Pracownik ma prawo do dodatkowego, płatnego dnia wolnego. Przysługuje mu w przypadku wystąpienia pewnych okoliczności. Kiedy pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego? urlop okolicznosciowy

Urlop okolicznościowy – zasady 

Par. 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy zawiera informacje dotyczące między innymi zasad udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy. 

Urlop okolicznościowy
udzielany jest w przypadku zaistnienia sytuacji uprawniających do jego wzięcia. Są to ważne wydarzenia w życiu, takie jak np.: narodziny dziecka, własny ślub lub śmierć bliskiej osoby. Obowiązkiem pracownika jest poinformowanie pracodawcy z wyprzedzeniem, że chce skorzystać z urlopu okolicznościowego. Wyjątkiem jest wystąpienie wydarzenia nagłego, jak śmierć bliskiej osoby. W takiej sytuacji pracownik powinien powiadomić przełożonego jak najszybciej, czyli najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Musi złożyć wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego, do którego powinien dołączyć wymagane dokumenty, jak np.: akt zgonu. W przypadku wolnych dni z tytułu opieki nad dzieckiem nie trzeba dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów.

Urlop okolicznościowy – wymiar 

Pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu okolicznościowego w ilości:  
  • 2 dni – ślub pracownika, narodziny dziecka, zgon i pogrzeb małżonka lub dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy
  • 1 dzień – ślub dziecka, zgon i pogrzeb siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika bądź będącej pod jego bezpośrednią opieką
  • 2 dni – wolne z tytułu opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 roku życia (obowiązkiem rodzica jest wcześniejsze zawiadomienie pracodawcy o chęci skorzystania z takiego dnia).
Pracownik, który jest rozwiedziony ma również prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci teścia lub teściowej.

Urlop okolicznościowy – wykorzystany w innym dniu 

Z urlopu okolicznościowego można skorzystać w innym dniu niż ma miejsce zdarzenie, którego dotyczy, ale pod warunkiem, że będzie on bezpośrednio związany z wydarzeniem uprawniającym do urlopu. Przykładowo dzień wolny można wykorzystać na załatwienie spraw związanych z danym zdarzeniem.

Urlop okolicznościowy w sytuacji kiedy wydarzenie nie doszło do skutku

W sytuacji kiedy pracownik wykorzysta wolne dni z urlopu okolicznościowego jeszcze przed wydarzeniem, które z różnych powodów nie dojdzie do skutku (np. przygotowania związane ze ślubem, który nie odbył się), to nie będzie on spełniał warunków do skorzystania z urlopu okolicznościowego. W takiej sytuacji pracownik będzie musiał wziąć urlop wypoczynkowy. Jeżeli nie skorzysta z tej możliwości, to będzie miał nieobecność w pracy usprawiedliwioną niepłatną.

Urlop okolicznościowy - wynagrodzenie

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy liczone jest tak samo jak przy urlopie wypoczynkowym. Stawkę za dzień oblicza się na podstawie wartości zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca przypadającego na miesiąc, w którym przypadło zwolnienie. 

Jeżeli zdarzenie uprawniające do urlopu okolicznościowego miało miejsce podczas przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym, to w takiej sytuacji pracownikowi nie należy się dodatkowe wynagrodzenie ani nie może on wnioskować o przedłużenie urlopu wypoczynkowego. 
Niewykorzystanego urlopu okolicznościowego nie można przenieść na następny rok.


Data publikacji: 2021-01-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU