Przedsiębiorcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszą różne wydatki, które mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jednak nie każdy wydatek stanowi koszt podatkowy. Aby tak było muszą zostać spełnione określone warunki. Czy wydatki na zabiegi medyczne przedsiębiorcy mogą być kosztem uzyskania przychodu? wydatki na leczenie w kosztach firmy

Koszt uzyskania przychodów, a dochód przedsiębiorcy

Przedsiębiorca w prowadzonej działalności uzyskuje nie tylko przychód, ale ponosi też wydatki. Niektóre z nich może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Im wyższe koszty zostaną wykazane, tym niższy jest dochód i niższy podatek do zapłaty. Przez koszty uzyskania przychodu rozumie się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Będą to wszystkie wydatki potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej, których zakup jest uzasadniony. Nie zaliczają się do nich koszty wymienione w katalogu kosztów niepodatkowych (art. 23 ust. 1 ustawy o PIT). Każdy wydatek poniesiony w działalności powinien być rozpatrywany indywidualnie i jednocześnie powinien być określony związek przyczynowo – skutkowy danego kosztu w stosunku do prowadzonej działalności gospodarczej. 

Operacja przedsiębiorcy, a koszt firmowy w świetle interpretacji indywidualnych

Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na wykonanie zabiegu operacyjnego nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jest to oficjalne stanowisko organów podatkowych, które zostało potwierdzone w wydanych interpretacjach indywidualnych, np.: w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2018 roku, sygn.: 0115 - KDIT3.4011.118.2018.2.PSZ wydanej przez Dyrektora KIS.

O wydanie opinii wnioskowała osoba niepełnosprawna z I grupą inwalidzką chorująca na zwyrodnienie stawów i w związku z tym w celu dalszego funkcjonowania zmuszona była poddać się operacji. Inaczej nie mogłaby normalnie poruszać się, ani wykonywać podstawowych czynności życiowych. To z kolei mogłoby przełożyć się na niezdolność do pracy i tym samym brak przychodów. Wnioskodawczyni musiała zapłacić za operację i pobyt w szpitalu 20 000 zł. W kwocie tej został zawarty koszt endoprotezy, wykonanego zabiegu oraz tygodniowy pobyt w szpitalu. Bez przeprowadzonej operacji osoba wnioskująca nie byłaby w stanie dalej prowadzić tej działalności, ani żadnej innej. Czy w tym przypadku wydatki poniesione na operację mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, którymi zdaniem osoby niepełnosprawnej są?
Niestety ze zdaniem wnioskodawczyni nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który stwierdził, że:  

Wskazanego wydatku nie można uznać za koszt prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż jest to wydatek o charakterze osobistym, którego poniesienie ma na celu poprawę Pani warunków zdrowotnych i ochronę Jej zdrowia. Zatem wydatek, jaki Pani poniosła na sfinansowanie operacji stawu biodrowego, nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną przez Nią pozarolniczą działalnością gospodarczą, gdyż celem ww. wydatku jest umożliwienie prowadzenia normalnego życia i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Jej organizmu. Powyższe oznacza, że nie jest spełniona, w stosunku do przedmiotowego wydatku, podstawowa przesłanka zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu zawarta w treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Reasumując, przedmiotowy wydatek, związany ze sfinansowaniem operacji stawu biodrowego, jako wydatek osobisty, nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie jest wydatkiem poniesionym w celu powstania lub zwiększenia przychodu oraz zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie może zatem zostać ujęty w kosztach uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Innym przykładem na brak możliwości zaliczenia wydatków związanych z przeprowadzoną operacją do kosztów uzyskania przychodów jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 lipca 2016 roku, sygn.: 1061-IPTPB1.4511.474.2016.1.RK.
W tym przypadku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wnioskował o wydanie interpretacji indywidualnej w swojej sprawie. Wnioskodawca prowadzi prywatną praktykę lekarską i jednocześnie zatrudniony jest na kontrakcie w szpitalu publicznym. W ramach pracy w szpitalu wykonuje zabiegi i operacje. W związku z charakterem pracy i wykonywanymi operacjami musi mieć bardzo dobry wzrok. Niestety w pewnym momencie wzrok zaczął mu się pogarszać i zostało stwierdzone, że ma zaćmę. Przedsiębiorca zdecydował się na operację oka. Inaczej gdyby nie podjął takiej decyzji musiałby zamknąć działalność gospodarczą i zaprzestać świadczenia usług medycznych. Operacja została wykonana w prywatnej klinice i całkowicie sfinansowana przez przedsiębiorcę. Czy w tym przypadku wydatek poniesiony na operację może być kosztem w prowadzonej działalności gospodarczej i może zostać zaksięgowany po stronie kosztów uzyskania przychodów?

Niestety nie może stanowić kosztu podatkowego. Urząd skarbowy udzielił negatywnej odpowiedzi i uznał, że wydatek poniesiony na sfinansowanie operacji oka nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie został poniesiony w celu osiągnięcia, zwiększenia, zabezpieczenia bądź zachowania źródła przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Celem wydatku było bowiem umożliwienie prowadzenia normalnego życia i funkcjonowania niezależnie od prowadzonej działalności.

Wydatki poniesione na leczenie przedsiębiorcy i ochronę zdrowia – czy mogą być kosztem firmowym?

Nie zawsze wydatek mający pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Jest tak np.: w przypadku wydatków prywatnych, które w żadnym wypadku nie mogą stanowić kosztu firmowego. Organy podatkowe uznają wydatek poniesiony na ochronę zdrowia przedsiębiorcy za koszt o charakterze osobistym. W uzasadnieniu wskazują, że niezależnie od faktu bycia przedsiębiorcą, to każdy korzysta z usług medycznych i ponosi wydatki na leczenie. Wydatki ponoszone na leczenie mają na celu utrzymanie dobrego stanu zdrowia lub jego polepszenie, a nie osiągnięcie przychodów, czy ich zachowanie bądź zabezpieczenie ich źródła z działalności gospodarczej.

Wydatki poniesione na zabiegi medyczne przedsiębiorcy, a koszt firmowy

Zabiegi medyczne nie należą do wydatków wyszczególnionych w katalogu kosztów niepodatkowych (art. 23 ustawy o PIT). Nie jest to jednak wystarczająca przesłanka, aby mogły one stanowić koszt podatkowy. Według organów podatkowych zabiegi medyczne są wydatkiem przedsiębiorcy o charakterze osobistym, które nie mają bezpośredniego wpływu na osiągnięcie przychodu lub zachowanie bądź zabezpieczenie jego źródła. Nie ma tu znaczenia fakt kto ponosi taki wydatek, czy jest to osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy osoba jej nieprowadząca.


Data publikacji: 2022-02-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU