Ustawodawca zezwala na podpisywanie różnych umów. Nie ma też przeciwwskazań, żeby jeden pracownik zawarł umowę o pracę, a dodatkowo umowę cywilnoprawną, czyli  umowę o dzieło oraz umowę zlecenia. W zarabianiu pieniędzy nie ma żadnych ograniczeń, oczywiście, pod warunkiem że pochodzą one z legalnego źródła i są potwierdzone kontraktem. Jeśli zawrzesz kilka umów, największym problemem może być prawidłowe zakwalifikowanie kontraktu. Umowa o dzieło oraz umowa zlecenia są bardziej problematyczne niż tradycyjna umowa o pracę. Jednak ta kwestia zostanie dzisiaj dokładnie omówiona. Szczególna uwaga zostanie poświęcona umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, która zostanie przeanalizowana pod względem modyfikacji wprowadzonych przez Polski Ład. umowa o dzielo z przeniesieniem praw autorskich

Umowa o dzieło – na czym polega?

Umowa o dzieło to bardzo charakterystyczny kontrakt, zgodnie z którym wykonawca bierze na siebie obowiązek wykonania konkretnego dzieła. Z kolei zamawiający zobowiązuje się do uregulowania wynagrodzenia na rzecz wykonawcy. Podmiot wykonujący dzieło bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rezultat swojej pracy. W tym miejscu trzeba podkreślić, że w trakcie tworzenia dzieła trzeba brać pod uwagę wszystkie zapisy i wytyczne podpisanej umowy oraz oddać dzieło w wyznaczonym terminie.

Umowa o dzieło jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla zleceniodawcy, gdyż nie ma obowiązku regulowania składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Ustawodawca wymaga tylko opłacenia zaliczki na podatek dochodowy.

Sytuacja kształtuje się inaczej, jeżeli u jednego pracodawcy zawarto zarówno umowę o pracę, jak i umowę o dzieło, wtedy oba kontrakty podlegają takiemu samemu ubezpieczeniu. Jeżeli wykonawca nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, może podjąć decyzję o regulowaniu dobrowolnej składki od zawartej umowy o dzieło.

Prawa autorskie – co to jest?

Aby dobrze zrozumieć analizowany temat, zapoznaj się z definicją praw autorskich, a także pojęciem przekazania praw autorskich. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Twórca to właściciel praw. Ta informacja sprawia, że nie można przygotować katalogu wraz ze wszystkimi okolicznościami mającymi charakter praw autorskich. Jest to związane między innymi ze złożonością omawianego tematu. W obowiązujących przepisach znajdziesz ustawę o prawach autorskich, która dokładnie omawia wszystkie zagadnienia z tym związane i pozwala rozwiać ewentualne wątpliwości.

Umowa o dzieło bardzo często wymaga przekazania praw autorskich na zleceniodawcę. Jest to uwarunkowane charakterem wykonanego dzieła. Poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do kontraktu twórca zrzeka się przysługującego mu prawa do utworu. Na pewno zauważysz, że przeniesienie praw autorskich przypomina sprzedaż konkretnego dzieła, ale z zastrzeżeniem, że po stronie nabywcy może występować wiele podmiotów.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a zmiany wprowadzone przez Polski Ład

W 2022 roku wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu doszło do zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym. Dowiedź się, w jaki sposób trzeba rozliczać umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Przepisy Polskiego Ładu rzutujące na rozliczanie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich:
  • Kwota wolna od podatku została zwiększona do 30.000 zł.
  • Stawka PIT w pierwszym progu podatkowym została obniżona z poziomu 17% do 12%.
  • Kwota w pierwszym progu jest wyższa i wynosi 120 000 zł, zamiast 85.528 zł.
  • Podwyższenie górnej granicy 50% kosztów uzyskania przychodów z 85.528 zł do 120.000 zł.
  • Od 2023 roku pracownik ma prawo skierować do zleceniodawcy umowy o dzieło prośbę o pomniejszenie wypłaty o kwotę zmniejszającą podatek od wypłat odbywających się w ciągu roku podatkowego.
  • W oświadczeniu PIT-2 pozostaje miejsce na wprowadzenie wskazówki dla pracodawcy o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - kilka słów podsumowania

Umowa o dzieło to dobre rozwiązanie dla osób, które nie skupiają uwagi na odkładaniu na emeryturę. Wykonawca może zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, co oznacza, że kwota podatku jest liczona od zdecydowanie niższej podstawy. Trzeba zastrzec, że 50% kosztów podatkowych nie obowiązuje w każdej zawieranej umowie o dzieło, stąd trzeba zapoznać się ze szczegółami.

Polski Ład zezwala na wprowadzenie wyższego limitu 50% kosztów podatkowych. Co więcej, jeżeli umowa o dzieło jest rozliczana na skali podatkowej, można zastosować podatek w pierwszym progu, który jest równy 12%.

Od 2023 osoby, które podpisały umowę o dzieło, mają prawo skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek w ciągu roku (nie muszą czekać na zeznanie roczne).


Data publikacji: 2023-04-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU