Uzyskiwane w Polsce dochody z Forex podlegają opodatkowaniu. Z urzędem skarbowym musi rozliczyć się każdy kto osiąga jakiekolwiek przychody, również osoby zajmujące się handlem na rynku walut i osiągające z tego tytułu dochód. Zasady obliczania zobowiązania podatkowego są różne i zależą od tego, kto obsługuje rachunek maklerski: broker polski, czy zagraniczny. przychody forex

Czym jest rynek Forex?

Forex (Foreign Exchange Market) to największy rynek handlu walutami. Umożliwia wymianę walut FIAT po uzgodnionej cenie. Jego popularność i atrakcyjność polega na tym, że transakcje realizowane są w sposób szybki i tani. Zarobić można na różnicach kursowych w związku ze stale zmieniającym się kursem walut.

Przychody z Forex, a ustawa o PIT

Zysk uzyskany na podstawie różnic kursowych jest kwalifikowany jako pochodne instrumenty finansowe, o których mówi art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. C-i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z prawem podatkowym przychód pochodzący z pochodnych instrumentów finansowych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT). Za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw jakie wynikają z pochodnych instrumentów finansowych jest uważany moment realizacji tych praw. 

Przychody z rynku Forex stanowią przychody z kapitałów pieniężnych. Dochodem, który podlega opodatkowaniu jest różnica pomiędzy kosztem nabycia pochodnego instrumentu finansowego, a przychodem uzyskanym z jego odpłatnego zbycia.

W przypadku pochodnych instrumentów finansowych wydatek związany z ich zakupem nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Staje się nim dopiero w momencie sprzedaży.

Opodatkowaniu podlega dochód, gdzie zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT jest to:

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów ust. 1 pkt 38a.

Kosztami tymi są wydatki związane z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych aż do momentu realizacji praw wynikających z tych instrumentów lub ich odpłatnego zbycia. 

Sposób kwalifikacji dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych ma wpływ na metodę rozliczenia podatku. Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT  

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.


Rozliczenie podatku od dochodów z Forex

Dochodów z kapitałów pieniężnych nie wolno łączyć z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (zasady ogólne) oraz art. 30c (podatek liniowy). Podatnicy mają obowiązek złożyć do urzędu skarbowego osobne zeznanie podatkowe na druku PIT-38 dotyczące wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) od kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym.

Przychody z Forex uzyskiwane za pośrednictwem polskiego brokera

Jeżeli podatnik z Polski osiąga dochód za pośrednictwem polskiego brokera, to formularz PIT-38 wypełnia na podstawie informacji o wysokości dochodu otrzymanej w imiennej deklaracji PIT-8C. Obowiązek jej przesłania do podatnika oraz do urzędu skarbowego, z którego pomocą naczelnik urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, mają osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Deklaracja PIT-8C powinna być przesłana w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Przychody z Forex uzyskiwane od brokera zagranicznego

Jeżeli polski podatnik uzyskuje dochody z Forex za pośrednictwem brokera zagranicznego to jest zobowiązany do samodzielnego wypełnienia deklaracji PIT-38, wyliczenia wysokości osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Musi też przeliczyć uzyskane kwoty na polską walutę. Transakcje stratne oraz prowizje dla brokera może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Koszty związane z prowadzeniem rachunku walutowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że rachunek jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do obsługi transakcji na rynku forex.

Zeznanie podatkowe nie jest jedynym dokumentem jaki muszą przedstawić polscy inwestorzy współpracujący z zagranicznym brokerem. Są oni także zobowiązani do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób wyliczenia przychodów i kosztów. Sposób obliczania dochodu i podatku należnego do urzędu skarbowego oraz termin składania zeznania jest taki sam jak w przypadku współpracy z polskim brokerem. 

Jeżeli z jednej, konkretnej umowy międzynarodowej wynika, że podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku w dwóch krajach to wtedy należy zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania. W art. 30b ust. 5a ustawy o PIT można przeczytać, że jeżeli polski rezydent podatkowy osiąga dochody z kapitałów pieniężnych na terenie Polski i jednocześnie poza jej granicami, to może połączyć te dochody i wtedy od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów musi odliczyć kwotę podatku dochodowego zapłaconego za granicą. W przypadku podatnika, który uzyskuje dochody tylko poza granicami Polski stosuje się odpowiednio zasadę określoną w art. 30b ust. 5a ustawy o PIT.


Data publikacji: 2020-04-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
pawel21
27 Luty 2022

Mam konto na zagranicznym brokerze w USD.
Wpłaciłem do brokera 400 usd.
Przesyłając przez revolut 400 usd. Revolut pobrał 1% (15 zł) prowizji. Czy te prowizję mam wliczyć w koszt uzyskania przychodu.

forextrader
20 Luty 2022

Korzystam z zagranicznego brokera forex. Rachunek forex zasilam wpłacając PLN które automatycznie są konwertowane na walutę (GLD) opartą o aktualny kurs złota. W tej walucie rozliczane są wszelkie transakcje na moim rachunku forex. Czy w moim przypadku obowiązek podatkowy występuje w chwili osiągnięcia przychodu na rachunku forex prowadzonym w walucie GLD czy dopiero w chwili gdy wypłacam zysk z rachunku forex na rachunek w PLN?