Działalność gospodarcza nie zawsze przynosi zyski. Czasami przedsiębiorca może odnotować stratę. Czy podatnik ma prawo do odliczenia poniesionej straty z lat ubiegłych? jak uwzglednic strate z lat ubieglych w rozliczeniu podatku pit

Strata z lat ubiegłych – gdzie można ją znaleźć? 

Strata ma miejsce wtedy, kiedy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodu przewyższa kwotę uzyskanych przychodów. Przedsiębiorca, który rozlicza się zgodnie z zasadami ogólnymi na druku PIT-36, może odliczyć stratę z danego roku w jednym z pięciu kolejnych lat. Kwota straty wyszczególniona jest w części E.1 w polu nr 102 dotyczącym straty z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie podatku liniowego wypełniają deklarację PIT-36L. W ich przypadku kwota straty znajduje się w części D w polu 24 (strata z pozarolniczej działalności gospodarczej). Poniesiona strata może zostać rozliczona tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozliczenie straty z lat ubiegłych – zaliczka na podatek dochodowy

W ustawie o podatku dochodowym brak jest wskazań, które mówiłyby, kiedy należy rozliczać stratę z lat ubiegłych, czy w zaliczce na podatek dochodowy, czy w zeznaniu rocznym. W związku z tym za poprawną będzie uważana również czynność pomniejszenia dochodu z bieżących miesięcy o wartość straty jaka przysługuje do odliczenia w danym roku. 
Podobnego zdania są organy skarbowe. Za przykład może posłużyć interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB1/415-42/11-2/ASZ z dnia 9 sierpnia 2011 roku, w której wskazał, że: 

Przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody po zostaje w gestii podatnika.

W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.


Rozliczenie straty z lat ubiegłych – zeznanie roczne

Możliwość odliczenia straty z danego roku podatkowego od dochodu w ciągu kolejnych lat podatkowych wynika z art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym. Warunkiem jest, aby strata z ubiegłych lat pomniejszała dochody tylko z tego samego źródła, z którego podatnik poniósł stratę.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
  • strata powstała do 2018 roku – podatnik może jednorazowo, w jednym rozliczeniu rocznym odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których wystąpiła strata
  • strata powstała od 2019 roku – podatnik może:
    • jednorazowo, w jednym rozliczeniu rocznym odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których wystąpiła strata
    • jednorazowo dochód uzyskany z działalności może obniżyć w jednym z najbliższych następujących po sobie kolejno pięciu latach podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Nieodliczona kwota ponad ten limit może być rozliczona w pozostałych latach przypadających na dany okres pięcioletni. Warunkiem jest, aby kwota obniżenia w żadnym z tych lat nie przekroczyła 50% wysokości straty.
Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych kwotę straty z lat ubiegłych, która ma być odliczona od dochodu wpisują w formularzu PIT-36 w części F podając w polu 218 źródło straty i kwotę.  
Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie podatku liniowego składają zeznanie roczne na formularzu PIT-36L. Kwotę straty z lat ubiegłych wpisują w części E w polu nr 39 podając źródło straty oraz kwotę. 

PRZYKŁAD 
Dochód przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej w poszczególnych latach kształtował się następująco: 
  • 2018 r. – 4 000 zł straty
  • 2019 r. – 30 000 zł dochodu
  • 2020 r. – 1 000 zł straty
  • 2021 r. – 10 000 zł dochodu.
W oparciu o obowiązujące przepisy przedsiębiorca może w rozliczeniu rocznym za 2021 rok odliczyć od dochodu 50% straty przypadającej na 2018 rok, czyli 2 000 zł i całą stratę z 2020 roku. Pozostałą część straty z 2018 roku będzie mógł odliczyć w zeznaniu rocznym za 2022 rok pod warunkiem, że w 2022 roku osiągnie dochód przekraczający kwotę 2 000 zł. Jeżeli nie uda mu się osiągnąć takiego dochodu, to ma jeszcze szansę na odliczenie straty w zeznaniu rocznym za 2023 rok. 

Zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej i ponowne jej otwarcie, a straty z lat ubiegłych 

Jeżeli przedsiębiorca zamknie działalność gospodarczą i ponownie ją otworzy lub zawiesi, a następnie ponownie ją wznowi, to w pięcioletnim terminie przewidzianym na rozliczenie poniesionej straty może uwzględnić okres, w którym działalność była zawieszona lub zamknięta. Ponowne otworzenie i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej pozwala podatnikowi zachować prawo do rozliczenia straty z ubiegłych lat na takich samych zasadach, które obowiązywałyby go, gdyby cały czas bez przerwy prowadził działalność. Przede wszystkim chodzi o okres 5 lat, podczas których można odliczyć stratę.


Data publikacji: 2023-04-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU