Faktura, która została wystawiona przez przedsiębiorstwo i dotyczy więcej niż jednego nabywcę, może zostać ujęta w JPK_VAT w oparciu o 3 różne warianty, jak informuje nas Ministerstwo Finansów.

faktura dla wielu nabywców w JPK


Wariant 1
oznacza nabywców, którzy są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której sprzedawca ma wiedzę na temat udziału, który odnosi się do konkretnych nabywców, którzy ujęci zostali na jednej fakturze, to w tym przypadku wszyscy nabywcy powinni zostać uwzględnieni osobno (w oddzielnych pozycjach) w JPK_VAT. Oczywiście musi to nastąpić z uwzględnieniem tego samego numeru faktury, a także związanych z tą fakturą sumą wartości sprzedaży netto z rozdziałem na stawki, a także kwoty podatku, który odnosi się do każdego z nabywców.
Z kolei w sytuacji, kiedy sprzedawca nie jest w posiadaniu wiedzy odnośnie wartości owej transakcji, która odnosi się do konkretnych nabywców, to każdy z nabywców powinien widnieć w osobnej pozycji w JPK_VAT, a pola, w których należy podać informację o kwocie sprzedaży netto z rozbiciem na stawki, a także kwotę podatku, uzupełnia się o wartość w takiej samej wysokości dla wszystkich nabywców (chodzi o całą kwotę sprzedaży widoczną na fakturze, podzieloną na równe części w stosunku do wszystkich kontrahentów).


Wariant 2
oznacza nabywców, którzy są osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Sprzedaż dotycząca osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej jest uzupełniana w JPK_VAT razem z podobnymi transakcjami. Służy do tego pozycja nazwana raport okresowy, któremu towarzyszy wpis w polu NIP „BRAK”.
W momencie generowania JPK_VAT, sprzedawca powinien ową fakturę wpisać tylko do jednej pozycji, a pole NIP uzupełnić dopiskiem „BRAK”, z kolei w polach z danymi dotyczącymi kontrahenta (nazwa oraz dane nabywcy), uzupełnić o informacje o jednym nabywcy, czyli o osobie fizycznej widniejącej na fakturze, a wartość zostaje uzupełniona o całość, tak jak jest to widoczne na fakturze.


Wariant 3
oznacza nabywców, którzy są przedsiębiorcami, jak również osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

W tej sytuacji, każdy z występujących na fakturze podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) powinien zostać ujęty z osobna razem z przysługującymi mu w udziale wartościami sprzedaży, albo też w sytuacji, kiedy sprzedawca nie posiada wiedzy na ten temat, należy wpisać takie same stawki. Odnośnie wartości faktury, które dotyczą osób fizycznych, które nie prowadzą działalności, powinno się umieścić łączną (zbiorczą) kwotę i dopisać w polu NIP „BRAK”.


Data publikacji: 2018-09-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU