową, która jest prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany oraz we własnym imieniu. W związku z powyższym, przychody uzyskiwane ze sprzedaży licencji w sposób regularny mogą mieć charakter przychodu z działalności, pomimo, że brak jest odpowiedniego PKD. Zadaniem podatnika jest samodzielne określenie jaki charakter mają osiągane przez niego przychody i do którego źródła przychodów powinien je zaliczyć.

Przychód ze sprzedaży licencji, a podatek VAT

Sprzedaż licencji na program komputerowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej

art. 8 ust. 1 ustawy o VAT

Osoby fizyczne, które sprzedają licencję na program komputerowy nie mają obowiązku rozliczania podatku VAT z dokonanej sprzedaży. Jest to zgodne z art. 15 ust. 3a ustawy o VAT, który mówi, że wynagrodzenie osób fizycznych otrzymywane w ramach honorariów za przekazanie lub przeniesienie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania lub ich wykonanie nie zalicza się do działalności wykonywanej samodzielnie i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


Data publikacji: 2020-04-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Jagoda
08 Styczeń 2024

Prowadzę małe wydawnictwo (CEIDG), PIT - zasady ogólne. Nabyłam, na podstawie umowy o przekazaniu autorskich praw majątkowych, prawa do książki. Po 3 latach autor chce odkupić te prawa, jak rozliczyć tę sprzedaż w PIT i VAT?