Zysk finansowy przyświeca zdecydowanej większości podmiotów występujących na rynku, jednak zasada jest inna, kiedy mowa o tak zwanej ekonomii społecznej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit zajmuje się właśnie zadaniami wykonywanymi dla ekonomii społecznej. jak zalozyc spolke non profit

Spółka non profit - jak funkcjonuje?

Głównym celem spółki non profit jest wykonanie celu społecznego i stworzenie nowoczesnego społeczeństwa działającego solidarnie. Osiąganie zysku nie jest podstawowym celem działalności. Uzyskany dochód jest przeznaczony na wykonanie celów społecznych. Żadna część nie trafia do udziałowców, akcjonariuszy albo zatrudnionych osób. Zasady funkcjonowania wyznacza kodeks spółek handlowych.

Niewątpliwą zaletą jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków publicznych.

Zgodnie z przepisami, spółki non-profit mają możliwość prowadzenia działalności pożytku publicznego, jednak wymagane jest spełnienie warunków wyznaczonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mogą też funkcjonować jako przedsiębiorstwa społeczne.

W celu założenia spółki konieczne jest podpisanie umowy przez wspólników w obecności notariusza. Następnie informacja o spółce musi trafić do Krajowego Rejestru Sądowego.

Należy podkreślić, że fundacja non profit i spółka z o.o. non profit to dwa różne podmioty.

Spółka non profit jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT. Jeżeli wszyscy wspólnicy sp. z o.o. non profit tworzą organizacje społeczne, można ubiegać się o zwolnienie z obowiązku podatkowego.

Podczas zakładania spółki konieczne jest uregulowanie opłat z tytułu utworzenia – opłata notarialna (nie ma możliwości skorzystania z systemu online S24) oraz rejestracja w KRS.

Non profit – co to oznacza?

W działalności non-profit dochody są ponoszone, jednak nie są kluczowe. Podmiot pragnie zachować skuteczną równowagę pomiędzy osiąganiem zysku z pracy a działalnością na rzecz społeczeństwa. Już w chwili zakładania spółki, trzeba wskazać, jaką działalność będzie wykonywać, czyli wyznaczyć przedmiot działalności zarobkowej, a także cel społeczny – osiągany zysk służy do jego sfinalizowania.

Założycielem spółki non profit może być osoba fizyczna oraz osoba prawna (jak, chociażby organizacja pozarządowa). Wymagany kapitał założycielski to 5 tysięcy zł – środki pieniężne albo aport.

Wszyscy wspólnicy wnoszą udziały, co upoważnia ich do brania udziału w kluczowych decyzjach dotyczących spółki w ramach zgromadzenia wspólników. Nie ma przeciwwskazań, aby zażądali zwołania zgromadzenia wspólników oraz monitorowali organ, który wcześniej powołali. Zadaniem zarządu jest między innymi kierowanie spółką, jej rozwojem, a do tego reprezentacja na zewnątrz. Zarząd zajmuje się także zawieraniem umów z podmiotami.

Cel spółki z o.o. non profit

Przykładowy cel założenia spółki non profit:
  • działalność oświatowa, naukowa oraz techniczna,
  • ochrona lokalnego oraz krajowego środowiska naturalnego,
  • działalność o podłożu dobroczynnym,
  • tworzenie oraz wsparcie dla fundacji społecznych,
  • wspieranie sportu, rekreacji oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej.

Spółka z o.o. a spółka non profit – podobieństwa i różnice

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych warunkuje wszystkie zasady dotyczące spółki z o.o. oraz spółki z o.o. non profit. Jednym z wymogów założenia spółki jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Konieczne jest także uzyskanie NIP i REGON. Na tym kończą się podobieństwa. Wśród różnic należy wskazać, iż spółka non profit ma prawo prowadzić uproszczoną ewidencję księgową, a w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane są pełne księgi rachunkowe. W pierwszej z nich nie ma możliwości podziału zysku między wspólników, gdyż cel działalności jest inny.

Organizacja pożytku publicznego a spółka z o.o. non profit

Spółka z o.o. może mieć status organizacji pożytku publicznego, oczywiście wymogiem jest spełnienie wymogów ustawodawcy. Jednym z nich jest niekaralność członków zarządu, kolejny to nadrzędny charakter aktywności prospołecznych względem działalności zarobkowej. Występuje również zakaz pożyczania środków pracownikom, członkom zarządu i innym podmiotom (zaraz musi być udokumentowany).

Wiele spółek non profit stara się uzyskać status OPP, gdyż wiąże się to dla nich z szeregiem korzyści:
  • brak obowiązku regulowania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • brak obowiązku regulowania opłat skarbowych i sądowych,
  • zwolnienie z obowiązku regulowania podatku dochodowego CIT.


Data publikacji: 2024-02-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU