W 2024 roku wyższym wynagrodzeniem netto mogą cieszyć się pracownicy, zleceniobiorcy jak również osoby otrzymujące renty i emerytury. Rok 2024 nie przyniósł kolejnych zmian. Na dotychczasowym poziomie pozostają zryczałtowane koszty pracownicze. pracownicze koszty uzyskania przychodow

Koszty uzyskania przychodów pracownika

Osoba zatrudniona w związku z wykonywaniem pracy ponosi pewne koszty, które pracodawca potrąca mu z wynagrodzenia. Koszty pracownicze mają być dla pracownika rekompensatą wydatków związanych z dojazdem do pracy. Ich wysokość została określona w ustawie o PIT i zależy między innymi od tego, czy pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czy też musi dojeżdżać z innej miejscowości, czy pracuje u jednego pracodawcy, czy u kilku. 
Na etapie ustalania zaliczki na podatek dochodowy, pracodawca może obliczyć koszty uzyskania przychodów w sposób zryczałtowany. Ich wysokość określa art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy o PIT.

Koszty uzyskania przychodów w 2024 roku

W 2024 roku koszty uzyskania przychodów kształtują się następująco:

Pracownik Kwota miesięczna w zł Kwota roczna w zł
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 250,00 nie więcej niż 3 000,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych stosunków 250,00 łącznie nie więcej niż 4 500,00
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300,00 łącznie nie więcej niż 3 600,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków 300,00 łącznie nie więcej niż 5 400,00

Podwyższone koszty uzyskania przychodów - oświadczenie pracownika

Podwyższone koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikowi wyłącznie raz w miesiącu na podstawie oświadczenia złożonego u pracodawcy przez pracownika. Oświadczenie to powinno zawierać informacją o miejscowości z której odbywa się dojazd do firmy.

Pracownik ma również prawo złożenia oświadczenia o niestosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-02
Data publikacji: 2020-04-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU