Wśród przedsiębiorców często stosowaną praktyką jest udzielenie pełnomocnictwa biuru rachunkowemu do reprezentowania przed urzędami, między innymi w zakresie prowadzenia spraw księgowych. Pełnomocnictwo podatkowe regulowane jest ustawą Ordynacja podatkowa. Zarówno nadanie, jak i zmiana oraz wypowiedzenie pełnomocnictwa powinny odbywać się wg zasad wskazanych w wymienionym przepisie. odwolanie pelnomocnictwa dla biura rachunkowego

Pełnomocnictwo podatkowe – podstawowe informacje

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo może być:
 • ogólne
 • szczególne
 • do doręczeń. 
Dopuszcza się również udzielenie pełnomocnictwa szczególnego do podpisywania deklaracji. 

Co zawierają pełnomocnictwa?

Ustanowione pełnomocnictwo ogólne wskazuje: 
 • dane identyfikujące osobę, która udzieliła pełnomocnictwa (mocodawcy), w tym jego identyfikator podatkowy
 • dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego podatkowy numer identyfikacyjny, a w przypadku pełnomocnika niebędącego rezydentem numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny jeżeli osoba nie posiada identyfikatora podatkowego
 • adres pełnomocnika do doręczeń w kraju, na które będą dostarczane pisma od organu podatkowego, chyba że zostanie wskazany adres do doręczeń elektronicznych.
Pełnomocnictwo do procedur szczególnych ustanowione w celu rozliczania podatku od towarów i usług wskazuje: 
 • numer do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w kraju pełnomocnika, o ile nie jest on rezydentem i nie posiada identyfikatora podatkowego w Polsce. W przypadku braku takiego numeru należy podać numer i serię paszportu lub innego dokumentu tożsamości. 

Odwołanie pełnomocnictwa

W przypadku złożenia zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa obowiązkowo muszą zostać podane dane pełnomocnika takie jak:
 • numer NIP lub PESEL
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia,
a w przypadku pełnomocnika nierezydenta – numer i seria paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny. 


1. Odwołanie pełnomocnictwa ogólnego
Odwołanie, wypowiedzenie lub zamianę pełnomocnictwa ogólnego dokonuje się poprzez złożenie zawiadomienia wg poniższej procedury: 
 • złożenie zgłoszenia przez mocodawcę wyłącznie w formie pisemnej utrwalonej elektronicznie
 • zgłoszenie musi odpowiadać wzorcowi określonemu w przepisach
 • zgłoszenie powinno zostać wysłane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
Jeżeli wystąpią problemy techniczne i nie będzie można dokonać zamiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, to składa się je w formie pisemnej na papierze wg wzoru wskazanego w przepisach. 

Informacje odnośnie pełnomocnictwa ogólnego (udzielenie, zmiana, odwołanie, wypowiedzenie) trafiają do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. 

W przypadku gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba niemogąca się podpisać, to pełnomocnictwo należy zgłosić do protokołu w formie ustnej lub może za nią podpisać się osoba sprawująca nad nią opiekę, o czym należy poinformować w miejscu obok podpisu.
Zawiadomienie o zmianie takiego pełnomocnictwa, jego odwołaniu lub wypowiedzeniu: 
 • zgłasza osoba sprawująca opiekę nad tą osobą
 • organ podatkowy, jeżeli pełnomocnictwo do protokołu zostało zgłoszone ustnie. 

2. Odwołanie pełnomocnictwa szczególnego
W przypadku kiedy zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego zostały utrwalone w formie papierowej, to należy złożyć je do akt sprawy wg określonego wzoru wskazanego w przepisach:
 • w oryginale
 • w formie odpisu poświadczonego notarialnie. 

3. Odwołanie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji
Jeżeli przedsiębiorca chce odwołać pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji, to musi złożyć stosowne zawiadomienie do organu podatkowego właściwego w sprawach podatkowych, których dotyczy deklaracja. Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga złożenia przez podatnika, płatnika, czy inkasenta zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do składania deklaracji do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spraw ewidencji podatników i płatników.

Podatnik, płatnik lub inkasent składają zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji w formie pisemnej utrwalonej w postaci elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Skutki związane ze zmianą lub wypowiedzeniem pełnomocnictwa

 • wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego – ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie odnosi skutek już od dnia wpływu do Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych
 • wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego – ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie odnosi skutek już od dnia zawiadomienia organu podatkowego.


Data publikacji: 2022-04-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU