Od 13 października 2019 roku działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wszystkie nowo założone spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o. o. oraz akcyjne mają obowiązek ujawnić swoich beneficjentów rzeczywistych. Od kwietnia 2020 r. obowiązek ten zostaje rozszerzony o podmioty założone przed 13 października 2019 r. Czym jest? Jakie dane zawiera? Kim jest i jakie obowiązki ma beneficjent rzeczywisty? centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

CRBR to system gromadzący i przetwarzający informacje o osobach fizycznych, których zadaniem jest sprawowanie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad spółką. Takie osoby nazywane są beneficjentami rzeczywistymi. 
Spółki, które zarejestrowały się w KRS przed dniem 13.10.2019 r. mają czas na zgłoszenie do CRBR do dnia 13.04.2020 r. Natomiast nowe podmioty zarejestrowane od 13.10.2019 r. powinny dokonać zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rejestracji. W tym samym terminie, 7 dni należy zgłaszać każdą zmianę, jak np.: zmiana udziałowca, zarządu, czy podwyższenie kapitału.

Obowiązek zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych spoczywa wyłącznie na osobie uprawnionej do reprezentowania spółki. Nie może tego zrobić nikt inny, nawet księgowy. Zgłoszenie można sporządzić i wysłać jedynie w wersji elektronicznej na adres: www.podatki.gov.pl/crbr Jest to czynność bezpłatna. 
Jeżeli spółka nie wywiąże się z nałożonego na nią obowiązku zgłoszenia beneficjenta do rejestru grozi jej kara pieniężna w wysokości 1 000 000 zł.

Beneficjent rzeczywisty 

Zgodnie z przepisami beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką na podstawie posiadanych uprawnień wynikających z okoliczności prawnych i faktycznych, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności bądź działania podejmowane przez spółkę lub przez osobę fizyczną bądź przez osoby fizyczne w imieniu, których nawiązywane są stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się wykaz osób, które mogą być beneficjentami rzeczywistymi spółki.
Beneficjentem rzeczywistym może być:
  • osoba fizyczna, która jest udziałowcem lub akcjonariuszem spółki posiadająca więcej niż 25% udziałów akcji
  • osoba fizyczna mająca w dyspozycji ponad 25% głosów w organie stanowiącym spółki, samodzielnie lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu
  • osoba fizyczna, która sprawuje kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którzy łącznie mają prawo własności powyżej 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki bądź łącznie dysponują powyżej 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki samodzielnie lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu
  • osoba fizyczna, która sprawuje kontrolę nad spółką na podstawie posiadanych w stosunku do niej uprawnień, o których mówi art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (przepisy dotyczą jednostek dominujących)
  • osoba fizyczna, która zajmuje wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki (może nim być członek zarządu) jeżeli nie można udokumentować i ustalić tożsamości  osób fizycznych, które zostały określone powyżej lub występują wątpliwości co do ich tożsamości, jak również w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.


Data publikacji: 2020-03-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU