Niektóre usługi świadczone przez przedsiębiorców zwolnione są z opodatkowania podatkiem VAT. Należą do nich między innymi usługi edukacyjne i medyczne. Zwolnienie z VAT na usługi edukacyjne i medyczne

Zwolnienia z zapłaty podatku VAT

Jednym z praw przysługujących przedsiębiorcy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku VAT.

Wyróżnia się dwa rodzaje zwolnień:
  • przedmiotowe (dotyczy określonego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej i tylko usługi zwolnione z VAT pozwalają nie płacić podatku)
  • podmiotowe (przysługuje ze względu na limit sprzedaży: 200 000 zł).
Można z nich skorzystać po spełnieniu określonych warunków.

Usługi edukacyjne zwolnione z VAT

Z opodatkowania z VAT zwolnione są wszystkie podmioty świadczące usługi w zakresie kształcenia i wychowania objęte systemem oświaty zgodnie z przepisami o systemie oświaty. Do grupy tej zaliczają się również osoby prawne i osoby fizyczne, które zakładają szkoły i placówki niepubliczne oraz zostają wpisane do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół publicznych i innych placówek świadczących usługi edukacyjne. Z obowiązku płacenia podatku VAT zwolnione są też usługi szkoleniowe (świadczenie usług nauczania prywatnego przez nauczycieli). 

W art. 43 ust. 1 pkt. 26 - 28 ustawy o VAT napisane jest, że z opodatkowania podatkiem VAT zwalnia się: 

26) usługi świadczone przez: a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane;
27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;
28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29;

Zwolnieniu podlegają także usługi szkoleniowe związane z kształceniem zawodowym oraz przekwalifikowaniem zawodowym. Nauczanie związane z przygotowaniem do wykonywania pracy zarobkowej na danym stanowisku lub poszerzanie wiedzy w tym zakresie celem wykonywania pracy zarobkowej też jest zwolnione z zapłaty VAT. Jeżeli usługi świadczą podmioty posiadające akredytację zgodnie z przepisami o systemie oświaty i tylko w zakresie usług objętych akredytacją jak również kiedy finansowane są w całości ze środków publicznych – art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT:

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:
a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
c) finansowane w całości ze środków publicznych
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.


Usługi medyczne zwolnione z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT z podatku zwolnione są między innymi usługi z zakresu opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zalicza się do nich również dostawę towarów i świadczenie usług związanych z wymienionymi usługami wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Pod zwolnienie podlegają także usługi świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na ich terenie, na którym wykonywana jest działalność lecznicza.

Zwolnieniu z VAT podlegają usługi opieki medycznej świadczone przez:
  • lekarza 
  • lekarza dentystę
  • pielęgniarkę i położną
  • psychologa
  • osoby wykonujące zawód medyczny, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej są to osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, klasyfikacje i pozwolenia do udzielania świadczeń zdrowotnych w danym obszarze medycznym.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca świadczy usługi terapeutyczne. Posiada uprawnienie do wykonywania zawodu na podstawie przepisów o działalności leczniczej oraz odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii. Celem świadczonych przez niego usług jest zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Działalność prowadzona przez przedsiębiorcę zwolniona jest przedmiotowo z zapłaty podatku VAT.


Data publikacji: 2021-05-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU