Działalność gospodarcza nie zawsze przynosi zysk. Przedsiębiorca musi liczyć się, że czasami poniesie stratę (poniesione koszty znacznie przekraczają uzyskany przychód). Podatnicy, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany nie mają pewności czy mogą odliczyć stratę przy tym sposobie opodatkowania. ryczalt strata lat ubieglych

Kiedy powstaje strata?

Strata w działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa podatkowego powstaje w momencie, kiedy koszty uzyskania przychodu w danym roku podatkowym przewyższają sumę przychodów. Przedsiębiorca, który korzysta z opodatkowania ryczałtem może uzyskane przychody obniżyć o stratę poniesioną z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych.

Strata rozliczana w ciągu 5 kolejnych lat

Minimalny okres rozliczenia straty zgodnie z przepisami podatkowymi wynosi 2 lata (art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przy czym poniesiona strata musi zostać rozliczona tylko w ramach źródła przychodów. Oznacza to, że jeżeli podatnik osiąga zarobki z kilku źródeł, gdzie z jednego uzyskuje stratę, a z drugiego dochód, to nie wolno mu sumować tych kwot. W podobny sposób rozlicza się poniesione koszty.

Dochód uzyskany z danego źródła przychodów można obniżyć o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym z tego źródła przez najbliższe 5 lat podatkowych następujących kolejno po sobie. Należy pamiętać, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z lat nie może być wyższa od 50% kwoty wynikającej ze straty.

Strata obniża też przychód

Podatek płacony w formie ryczałtu nie pomniejsza przychodu o koszty uzyskania przychodów. Z tego powodu przy tej formie opodatkowania nigdy nie wystąpi strata podatkowa. Przedsiębiorca, który zamieni zasady ogólne lub podatek liniowy na ryczałt będzie mógł odliczyć stratę podatkową jedynie za lata ubiegłe. Obniżeniu ulegnie przychód, a nie dochód uzyskany ze źródła przychodów. Podobna zasada obowiązuje kiedy przykładowo działalność gospodarcza prowadzona osobiście jest opodatkowana ryczałtem, a druga działalność w formie spółki osobowej jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Stratę uzyskaną z działalności w spółce osobowej można odliczyć od przychodów uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście. Odliczeniu podlega strata w wysokości proporcjonalnej w stosunku do przychodów opodatkowanych różnymi stawkami. Pozostałe zasady rozliczenia straty nie zmieniają się. Nadal obowiązuje limit 50% i okres 5 lat na rozliczenie.


Data publikacji: 2020-06-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU