W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca uzyskuje nie tylko przychody, ale ponosi też koszty. Przychody mogą być pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Im wyższe koszty, tym niższa kwota podatku do zapłaty. Jednak nie wszystkie poniesione wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Czy kwalifikują się do nich opłaty wniesione na zabiegi fizjoterapeutyczne? wizyta u fizjoterapeuty w kosztach firmy

Czym są koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej? 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej jeżeli będzie pozostawał w związku przyczynowo – skutkowym z uzyskanym przychodem z danego źródła lub jego zachowaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów. Do podatnika należy wskazanie wymienionego związku. Przedsiębiorca w celu zakwalifikowania poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów musi wziąć pod uwagę przede wszystkim specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej. Takiego zdania jest Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 17 stycznia 2017 roku, sygn. akt II FSK 3813/14 wskazał, że kwalifikacja konkretnego wydatku powinna uwzględniać jego charakter oraz profil prowadzonej działalności, czy ekonomiczną racjonalność, inaczej zachowania dotyczące postępowania w myśl zasady racjonalnego gospodarowania. Dodatkowym wymogiem jest właściwe udokumentowanie poniesionego przez podatnika wydatku, który zaliczył do kosztów firmowych. 

Wydatki o charakterze osobistym

Wydatki dotyczące ochrony zdrowia lub polepszenia zdrowia przedsiębiorcy, chociaż nie zostały ujęte w art. 23 ustawy o PIT, to i tak nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, pomimo, że podatnikowi może wydawać się, że ich poniesienie jest uzasadnione. Wydatki na leczenie, rehabilitację, czy fizjoterapię przedsiębiorcy nie mają związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ponieważ ich celem jest zachowanie obecnego stanu zdrowia przedsiębiorcy lub jego polepszenie, a nie osiągnięcie przychodu. Wymienione wydatki zaspokajają jedynie jego potrzeby osobiste i w związku z tym nie spełniają zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanek do uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

Wydatki na fizjoterapię, a koszty uzyskania przychodów 

W katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych nie zostały wymienione wydatki na fizjoterapię. W świetle przepisów, jak z definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w ustawie, a także z uzasadnienia organów podatkowych wynika, że wydatki związane z fizjoterapią przedsiębiorcy uważa się za wydatki mające charakter osobisty, które nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Ich poniesienie związane jest z poprawą stanu zdrowia przedsiębiorcy, które ma ulepszyć jakość jego życia, a nie wiąże się z osiągnięciem przychodu. Przedsiębiorca i tak by je poniósł niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą 

Interpretacja indywidualna, sygn. 0115-KDIT2.4011.493.2021.1.JŁ z dnia 18 października 2021 roku

Kwestia opłat za fizjoterapię przedsiębiorcy i zaliczenie ich do kosztów firmowych została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek przedsiębiorcy. Interpretacja dotyczy możliwości zaliczenia wydatków na fizjoterapię do kosztów firmowych. 

Wnioskodawcą jest kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki języka angielskiego i jednocześnie pracuje na etacie. Prowadzi Książkę Przychodów i Rozchodów oraz rozlicza się na zasadach ogólnych. Jest w 16 tygodniu ciąży i od kilku lat cierpi na bóle kręgosłupa. Stwierdzono u niej skoliozę. Bóle nasilają się w związku z wykonywaniem pracy, głównie siedzącej, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i pracy na etacie. Problemy zdrowotne spowodowały, że kobieta ma w planie skorzystać z leczenia w formie zabiegów fizjoterapeutycznych w celu zapobieżenia jeszcze większym bólom. W ten sposób chce długo pozostać w dobrej formie, aby w późniejszym okresie ciąży nie musiała korzystać ze zwolnienia lekarskiego, co w konsekwencji wiązałoby się z wypłatą zasiłku chorobowego z zatrudnienia na etacie oraz zawieszeniem działalności gospodarczej.

W związku z opisaną sytuacją, wnioskodawczyni zadała pytanie, (ale i też uważa), że ma prawo wydatki poniesione na indywidualne sesje fizjoterapeutyczne będąc w ciąży i mając dużą skoliozę, uznać za koszty uzyskania przychodu, aby w ten sposób uniknąć pójścia na zwolnienie lekarskie i zawieszenia działalności gospodarczej, czy też opłacania składek. 

W odpowiedzi Dyrektor KIS napisał, że nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawczyni i stwierdził, że do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków osobistych podatnika prowadzącego działalność, tzn. takich, które zostały poniesione wyłącznie w związku ze złym stanem zdrowia. Swoje stanowisko argumentował tym, że podstawowym celem poniesienia tego rodzaju wydatku jest jedynie poprawa stanu zdrowia lub jakości życia przedsiębiorcy, a nie osiągnięcie przychodu. Wydatki jakie wnioskodawczyni poniosła na prywatne, indywidualne zabiegi fizjoterapeutyczne związane są z jej stanem zdrowia i są to wydatki o charakterze osobistym, które zostałyby i tak poniesione niezależnie od prowadzenia działalności gospodarczej i dlatego nie mogą stanowić kosztów firmowych w prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wydatki na fizjoterapię zaliczone do kosztów firmowych

Z uwagi na wyżej wymienione warunki, jak np. brak wydatków w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych, czy racjonalne uzasadnienie poniesienia tego rodzaju wydatków może sprawić, że organ podatkowy potwierdzi iż wydatki na fizjoterapię stanowią koszty uzyskania przychodów. Takie stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2019 roku, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.704.2019.1.SJ wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W tym przypadku, wnioskodawca przygotowuje się do obrony pasa mistrzowskiego w sportach walki MMA i zawodowo zajmuje się tym sportem. W związku ze swoim zajęciem ponosi wydatki na masażystów, lekarzy, rehabilitantów. Wnioskodawca musi cały czas, regularnie prowadzić treningi sportowe, aby w trakcie walki jego organizm mógł znieść duży wysiłek fizyczny. Wnioskodawca pomiędzy codziennymi treningami rano i wieczorem korzysta z zabiegów fizjoterapeutycznych, rehabilitacji sportowej, a także innym zabiegom, które są wymagane. Wnioskodawca składając wniosek napisał w uzasadnieniu, że ponoszone przez niego wydatki na lekarzy i masażystów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podsumowanie

Wydatki poniesione na fizjoterapię nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej . Jeżeli jednak specyfika prowadzonej działalności wymaga ponoszenia takich wydatków, to organ podatkowy może wydać przychylną dla przedsiębiorcy opinię i uznać wydatki na fizjoterapię za koszty firmowe.


Data publikacji: 2022-05-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU