W stosunku do niektórych przychodów możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Kategorie tych przychodów zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 50 procent kosztow uzyskania przychodow dla pracownika

Jakie źródła przychodu dotyczą pracowników i co jest kosztem uzyskania przychodu? 

Jak wskazuje art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do źródeł przychodu zaliczają się między innymi: 
 • stosunek pracy
 • stosunek służbowy
 • spółdzielczy stosunek pracy 
 • praca nakładcza
 • emerytura 
 • renta.
Pracownik od osiągniętych przychodów z określonych źródeł otrzymuje wypłaty pieniężne lub wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź w postaci ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz inne należne mu kwoty, a także kwoty pochodzące z innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.  

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT pracownicy uzyskujący przychody między innymi ze stosunku pracy mają prawo do odliczenia jednej, pełnej, zryczałtowanej kwoty kosztów uzyskania przychodów w skali miesiąca niezależnie od wymiaru czasu pracy na jaki zostali zatrudnieni. W przypadku niektórych przychodów istnieje też możliwość ustalania kosztów zryczałtowanych, jak np. w przypadku twórców korzystających z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania tymi prawami. Mają oni prawo zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. 

50% kosztów uzyskania przychodów – których przychodów dotyczą?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% kosztów uzyskania przychodu można stosować również w stosunku do pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy.

Do 50% kosztów uzyskania przychodów zaliczają się głównie przychody osiągane przez twórców wykonujących prace autorskie, pod które podlega:
 • zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności:
  • wynalazku
  • topografii układu scalonego
  • wzoru użytkowego
  • wzoru przemysłowego
  • wzoru zdobniczego
  • znaku towarowego
 • zapłata z tytułu opłaty licencyjnej jaką twórca otrzymał w pierwszym roku trwania licencji od pierwszego podmiotu, z którym zawarł umowę licencyjną w stosunku do wyżej wymienionych praw
 • zapłata z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich oraz przez artystów wykonawców korzystania z praw pokrewnych zgodnie z odrębnymi przepisami lub rozporządzania przez nich tymi prawami. 
Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której wskazał jakie warunki powinny zostać spełnione, aby możliwe było zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. 

Wyjaśnił w niej między innymi, kiedy powstaje utwór w rozumieniu praw autorskich. Utwór może powstać w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Prawo autorskie może obejmować jedynie taką działalność twórczą, która będzie przyczyniać się do powstania utworu korzystającego z ochrony praw autorskich. Należy zaznaczyć, że sama działalność twórcza nie jest przedmiotem prawa autorskiego. W związku z tym przychody uzyskane z niej nie są objęte 50% kosztów uzyskania przychodów. 

Jeżeli utwór ma charakter pracowniczy to musi najpierw zostać przyjęty przez pracodawcę, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z przeniesieniem praw autorskich. 

W kwestii dotyczącej możliwości zastosowania podwyższonej kwoty kosztów uzyskania przychodów wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w piśmie nr IPPB2/415-861/08-2/MK z dnia 25 sierpnia 2008 roku napisał między innymi, że:

należy stwierdzić, iż warunkiem zastosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, by zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z danego utworu, względnie by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do twórczego dzieła, a ponadto, by umowa o pracę przewidywała rozróżnienie wynagrodzenia należnego pracownikowi na część związaną z korzystaniem z praw autorskich i część związaną z wykonywaniem typowych obowiązków pracowniczych.
W rezultacie od kwoty honorarium wypłacanego pracownikom (twórcom), pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne będzie można odjąć 50% koszty uzyskania przychodu.


50% kosztów uzyskania przychodów – obowiązujący limit

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa wysokość limitu do jakiego obowiązuje 50% kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisami w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodów 50% nie mogą przekroczyć kwoty górnej granicy pierwszego progu obowiązującego w skali podatkowej. Od 2022 roku kwota ta została podwyższona do 120 000 zł.

W limicie 120 000 zł mieszczą się: 
 • przychody z tytułu niżej wymienionych ulg: 
  • dla młodych
  • dla rodzin 4+
  • dla pracujących emerytów
  • na powrót z zagranicy
 • 50% kosztów uzyskania przychodów.
Przychód pomniejsza się o potrącane składki na ubezpieczenia społeczne jakie przypadają na przychód wynikający z przeniesienia praw autorskich Wyżej wymienione przychody zwolnione są z zapłaty podatku dochodowego do kwoty 85 528 zł
Konsekwencją zwolnienia z podatku PIT ze względu na korzystanie z wymienionych ulg jest niemożność stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli pracownik będzie korzystał zarówno z 50% kosztów uzyskania przychodów jak i którejś z ulg, to w momencie, w którym przekroczy obowiązujący limit 120 000 zł będzie mógł zastosować do przychodów z praw autorskich tylko 20% kosztów uzyskania przychodów. Natomiast od przychodów, co do których zastosowanie mają ulgi pobierane będą zaliczki na podatek dochodowy. 
Pracownik powinien mieć świadomość, że nie w każdym przypadku możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu, dlatego jeżeli podczas kontroli organ kontrolujący podważy zasadność zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, to w takiej sytuacji odpowiedzialność finansową ponosi pracownik, a nie pracodawca. W konsekwencji to pracownik będzie musiał zwrócić nadpłacone wynagrodzenie.  

PRZYKŁAD 1
Pani Halina w 2022 roku korzystała z ulgi dla pracujących emerytów. W 2022 roku już w październiku jej przychody przewyższyły kwotę 85 528 zł. W związku z tym płatnik zaczął naliczać od powstałej nadwyżki, zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo pani Halina otrzymuje przychody z praw autorskich. W 2022 roku w związku przekroczeniem progu będzie mogła rozliczyć z tytułu 50% kosztów uzyskania przychodów tylko kwotę w wysokości 34 472 zł, która wynika z następującego wyliczenia: 120 000 zł – 85 528 zł. 

Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla pracowników 

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów dla pracownika możliwe jest po udowodnieniu, że prace twórcze były faktycznie przez niego wykonywane. W tej sytuacji najbardziej wiarygodnym dowodem wydaje się być ewidencja czasu pracy, z której powinno wynikać jak dużo czasu dany pracownik poświęcił na prace twórcze. W temacie możliwości zastosowania dowodów wypowiedział się też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku o sygn. akt I SA/Gl 903/07 z dnia 15 kwietnia 2008 roku, w którym stwierdził między innymi, że: 

Zebrany w sprawie materiał dowodowy usprawiedliwia konstatację, że brak jakiegokolwiek dowodu, z którego wynikałoby, jaka wielkość wynagrodzenia przypadała podatnikowi za wykonane prace twórcze. Rację mają skarżący, wskazując, że nie ma regulacji prawnej nakładającej na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji prac twórczych, to jednak – zdaniem sądu – przyjęcie takich procedur – wobec braku innych dowodów – pozwoliłoby na jednoznaczne ustalenie partycji wynagrodzenia na część odpowiadającą honorarium za prace twórcze oraz część pozostałą. Jak już wcześniej zaznaczono, brak możliwości wyodrębnienia z ogólnego wynagrodzenia K.H. konkretnej części, odpowiadającej honorarium za prace twórcze, eliminuje możliwość zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, a stanowisko organów podatkowych

Aby można było zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów muszą zostać koniecznie spełnione następujące przesłanki: 
 • w ramach stosunku pracy musi powstać utwór mający cechy prawa autorskiego
 • muszą powstać przedmiotowe utwory, takie jak te określone w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT (działalność twórcza w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa)
 • należy posiadać obiektywne dowody potwierdzające stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego
 • honorarium autora musi zostać wyraźnie wyodrębnione od innych składników wynagrodzenia pracownika.
Powyższe zgodne jest ogólną interpretacją podatkową wydaną przez Ministerstwo Finansów, nr DD3.8201.1.2018 z dnia 18 września 2020 roku.

W związku z powyższym strony stosunku pracy muszą określić sposób wyliczania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich. Wysokość honorarium dla wykonawcy utworu może być ustalana dowolnie w oparciu o przyjęte ustalenia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. W tym zakresie stosowane są metody:
 • oparte na wyliczeniu czasu pracy poświęconego na stworzenie utworów
 • oparte na stosunku procentowym do całości wynagrodzenia
 • metoda kwotowa, czyli konkretnie określona kwota honorarium.
Przy zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów pracodawca zawsze powinien:
 • dokumentować utwory stworzone przez pracowników
 • określić sposoby ustalania honorarium autorskiego
 • stosować odpowiednie zapisy w umowach o pracę, regulaminach wynagradzania oraz w innych aktach wewnętrznych odnoszące się do 50% kosztów uzyskania przychodów.

Wynagrodzenie pracownika 


Wynagrodzenie pracownika wylicza się na podstawie przysługujących mu składników wynagrodzenia i innych świadczeń składających się na wynagrodzenia osobowe, a te nie są zaliczane do wynagrodzeń wypłacanych z tytułu rozporządzania prawami autorskimi w ramach zawartego stosunku pracy. Oznacza to, że przychód osiągnięty z tytułu 50% kosztów uzyskania przychodów nie wchodzi do części wynagrodzenia, która jest składnikiem wynagrodzenia minimalnego. 

Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy. Można więc generalnie stwierdzić, że pojęcie wynagrodzenia za pracę funkcjonujące w prawie pracy, w oparciu o przepisy Kodeksu pracy, nie jest tożsame z wynagrodzeniem regulowanym na potrzeby ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynika więc z tego, że honoraria autorskie przysługujące pracownikowi z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu, nie stanowią składnika wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2017 roku, sygn. akt I PK 278/16). 

PRZYKŁAD 2
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie w kwocie brutto 6 000 zł. W umowie o pracę znalazł się zapis mówiący, że 80% wynagrodzenia obejmują prawa autorskie. Czy w tym przypadku wynagrodzenie minimalne zostanie zachowane?

Odpowiedź:
Pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia minimalnego. Wynika to z wyliczenia: 

6 000 zł x 80% = 4 800 zł
6 000 zł – 4 800 zł = 1 200 zł 

W 2023 roku wynagrodzenie minimalne wyniosło 3 490 zł i tym samym przekroczyło kwotę 1 200 zł. 

Podsumowanie 

50% kosztów uzyskania przychodów odnosi się jedynie do wybranych kategorii przychodów i tylko po spełnieniu określonych warunków wskazanych we właściwych ustawach. Przykładowo ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na wysokość limitu, do którego można zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów. W 2023 roku limit wynosi 120 000 zł. Wcześniej obowiązywała kwota 85 528 zł. Wskazany limit obowiązuje łącznie dla 50% kosztów uzyskania przychodów i przychodów z tytułu różnych ulg, jak przykładowo ulga dla młodych, czy ulga dla pracujących emerytów.


Data publikacji: 2023-11-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU