Nie każdy wie, że istnieje możliwość zarejestrowania firmy przez pełnomocnika. Taki sposób rejestracji działalności możliwy jest bez względu jaka forma prowadzenia działalności została wybrana. Pomoc pełnomocnika jest niezbędna w sytuacji kiedy osoba nosząca się z zamiarem otworzenia własnej działalności ma zbyt mało czasu, aby osobiście załatwić wszelkie formalności. pelnomocnik do rejestracji firmy

Pełnomocnictwo do rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG


Kto może zostać pełnomocnikiem?
Rejestracji firmy w CEIDG może dokonać dowolna osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba pełnoletnia z wyłączeniem osób ubezwłasnowolnionych. Pełnomocnikiem może więc być członek rodziny lub znajomy. 


Rejestracja firmy przez pełnomocnika
Ustanowiony pełnomocnik może zarejestrować działalność w CEIDG w urzędzie miasta/gminy. Pełnomocnik nie zarejestruje firmy drogą online, ponieważ pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, a oryginał dołączony do wniosku o rejestrację razem z dowodem opłaconej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 
Pełnomocnik profesjonalny (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) ma prawo dołączyć kopie wymaganych dokumentów poświadczonych przez siebie. 


Pełnomocnictwo – jakie dane powinno zawierać? 

Na pełnomocnictwie muszą znaleźć się takie dane, jak:
  • imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego NIP (o ile posiada), numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości
  • imię i nazwisko pełnomocnika, jego NIP (o ile posiada), numer PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, adres do doręczeń
  • stopień pokrewieństwa (jeżeli pełnomocnikiem jest członek rodziny)
  • wskazanie czynności do których pełnomocnik zostaje upoważniony.
Pełnomocnik może zostać ustanowiony tylko do samej czynności zarejestrowania działalności gospodarczej lub jego pełnomocnictwo może obejmować również zajmowanie się sprawami firmy już po rejestracji. W tym celu należy podać dane pełnomocnika w chwili wypełniania formularza CEIDG-1

Pełnomocnictwo do rejestracji spółki w KRS

Kto może zostać pełnomocnikiem?
Spółkę w sądzie rejestrowym KRS może zarejestrować jedynie ustanowiony pełnomocnik profesjonalny, jak: radca prawny, czy adwokat. Pełnomocnictwo może zostać złożone elektronicznie poprzez portal Rejestrów Sądowych lub system S24. W tej sytuacji może być konieczne dostarczenie oryginału pełnomocnictwa. 


Ustanowienie pełnomocnika do rejestracji spółki w KRS
  • spółki osobowe – ustanowienia pełnomocnika do rejestracji spółki mogą dokonać wszyscy wspólnicy razem lub każdy wspólnik samodzielnie. W sytuacji gdyby każdy wspólnik oddzielnie udzielił pełnomocnictwa i każdy złożył wniosek o wpis do KRS-u, to sąd uwzględnia wniosek najwcześniej złożony
  • spółki kapitałowe – pełnomocnika do rejestracji spółki mogą ustanowić wszyscy członkowie zarządu łącznie z zastrzeżeniem, że decyzja musi być jednomyślna. 

Pełnomocnictwo – opłata skarbowa

Opłata skarbowa powinna zostać wniesiona za każdy raz kiedy pełnomocnik składa pełnomocnictwo w urzędzie lub w sądzie rejestrowym. Jej wysokość wynosi 17 zł. Opłata nie obejmuje pełnomocnictwa udzielonego członkom rodziny: mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu, dlatego w treści pełnomocnictwa konieczne jest wskazanie stopnia pokrewieństwa. 

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek urzędu miasta/gminy/dzielnicy, gdzie znajduje się siedziba urzędu lub sądu, do którego składane jest pełnomocnictwo. 

Opłaty skarbowej za pełnomocnictwo nie muszą płacić przedsiębiorcy, którzy powołają się na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG lub prokurenta w KRS. Pełnomocnictwo widoczne jest w rejestrach publicznych. Udzielone w formie aktu notarialnego zawiera informację o zapłaconej opłacie skarbowej.


Data publikacji: 2022-02-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU