Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki prawa handlowego bądź spółki osobowej. Wybór dwóch ostatnich form wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). rejestracja KRS

Rejestr przedsiębiorców 

prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zostało przyjęte, że informacje podane do rejestru są zgodne ze stanem faktycznym. Co do zasady stosuje się do nich tzw. domniemanie prawdziwości, z wyłączeniem informacji podanych w dziale 4 rejestru. Oznacza to, że jeżeli podane informacje będą odbiegały od rzeczywistości, to przedsiębiorca z tego tytułu naraża siebie na sankcje. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest kontrolowanie wpisów dotyczących jego osoby. Jeżeli w razie błędu, który nie zostanie skorygowany osoba trzecia poniesie szkodę w związku z błędnymi danymi, to przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność w stosunku do tej osoby. 
Rejestr przedsiębiorców jest jawny. Wszyscy mają prawo dostępu do umieszczonych w nim danych. 

Podmioty podlegające wpisowi do KRS

Katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji można znaleźć w art. 36 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Do podmiotów zobowiązanych do wpisu zaliczają się spółki: 
 • jawne
 • partnerskie
 • komandytowe
 • komandytowo-akcyjne
 • akcyjne
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • europejskie
 • spółdzielnie
 • spółdzielnie europejskie
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • instytuty badawcze
 • przedsiębiorstwa zagraniczne
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terenie Polski
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji
 • instytucje gospodarki budżetowej.
Obowiązkiem rejestracji objęte są też inne osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą podlegające obowiązkowi wpisowemu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Wpis do rejestru przedsiębiorców 

Wpis dokonywany jest na urzędowym formularzu na wniosek podmiotu. Rodzaj formularza zależy od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioski można składać również na formularzach wydrukowanych z komputera lub na kserokopiach druków urzędowych. 
Wniosek może być złożony zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Należy go opłacić (opłata sądowa) i dodatkowo jeżeli wpis podlega ogłoszeniu dokonać również  opłaty w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Wniosek o wpis do KRS – termin na złożenie

Przedsiębiorca na złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców ma 7 dni licząc od dnia zdarzenia, które uzasadnia jego dokonanie, pod warunkiem, że przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

Zaniedbanie obowiązku rejestrowego

Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku rejestrowego, to może otrzymać od sądu rejestrowego wezwanie o złożenie wpisu w terminie 7 dni pod rygorem kary grzywny. Jeżeli przedsiębiorca w dalszym ciągu będzie uchylał się od obowiązku rejestracji, to sąd ma prawo cały czas nakładać na niego karę, a dodatkowo z ważnych powodów może orzec o rozwiązaniu spółki i ustanowieniu likwidatora (likwidacja martwych spółek w KRS).


Data publikacji: 2021-04-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU