Opłata prolongacyjna to temat znany każdemu płatnikowi, który dostarczył do właściwego organu wniosek o odroczenie płatności podatku albo zaległości podatkowej. W jaki sposób oblicza się kwotę opłaty prolongacyjnej i jak należy uzupełnić wniosek? oplata prolongacyjna

Opłata prolongacyjna – co to jest?

Opłata prolongacyjna to kwota regulowana przez przedsiębiorcę w przypadku składania wniosku o odroczenie terminu płatności podatku. Podatnik ma również możliwość rozłożenia płatności na raty. Posiłkując się definicją oraz przeznaczeniem opłaty prolongacyjnej, jest ona postrzegana jako jedna z dostępnych form pomocy publicznej dla przedsiębiorcy.

Jakie należności podatkowe można odroczyć?

Na to, które należności podatkowe zostają odroczone, ma wpływ organ podatkowy oraz sposób rozpatrzenia wniosku. Należy mieć na uwadze, iż decydując się na skorzystanie z pomocy, organ bierze pod uwagę istotny interes podatnika albo interes publiczny.

Organ podatkowy ma prawo odroczyć termin zapłaty podatku, odsetek od nieuregulowanych zgodnie z wyznaczonym terminem zaliczek na podatek i termin uregulowania zaległości podatkowej razem z odsetkami za zwłokę.

Odsetki od zaległości podatkowej

Od 1 stycznia 2023 roku kwota naliczanych odsetek za zaległości podatkowe została zmodyfikowana. Zmiana jest uwarunkowana zwiększeniem stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP.

Od 2023 roku obowiązują następujące wartości:
 • 16,50% w skali roku to stawka podstawowa odsetek za zwłokę,
 • 8,25% w skali roku po zmniejszeniu (połowa stawki podstawowej),
 • 8,25% w skali roku jako stawka opłaty prolongacyjnej,
 • 24,75% w skali roku jako stawka podwyższona

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku – jak złożyć wniosek?

Zanim do organu dostarczony zostanie wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, trzeba mieć następujące dane:
 • imię i nazwisko podatnika (bądź nazwę),
 • adres zamieszkania (bądź opcjonalnie siedziby),
 • nazwa organu podatkowego,
 • czas, którego dotyczy zaległość,
 • kwota odroczenia,
 • proponowany termin spłaty,
 • uzasadnienie, co jest przyczyną złożenia wniosku o odroczenie.
Wymagane jest, aby podać uzasadnienie oraz ważny interes przyświecający podatnikowi. Wniosek powinien być wzbogacony w załączniki, które są traktowane jako argumenty za odroczeniem terminu płatności.

Forma odroczenia terminu płatności

Składając wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, w przypadku braku możliwości jego uregulowania w terminie, można uniknąć kary grzywny. Wymienia się trzy opcje uregulowania zaległości podatkowych.

Formy zapłaty:
 • odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległości podatkowej (kwota zostaje zwiększona o odsetki za zwłokę),
 • odroczenie terminu płatności podatku bądź rozłożenie zapłaty na raty,
 • umorzenie zaległości, opłaty prolongacyjnej albo odsetek w całości bądź w wybranej części.

Jaka jest wartość opłaty prolongacyjnej?

Opłata prolongacyjna zostaje wyznaczona zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności. Trzeba jednak pamiętać, że stawka prolongaty zostaje obniżona o odsetki za zwłokę.

Należy mieć świadomość, iż nie wyznacza się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji była klęska żywiołowa albo ogłoszenie stanu epidemii lub inne przyczyny.


Data publikacji: 2023-08-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU