Ministerstwo Finansów wyjaśniło kwestie związane z błędem w numerze NIP występującym na paragonie. Wyjaśnienia są odpowiedzią na pytania przedsiębiorców mających wątpliwości związane z fakturami uproszczonymi i błędami w numerze NIP na paragonach. blad NIP na paragonie

Błąd w numerze NIP – wątpliwości podatników

Wątpliwości podatników dotyczyły przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1520). Przede wszystkim chodziło o zapisy związane z obowiązkiem umieszczania numeru NIP na paragonie fiskalnym, co ma umożliwić wystawianie faktur. Dodatkowo podatnicy nie byli pewni jak mają postąpić w razie pomyłki w numerze NIP na paragonie. 

Co na to Ministerstwo Finansów?

Od 1 stycznia 2020 roku do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej można wystawić fakturę VAT jedynie w sytuacji kiedy na paragonie fiskalnym zostanie umieszczony numer NIP nabywcy. W świetle nowych przepisów (art. 106h ust. 4 w związku z art. 106e ust. 5 pkt 3) paragon fiskalny z numerem NIP do kwoty 450 zł brutto traktowany jest jak faktura uproszczona i nie ma potrzeby dodatkowo wystawiać kolejnego dokumentu (faktury);

W przypadku paragonów fiskalnych, to numer kolejny paragonu jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczoną.


Faktura uproszczona – czy można wystawić notę korygującą?

W sierpniu 2020 roku Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wątpliwości podatników dotyczące możliwości wystawienia noty korygującej do paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną. Zgodnie z art. 106k ustawy o VAT możliwość taka zależy od rodzaju błędu. Jeżeli błąd jest tzw. oczywistą pomyłką (błąd polegający na przestawieniu cyfr, braku jednej cyfry lub błędnej jednej cyfry w numerze NIP), to możliwe jest wystawienie noty korygującej.
„Faktura do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP z błędem, powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP”

Wystawiona nota korygująca koniecznie musi być zaakceptowana przez sprzedawcę - wystawcę faktury/faktury uproszczonej. Jeżeli błąd na paragonie będzie dotyczył braku numeru NIP lub będzie to numer NIP innego podatnika, to w takiej sytuacji nie jest możliwe wystawienie noty korygującej do takiego paragonu. 

Faktura uproszczona – elementy obowiązkowe

Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy wystawiony do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro (jeżeli kwota została określona w euro) jest traktowany jak faktura uproszczona, która może być ujęta w kosztach podatkowych. Faktura uproszczona powinna zawierać obowiązkowe elementy wymienione poniżej:
 • data wystawienia
 • dane sprzedawcy
 • unikalny numer identyfikujący fakturę
 • numer NIP sprzedawcy
 • numer NIP nabywcy
 • data sprzedaży
 • nazwa (rodzaj) towaru/usługi
 • kwota wszystkich opustów, obniżek cen
 • kwota należności ogółem.
Na fakturze uproszczonej nie muszą koniecznie znaleźć się następujące elementy (zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT)
 • dane nabywcy
 • ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonywanych usług
 • cena jednostkowa netto towaru/usługi
 • wartość sprzedaży netto dostarczonych towarów lub wykonanych usług
 • stawki podatku
 • suma wartości sprzedaży netto
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Faktura uproszczona – kiedy nie można wystawić?

W ustawie o podatku od towarów i usług zostały wskazane sytuacje, w których nie można wystawić faktury uproszczonej. Należy do nich:
 • sprzedaż wysyłkowa
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • sprzedaż, dla której brak jest podanego numeru na fakturze
 • dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca towaru/usługi.


Data publikacji: 2021-02-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU