Czasami kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim z różnych powodów dodatkowo zawiera umowę zlecenia ze swoim lub innym pracodawcą. Taka umowa traktowana jest jak dodatkowa praca zarobkowa. umowa zlecenie urlop macierzynski

Urlop macierzyński, a umowa zlecenie z własnym pracodawcą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia dla celów ubezpieczeniowych uważana jest za pracownika o ile zawarła umowę z pracodawcą, u którego zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę lub jeżeli w ramach tej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym związana jest stosunkiem pracy. Powyższa zasada nie obowiązuje jednak w przypadku osób przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym. Jeżeli pracodawca zatrudni na podstawie umowy zlecenia własnego pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim, to taka pracownica z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia będzie podlegała ubezpieczeniom ZUS na zasadach jakie zostały przewidziane dla osób zatrudnionych na zlecenie. W tym przypadku umowa zlecenie na urlopie macierzyńskim wymaga jedynie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Taka osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jedynie z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. 

Pracownica w ciąży przechodzi na urlop macierzyński już od pierwszego dnia po urodzeniu dziecka i od tego czasu podlega obowiązkowo pod ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim zawrze ze swoim pracodawcą umowę zlecenia, to z tego tytułu nie będzie obowiązkowo podlegała ubezpieczeniom społecznym, a tylko dobrowolnie. Obowiązkowa będzie dla niej jedynie składka zdrowotna. Pracodawca ma obowiązek zgłosić taką pracownicę do ZUS-u do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA. Jeżeli umowa zlecenia będzie trwała dłużej, jeszcze po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, to będzie traktowana tak samo jak umowa o pracę. Zleceniobiorczyni musi zostać wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA. Nie ma potrzeby zgłaszania jej do obowiązkowego ubezpieczenia zusowskiego. Wystarczy, że zostanie wykazana podstawa przychodu z umowy zlecenia razem z przychodem uzyskanym ze stosunku pracy, który pracodawca musi wskazać w raporcie imiennym ZUS RCA razem z kodem ubezpieczenia 01 10XX

Urlop macierzyński, a umowa zlecenie z inną firmą

Osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu urlopu macierzyńskiego. Jeżeli w tym okresie podpisze umowę zlecenia z innym pracodawcą, to obowiązkowo będzie opłacała jedynie składkę zdrowotną. Zleceniobiorczyni musi zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem ubezpieczenia 04 11 XX w terminie 7 dni liczonych od momentu powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Z tytułu umowy zlecenia ma prawo do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Dodatkowe zatrudnienie na umowę zlecenia w trakcie urlopu macierzyńskiego nie ma wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Nie ma też znaczenia z kim została zawarta umowa, czy z pracodawcą, który udzielił urlopu macierzyńskiego, czy z innym zleceniodawcą.


Data publikacji: 2022-05-06, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU