Podatnik może uzyskiwać przychód z różnych źródeł, na przykład z tytułu praw autorskich przeniesionych na podmiot zagraniczny. Jak w takim przypadku należy opodatkować przychód i rozliczyć podatek? rozliczanie przychodow zagraniczne prawa autorskie

Przychody z praw autorskich – ustalenie źródła przychodu

Za przychody z praw majątkowych uważane są przede wszystkim przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw (art. 18 ustawy o PIT). Przychody uzyskane z przeniesienia praw autorskich są przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT (kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym również odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż te wymienione w pkt. 8 lit. a- c), nawet wtedy, kiedy są to przychody otrzymywane z zagranicy. 

Jeżeli dojdzie do przeniesienia praw autorskich, to podatnik ma prawo do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 ustawy o PIT). Zgodnie z art. 22 ust. 9a ustawy o PIT wysokość tych kosztów w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł. Dopuszcza się wyższe wartości, jeżeli podatnik będzie mógł je udowodnić i udokumentować.

Art. 22 ust. 10 ustawy o PIT 

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-4 i pkt 6, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Przepisy ust. 5 i ust. 5a pkt 2 stosuje się odpowiednio.


Przychody z zagranicznych praw autorskich w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Art. 4a ustawy o PIT wskazuje, że:

Przepisy art. 3 obowiązek podatkowy ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przypadku przychodów uzyskiwanych w innym kraju niż Polska stosowane są przepisy obowiązujące w Polsce uwzględniające właściwe umowy międzynarodowe. Dzięki temu możliwe jest określenie, w którym kraju podatnik powinien rozliczyć podatek od osiągniętego przychodu. W takim przypadku ważna jest znajomość przepisów danej umowy międzynarodowej. Większość z tych umów opiera się na Modelowej Konwencji OECD. Komentarz do Konwencji OECD wskazuje w jaki sposób należy odnosić się do zapisów zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dany podmiot gospodarczy, którego siedziba znajduje się w odrębnych państwach będzie posiadał obowiązek podatkowy ustalony zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, a także w oparciu o Modelową Konwencję OECD razem z Komentarzem. 

W punkcie 8.2 Komentarza do art. 12 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD napisane jest, że w przypadku wypłaty dokonanej w zamian za przeniesienie pełnego prawa własności mienia, na który wskazuje definicja należności licencyjnych, to taka wypłata nie jest uważana za wynagrodzenie z tytułu użytkowania lub za prawo użytkowania mienia i nie można powiedzieć, że występuje należność licencyjna. 
Z kolei w punkcie 5 Komentarza do art. 13 Modelowej Konwencji OECD napisane jest, że za zyski z przeniesienia własności majątku uważane są między innymi zyski pochodzące ze sprzedaży bądź zamiany praw. W związku z tym istotne jest, aby prawidłowo rozróżniać zyski z przeniesienia praw autorskich od należności licencyjnych. 

„Należności licencyjne”, a przeniesienie praw autorskich

Umowy zawarte z różnymi krajami zawierają między innymi definicję należności licencyjnych, która w zależności od umowy może być nieco inaczej sformułowana. Przez „należności licencyjne” należy rozumieć płatności dotyczące praw majątkowych lub praw pokrewnych, technologii lub wyposażenia. Należności te muszą zostać otrzymane za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelakich praw autorskich i praw pokrewnych, w tym również prawa do patentu lub znaku towarowego. Należności tego rodzaju opodatkowane są zarówno w państwie rezydencji i w państwie źródła. W ich przypadku w celu zniesienia negatywnego skutku należy zastosować właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania. 

Z kolei przeniesienie praw autorskich to zysk uzyskany z przeniesienia własności majątku, o którym mowa jest w art. 13 ust. 5 Modelowej Konwencji OECD. Zgodnie z tym przepisem taki zysk podlega opodatkowaniu jedynie w kraju, w którym znajduje się miejsce zamieszkania podatnika. W związku z tym przychody z przeniesienia praw autorskich na rzecz kontrahentów z zagranicy opodatkowane są tylko w Polsce. W tym przypadku konieczność zapłaty podwójnego podatku w ogóle nie występuje. Potwierdzeniem tego jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 listopada 2017 roku, nr 0114-KDIP3-3.4011.449.2017.1.JK2. Analizie podlegał przypadek związany z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło w przedmiocie przeniesienia praw autorskich. W tym wypadku zastosowania nie ma art. 13 umowy, ponieważ wymieniony przepis stosuje się jedynie do kwot, które są należnościami licencyjnymi i kiedy zależą one od produktywności, używania lub dysponowania wartością majątkową bądź prawami. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wynagrodzenie wypłacane jest za przeniesienie praw autorskich do dzieła. W związku z tym wynagrodzenie nierezydenta wypłacone z tytułu przeniesienia praw autorskich podlega opodatkowaniu jedynie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nierezydent może przebywać w Polsce maksymalnie przez 183 dni w ciągu całego roku podatkowego, a takie dochody zwolnione są z zapłaty podatku w Polsce. 

PRZYKŁAD 1
Rezydent podatkowy z Polski podpisał umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z niemieckim kontrahentem. Otrzymana kwota wynagrodzenia będzie w całości opodatkowana w Polsce. Polski rezydent nie jest objęty metodą unikania podwójnego opodatkowania.

PRZYKŁAD 2
Rezydent podatkowy z USA zawarł z firmą z Polski umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Obowiązkiem rozliczenia podatku w całości objęty jest nierezydent. Polski przedsiębiorca na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o PIT nie jest zobowiązany do poboru podatku u źródła. Taki obowiązek może powstać jedynie w przypadku należności licencyjnych.  

Podatek od wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich 

Od wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich należy odprowadzić podatek na zasadach ogólnych, czyli z zastosowaniem skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PIT). Rozliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym wykazanym na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym terminie należy również uregulować podatek. W tym przypadku nie występuje obowiązek dokonywania wpłat miesięcznych zaliczek podatkowych.

Podsumowanie

Z zawartych umów międzynarodowych wynika, że należności z tytułu przeniesienia praw autorskich nie są należnościami licencyjnymi. Taki przychód podlega jedynie pod opodatkowanie w jednym państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania podatnika.


Data publikacji: 2022-12-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU