Część przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wraz z rozwojem firmy decyduje się na zatrudnianie pracowników. Niektórzy zawierają umowę o pracę, a z niektórymi współpraca odbywa się na podstawie umów zlecenia. Niezależnie od formy zatrudnienia, to wydatki na wynagrodzenie stanowią koszty podatkowe. Jak należy zaksięgować wynagrodzenie pracownika za poprzedni miesiąc? wynagrodzenie poprzedni miesiac

Kiedy wynagrodzenie będzie kosztem podatkowym?

Większość wydatków ponoszonych w działalności stanowi koszt podatkowy pod warunkiem, że zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania, bądź zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT (katalog kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów). Wynagrodzenia pracowników mają związek z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy i przyczyniają się do uzyskania przychodu. Jednak, aby można było ująć je w kosztach podatkowych musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek. Wynagrodzenie jest kosztem tylko wtedy jeżeli zostanie wypłacone, dokonane lub postawione do dyspozycji pracownika lub zleceniobiorcy (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PIT)

PRZYKŁAD 1 
Przedsiębiorca otworzył własne biuro projektowe i zatrudnił jednego pracownika na umowę o pracę zawartą na czas określony 2 lat. W międzyczasie firma się rozwinęła i przedsiębiorca dodatkowo z powodu większej ilości zleceń zawarł stałą umowę zlecenia. Czy koszty związane z obiema umowami mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych?

Odpowiedź:
Obie umowy, zarówno umowa o pracę, jak i zlecenia zostały zawarte w związku z otrzymaniem przez przedsiębiorcę większej ilości zleceń, a więc mają bezpośredni związek z uzyskiwanym przychodem. Wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wymienionych umów będzie można ująć w kosztach podatkowych pod warunkiem, że zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji. 

Księgowanie wynagrodzenia za poprzedni miesiąc

Wypłatę wynagrodzenia ujmuje się w kolumnie 12 KPiR. Księguje się w niej wynagrodzenie brutto razem ze składkami ZUS finansowanymi przez pracowników oraz zaliczkami na podatek dochodowy. Wpisu dokonuje się na podstawie listy płac lub innych dokumentów, jak np.: rachunek do umowy zlecenia, na którym pracownik powinien potwierdzić wypłacone kwoty z tytułu wykonanej pracy. 

Księgowanie wynagrodzenia za poprzedni miesiąc – umowa o pracę

Zgodnie z przepisami (art. 85 par. 2 Kodeksu pracy) wynagrodzenie za pracę musi zostać wypłacone nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
Jeżeli dzień ten przypada w sobotę lub w święto, to wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym. W przypadku kiedy wypłata wynagrodzenia została ustalona na dzień przypadający pomiędzy 1, a 10 dniem następnego miesiąca, to pracodawca ma prawo ująć listę płac w kosztach miesiąca, którego ona dotyczy. Jeżeli wypłata wynagrodzenia przypada po 10 dniu następnego miesiąca, to pracodawca musi zaksięgować listę płac pod datą wypłaty.   

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca prowadzi warsztat naprawy sprzętu RTV. Zatrudnionym pracownikom wypłaca wynagrodzenie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenia za styczeń zostały wypłacone 10 lutego. Czy w związku z tym księgowanie wynagrodzenia za poprzedni miesiąc w okresie, który rzeczywiście ich dotyczy jest prawidłowe? 

Odpowiedź:
Tak jest to prawidłowe, ponieważ wynagrodzenia zostały wypłacone w terminie. Przedsiębiorca może ująć je w kolumnie 12 KPiR w miesiącu styczniu.

PRZYKŁAD 3
Podatnik prowadzi salon fryzjerski. Zatrudnia 2 pracowników, z którymi podpisał umowę o pracę. Wynagrodzenie wypłacane jest w ostatnim dniu każdego miesiąca. Kiedy podatnik może ująć w kosztach wydatki jakie poniósł na wynagrodzenia?

Odpowiedź: 
Wypłata wynagrodzeń ma miejsce w tym samym miesiącu, którego dotyczy, dlatego podatnik może ująć w KPiR koszt wypłaconych wynagrodzeń w tym samym miesiącu.

PRZYKŁAD 4
Pani Halina prowadzi sklep spożywczy. Zatrudnia pracowników, którym wypłaca wynagrodzenie gotówką z kasy. Wypłaty odbywają się każdego miesiąca w 5 dniu za miesiąc poprzedni. Jeden z pracowników otrzymał wynagrodzenie z opóźnieniem, w dniu 15 kwietnia za marzec, ponieważ był nieobecny w pracy. Kiedy pani Halina może ująć poniesiony koszt wynagrodzeń w KPiR?

Odpowiedź:
Wszystkie wynagrodzenia zostały postawione do dyspozycji pracowników w wymaganym terminie, dlatego pomimo, że jeden z pracowników z własnej winy odebrał wypłatę w późniejszym terminie, to pracodawczyni ma prawo całą kwotę wypłaconych wynagrodzeń ująć w kosztach marcowych. 

PRZYKŁAD 5 
Przedsiębiorca prowadzi małą firmę farmaceutyczną, w której zatrudnia kilku pracowników na umowę o pracę. Wynagrodzenia za kwiecień wypłacił w dwóch transzach, każda po 50%, jedną 10 maja, a drugą 15 maja. W którym okresie rozliczeniowym będzie mógł ująć wynagrodzenia w kosztach?

Odpowiedź:
Wynagrodzenia, które zostały wypłacone w obowiązującym terminie 10 maja za kwiecień będą mogły zostać zaksięgowane w kolumnie 12 KPiR w kosztach majowych. Wynagrodzenia wypłacone po terminie zostaną ujęte w miesiącu wypłaty, czyli w maju. 

PRZYKŁAD 6 
Pan Jan zatrudnia w swojej firmie kilku pracowników, którym wypłaca wynagrodzenie z umowy o pracę 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W 2021 roku, 10 kwiecień przypadł w sobotę. Pan Jan wypłacił wynagrodzenie w poniedziałek 12 kwietnia. Czy jeżeli zaksięguje wynagrodzenie za poprzedni miesiąc w kosztach marcowych, to postąpi prawidłowo?

Odpowiedź:
Nie. Mógłby tak postąpić i ująć wynagrodzenia w kosztach marca gdyby wypłacił je w piątek 9 kwietnia. Jeżeli wyplata wynagrodzenia nastąpiła 12 kwietnia, to może je ująć dopiero w kosztach w miesiącu wypłaty, a więc w kwietniu. 

Księgowanie wynagrodzenia za poprzedni miesiąc – umowa zlecenia

W przypadku umowy zlecenia, wynagrodzenia są kosztem w miesiącu, w którym zostały wypłacone lub zostały postawione do dyspozycji. Bez znaczenia jest rzeczywisty dzień wypłaty

PRZYKŁAD 7 
Przedsiębiorca prowadzi działalność związaną z turystyką. W sezonie letnim potrzebuje większą ilość pracowników. Dodatkowych pracowników zatrudnia na umowę zlecenia. Wynagrodzenie wypłaca im każdego 5 dnia kolejnego miesiąca. Jak powinien zaksięgować wynagrodzenie? Czy prawidłowe będzie jeżeli wynagrodzenie za poprzedni miesiąc ujmie w okresie, którego ono dotyczy?

Odpowiedź:
Nie będzie to prawidłowe, ponieważ wynagrodzenie wypłacone z umowy zlecenia może być ujęte w kolumnie 12 KPiR jako koszt w miesiącu wypłaty. Wynagrodzenie za kwiecień wypłacone 5 maja może być zaksięgowane w KPiR w miesiącu maju. 

PRZYKŁAD 8 
Przedsiębiorca zatrudnia dwóch pracowników na umowę zlecenia. Wynagrodzenie wypłaca gotówką pobraną z kasy zawsze ostatniego dnia danego miesiąca. Jeden z pracowników odebrał wypłatę za maj dopiero 1 czerwca. Jak w takim przypadku należy zaksięgować wynagrodzenie za poprzedni miesiąc?

Odpowiedź:
Pracodawca postawił do dyspozycji wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym terminem (ostatni dzień miesiąca), to nawet jeżeli faktyczna wypłata nastąpiła w pierwszym dniu kolejnego miesiąca, to i tak koszt wynagrodzenia za maj można ująć w KPiR w kosztach majowych. 

Podsumowanie

Sposób księgowania wynagrodzenia za poprzedni miesiąc zależy od rodzaju zawartej z pracownikiem umowy o zatrudnieniu (umowa o pracę, czy umowa zlecenia). Wypłacone wynagrodzenie lub postawione do dyspozycji pracownika zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku należy traktować jako koszt uzyskania przychodu.


Data publikacji: 2021-06-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU