Na umowie z pracownikiem obowiązkowo musi pojawić się kwota miesięcznego wynagrodzenia. Czy powinno to być wynagrodzenie w kwocie netto, czy brutto? Jaka jest różnica pomiędzy nimi? wynagrodzenie pracownika umowa o prace

Umowa o pracę - wynagrodzenie netto, czy brutto?

Jedną z informacji jaka obowiązkowo musi znaleźć się na umowie o pracę jest wysokość miesięcznej kwoty wynagrodzenia. Na umowie najczęściej podaje się kwotę poborów brutto. Jest to całość wynagrodzenia, które następnie zostaje pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne, jak: podatek dochodowy (zaliczka), składki ZUS (w części płaconej przez pracownika). Otrzymana kwota jest wynagrodzeniem netto pracownika (otrzymywaną w dniu wypłaty). Składki odprowadzane od kwoty brutto nie są jednakowe dla wszystkich pracowników. Różnią się w zależności od typu umowy oraz wysokości wynagrodzenia.

Umowa o pracę, a wynagrodzenie

Na kwotę wynagrodzenia brutto przy umowie o pracę składa się zaliczka na podatek dochodowy, składki odprowadzane do ZUS za pracownika (emerytalne, rentowe, chorobowe) oraz NFZ (ubezpieczenie zdrowotne). Od wynagrodzenia pracownika odciągane są składki, które obciążają go w części składki emerytalnej i rentowej oraz całościowo składka chorobowa i zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne wyliczane są procentowo i odpowiednio wynoszą:
 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, pokrywane po równo przez pracodawcę i pracownika: po 9,76%
 • ubezpieczenie rentowe – 8%: pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5%
 • ubezpieczenie chorobowe – 2,45%, pracownik pokrywa je w całości.
Wszystkie składki wpływają bezpośrednio na konto ZUS. 
Dzięki składce chorobowej pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby otrzymuje zasiłek chorobowy. Jego wysokość zależy od rodzaju niezdolności do pracy. Podstawę wyliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie brutto zmniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne z ostatnich 12 miesięcy zanim wystąpiła niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki wynosi 9%. Liczy się ją od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę składki emerytalnej, rentowej i chorobowej. 

Opłacenie składki zdrowotnej pozwala pracownikowi bezpłatnie korzystać z usług publicznej służby zdrowia. Składkę w wysokości 7,75% liczoną od podstawy wymiaru od stycznia 2022 nie można już odliczyć od podatku dochodowego!

Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy trafia bezpośrednio na konto urzędu skarbowego. Oblicza się ją od przychodu. Od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne należy odjąć koszty uzyskania przychodu. Dla pracowników pracujących i zamieszkałych w tej samej miejscowości jest to kwota 250 zł. Natomiast dla osób pracujących w innej miejscowości niż ich miejsce zamieszkania, koszty wynoszą 300 zł. Otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych złotych, a następnie wyliczyć podatek dochodowy. 

Przy rocznym przychodzie do wysokości 120 000 zł, podatek wynosi 12% od dochodu, a po przekroczeniu tej kwoty – 32% liczone od kwoty przekroczenia pierwszego progu. Od wyliczonej kwoty należy odjąć miesięczną ulgę na podatek dochodowy w wysokości 300,00 zł. Warunkiem jest złożenie przez pracownika deklaracji PIT-2. 

Deklaracja PIT-2 służy do celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pracownik oświadcza w nim, że nie osiąga dochodów pomniejszanych o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli dochodów osiąganych między innymi z tytułu: 
 • emerytury lub renty
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
 • członkostwa w innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
 • świadczeń pieniężnych wypłacanych z FP lub FGŚP
 • działalności gospodarczej
 • z najmu lub dzierżawy.
Od wyliczonej kwoty podatku odejmuje się 7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne. Otrzymaną wartość należy zaokrąglić do pełnych złotych i przelać na konto urzędu skarbowego jako kwotę podatku.

Obliczanie wynagrodzenia netto

W 2023 roku wysokość płacy minimalnej wynosi 3 490 zł brutto. Poniżej wyliczenie wynagrodzenia netto z umowy o pracę w oparciu o płacę minimalną. Proces wyliczania można podzielić na 4 etapy.

I etap
Od kwoty wynagrodzenia 3 490 zł brutto należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne. W tym celu należy obliczyć wysokości poszczególnych składek:
 • ubezpieczenie emerytalne:
  3 490 zł x 9,76% = 340,62 zł
 • ubezpieczenie rentowe:
  3 490 zł x 1,5% = 52,35 zł
 • ubezpieczenie chorobowe:
  3 490 zł x 2,45% = 85,51 zł
RAZEM: 340,62 zł + 52,35 zł + 85,51 zł = 478,48 zł

II etap Obliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne: 478,48 zł
 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne: 
  3 490 zł – 478,48 zł = 3 011,52 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne:
  3 011,52 zł x 9% = 271,04 zł
III etap Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy
 • wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne: 3 011,52 zł
 • koszty uzyskania przychodu: 250 zł
  3 011,52 zł – 250 zł = 2 761,52 zł, po zaokrągleniu: 2 762 zł 
 • podstawa do obliczenia zaliczki na podatek: 2 762 zł, pierwszy próg podatkowy 12%
  2 762 zł x 12% = 331,44 zł
 • od otrzymanej kwoty należy odjąć 1/12 kwoty wolnej od podatku (kwota ustalona ustawą, wynosi 3600,00 zł w skali roku), czyli 300,00 zł w miesiącu
  331,44 zł – 300,00 zł = 31,44 zł
 • od stycznia 2022 nie odlicza się od zaliczki składki na ubezpieczenie zdrowotne!
Otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do pełnej złotówki i tak wyliczoną wartość będącą zaliczką na podatek dochodowy należy odprowadzić na konto urzędu skarbowego za danego pracownika. W tym wypadku jest to 31 zł. 

IV etap
 • od kwoty brutto należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy
  3 490 zł – 478,48 zł – 271,04 zł – 31 zł = 2 709,48 zł
Wynagrodzenie netto pracownika wynosi 2 709,48 zł. 

Dla pracodawcy wynagrodzenie brutto pracownika nie jest całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika. Pracodawca ma obowiązek opłacenia składek za pracownika z własnych środków. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na FP i FGŚP.

Ostatnia aktualizacja: 2023-02-21
Data publikacji: 2020-11-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU