Nagroda jubileuszowa - kto może na nią liczyć i jaka może być jej wysokość? Poniżej najważniejsze informacje dotyczące nagrody jubileuszowej. nagroda jubileuszowa

Czym jest nagroda jubileuszowa?

W Kodeksie pracy brak jest uregulowań związanych z nagrodą jubileuszową. Zasady jej wypłacania zostały określone w odrębnych aktach, takich jak między innymi: Karta nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, o zakładach opieki zdrowotnej, o pracownikach urzędów skarbowych. Mogą ją otrzymać tylko określone grupy zawodowe. Jest to nagroda za długoletnią pracę u jednego pracodawcy. 

Kto może otrzymać nagrodę jubileuszową? 

Nagrodę jubileuszową najczęściej otrzymują osoby pracujące w administracji publicznej, co nie oznacza, że pracownicy zatrudnieni w prywatnych firmach nie mogą zostać nagrodzeni w taki właśnie sposób.
Nagroda jubileuszowa przeznaczona jest głównie dla niżej wymienionych grup zawodowych:
 • nauczyciele
 • pracownicy służby cywilnej
 • pracownicy samorządowi
 • pracownicy służby zdrowia
 • pracownicy urzędów skarbowych
 • pracownicy instytucji kultury, bibliotek
 • górnicy.
Pracownicy instytucji kultury, bibliotek oraz górnicy otrzymują nagrodę jubileuszową na podstawie innych rozporządzeń niż pozostałe grupy. Nagrodę mogą otrzymać również osoby z innych grup zawodowych zgodnie z ustaleniami danego pracodawcy, którzy mają prawo ustalić własne postanowienia związane z przyznawaniem nagrody jubileuszowej. Postanowienia powinny być zawarte w przepisach wewnętrznych, jak np.: w regulaminie wynagradzania, umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy.

Nagroda jubileuszowa – okresy zatrudnienia uprawniające do jej otrzymania

Do otrzymania nagrody jubileuszowej upoważnia określony staż pracy, do którego wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które zaliczane są do okresu pracy, który brany jest pod uwagę w przypadku innych przywilejów przysługujących pracownikowi. 

Do okresów uprawniających do otrzymania nagrody jubileuszowej wlicza się między innymi:
 • wszystkie zakończone zatrudnienia ze stosunku pracy
 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim  gospodarstwie
 • pobieranie zasiłku dla bezrobotnych
 • urlop wychowawczy.
Do stażu pracy nie bierze się pod uwagę okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2008 roku (IIPK 292/07; M. PR. Pracy nr 12/2008) pracownikowi przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej na podstawie obiektywnie osiągniętego stażu pracy. Wypłata nagrody nie powinna zależeć od posiadania tylko jednego konkretnego dokumentu potwierdzającego ten okres jakim na przykład jest świadectwo pracy, chociaż jest ono cały czas podstawowym środkiem dokumentującym okres zatrudnienia. Znajdują się na nim dane, które mają wpływ na uznanie okresu zatrudnienia do stażu uprawniającego otrzymanie nagrody jubileuszowej. 

Nagroda jubileuszowa – kiedy następuje jej wyplata?

Jak już wcześniej zostało wskazane nagroda jubileuszowa wypłacana jest po osiągnięciu określonego stażu pracy. Przeważnie jest to dzień, w którym pracownik nabywa do niej prawo. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991 roku, nr I PZP 16/91 OSNC 1992/1/10 zostało wskazane, że prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi podjęcia zatrudnienia przez pracownika. Jeżeli osoba zatrudniona dostarczy dokumenty potwierdzające zatrudnienie (staż pracy) u innych pracodawców, to w takiej sytuacji należy doliczyć czas potrzebny na prawidłowe obliczenie nagrody. 

Nagroda jubileuszowa – sposób jej wyliczenia

Podstawą wyliczenia nagrody jubileuszowej dla pracowników samorządowych jest wynagrodzenie jakie przysługuje im w dniu nabycia prawa do nagrody. W przypadku kiedy nagroda zostanie wypłacona w późniejszym terminie zostanie naliczona od tego wynagrodzenia i będzie wyższa, to wtedy należy obliczyć ją od wyższej płacy.  
W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia do niej prawa. Jeżeli dzień uzyskania prawa do nagrody wystąpi przed zmianą wymiaru czasu pracy, a nagroda będzie wypłacona w trakcie pracy z nowym wymiarem czasu, to wtedy podstawą do obliczenia nagrody będzie płaca sprzed zmiany wymiaru czasu pracy. 

PRZYKŁAD 1 
Pracownikowi samorządowemu po 20 latach pracy w dniu 10 kwietnia została wypłacona nagroda jubileuszowa. Pracownik prawo do nagrody nabył 30 marca, a 1 kwietnia otrzymał aneks do umowy, zgodnie z którym jego wynagrodzenie wzrosło. Podstawą obliczenia nagrody będzie więc wynagrodzenie jakie przysługiwało mu w dniu nabycia prawa do nagrody, czyli wyższe.    

PRZYKŁAD 2
Pracownikowi w dniu 1 kwietnia zmieniono wymiar czasu pracy, z pełnego etatu na ¾ etatu. 15 kwietnia osiągnął staż 40 lat pracy. W jego przypadku podstawą wymiaru nagrody będzie wynagrodzenie z okresu po zmianie etatu.

Wysokość nagród jubileuszowych – pracownicy służby cywilnej i nauczyciele 

Pracownicy służby cywilnej

Staż pracy Wysokość nagrody
20 lat 75% wynagrodzenia miesięcznego
25 lat 100% wynagrodzenia miesięcznego
30 lat 150% wynagrodzenia miesięcznego
35 lat 200% wynagrodzenia miesięcznego
40 lat 300% wynagrodzenia miesięcznego
45 lat 400% wynagrodzenia miesięcznego

Nauczyciele

Staż pracy Wysokość nagrody
20 lat 75% wynagrodzenia miesięcznego
25 lat 100% wynagrodzenia miesięcznego
30 lat 150% wynagrodzenia miesięcznego
35 lat 200% wynagrodzenia miesięcznego
40 lat 250% wynagrodzenia miesięcznego

 


Data publikacji: 2021-08-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU