Pracownik zatrudniony w ramach stosunku o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Pomimo tego, że w tym czasie nie świadczy pracy, to jednak za ten okres przysługuje mu wynagrodzenie, tak jakby wykonywał swoje obowiązki. W celu wypłaty pensji za czas urlopu w prawidłowej wysokości należy wziąć pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia, zarówno stałe jak i zmienne. wynagrodzenie na urlopie

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – jaka podstawa

Do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wchodzi płaca zasadnicza oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku o pracę. 

Do innych składników jakie bierze się pod uwagę przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia za urlop należą między innymi: 
 • dodatki do wynagrodzenia (dodatek stażowy, czy funkcyjny)
 • premie regulaminowe
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • dodatki za pracę w nocy
 • wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową pracowników, którzy zatrudnieni są w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Jeżeli pracownik jednocześnie zatrudniony jest na umowie cywilnoprawnej (umowie zlecenia lub umowie o dzieło) ze swoim pracodawcą, to taka umowa nie jest brana pod uwagę przy określaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

Do wyliczenia podstawy wynagrodzenia za urlop nie bierze się pod uwagę poniższych składników wynikających ze stosunku pracy:
 • jednorazowych, niepowtarzających się wypłat otrzymywanych za określone zadania lub osiągnięcia
 • wynagrodzeń za czas gotowości do pracy oraz za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, gratyfikacji, nagród jubileuszowych
 • wynagrodzeń za czas urlopu wypoczynkowego oraz za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 • ekwiwalentów pieniężnych za urlop wypoczynkowy
 • dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych z tytułu zastępstwa sądowego
 • kwot wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy na skutek chorób lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 • należności przysługujących z tytułu udziału w zyskach lub w nadwyżce bilansowej
 • odpraw emerytalnych lub rentowych bądź innych odpraw pieniężnych
 • wynagrodzeń i odszkodowań przysługujących w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
Do składników wynagrodzenia za pracę nie wchodzi również premia uznaniowa nie mająca charakteru roszczeniowego, dlatego też nie jest brana pod uwagę do wyliczania wynagrodzenia za urlop. 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – stałe składniki wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia określane w stałej stawce miesięcznej wypłacane są za czas urlopu w takiej samej wysokości w jakiej przysługują pracownikowi w miesiącu, w którym korzysta on z urlopu. 

PRZYKŁAD 1
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze stałych składników określonych w umowie o pracę w wysokości 3 000 zł (wynagrodzenie zasadnicze) oraz 200 zł (dodatek funkcyjny). W styczniu był na urlopie wypoczynkowym. Niezależnie od tego ile dni urlopu wykorzystał w danym miesiącu, to otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 000 zł + 200 zł dodatku funkcyjnego za miesiąc styczeń (3 200 zł).

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – zmienne składniki wynagrodzenia

Jeżeli na wynagrodzenie pracownika składają się także składniki zmienne wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, to w takiej sytuacji konieczne jest wyliczenie podstawy wymiaru tego wynagrodzenia.

Pod uwagę bierze się sumę składników wypłaconych pracownikowi w okresie:
 • 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego
 • nie więcej niż z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, ale tylko w sytuacji jeżeli składniki zmienne znacznie różnią się od siebie.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy składające się ze składników zmiennych liczy się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin podczas, których pracownik wykonywał pracę w okresie, w którym została ustalona ta podstawa. Otrzymany wynik, czyli ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby podczas urlopu w ramach normalnego czasu pracy tak jak gdyby pracował zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy, gdyby nie był na urlopie. 

W oparciu o składniki zmienne należy:
 • ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop z okresu 3 lub 12 miesięcy poprzedzających urlop
 • określić liczbę przepracowanych godzin w okresie jaki został przyjęty do ustalenia podstawy urlopowej
 • ustalić stawkę za 1 godzinę urlopu, w tym celu należy podstawę wymiaru urlopu podzielić przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ustalane jest wynagrodzenie
 • pomnożyć stawkę za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin urlopu. 
PRZYKŁAD 2
Pracownik zatrudniony na pełnym etacie w styczniu 2021 roku przebywał 10 dni na urlopie wypoczynkowym. Pracownik otrzymuje pensję składającą się z wynagrodzenia zasadniczego ze stałą kwotą w wysokości 3 000 zł i dodatku funkcyjnego w wysokości 100 zł. Do tego dochodzi miesięczna premia, która w październiku wyniosła 150 zł, w listopadzie 200 zł, a w grudniu 250 zł. 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należy obliczyć w następujący sposób: 
 • wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny należy uwzględnić w wysokości jaka należy się w miesiącu przebywania na urlopie (w styczniu). Będzie to 3 000 zł + 100 zł = 3 100 zł
 • zmienny składnik wynagrodzenia (premia miesięczna) należy przyjąć w wysokości odpowiadającej łącznie 3 miesiącom poprzedzającym miesiąc przebywania na urlopie, a więc razem będzie to kwota 600 zł (150 zł + 200 zł + 250 zł)
 • kwotę 600 zł należy podzielić przez liczbę godzin pracy pracownika jaka przypada na 3 miesiące, a więc 504 h (600 zł : 504 h = 1,19 zł)
 • otrzymany w ten sposób wynik należy pomnożyć przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu zgodnie z obowiązującym grafikiem czasu pracy gdyby wtedy nie korzystał z urlopu (1,19 zł x 80 h = 95,20 zł).
Pracownik za czas urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać wynagrodzenie z tytułu zmiennych składników w wysokości 95,20 zł. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy płatne jest ostatniego dnia kalendarzowego. Pracownik za styczeń otrzyma pensję w wysokości: 3 195,20 zł (3 000 zł + 100 zł + 95,20 zł).


Data publikacji: 2021-03-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU