Polska podobnie jak inne kraje europejskie, takie jak np. Włochy, Węgry, Słowacja, może za pośrednictwem Ministerstwa Finansów wydawać inwestorom strategicznym jedną opinię o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji, czyli porozumienie inwestycyjne, tzw. interpretacja 590. Wszelkie kwestie związane z porozumieniem inwestycyjnym zawiera nowy dział Ordynacji podatkowej. porozumienie inwestycyjne

Co należy rozumieć przez porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne jest nowym tworem wprowadzonym przez Polski Ład w celu poznawczym. Ma za zadanie ułatwić podmiotom poznanie podatkowych skutków związanych z planowaną inwestycją, a także ma umożliwić inwestorom zarządzanie ryzykiem podatkowym. Jest to dobre rozwiązanie, przede wszystkim dla bardzo dużych podmiotów.
W ramach porozumienia, inwestor zawiera umowę z Ministerstwem Finansów w zakresie skutków inwestycji podatkowych. Może je zawrzeć zarówno podmiot krajowy, jak i zagraniczny.

Porozumienie inwestycyjne ma dać gwarancję inwestorowi pod względem prawnym i ma zapewnić poprawność przepisów podatkowych w zakresie:
 • uprzedniego porozumienia cenowego
 • opinii zabezpieczającej
 • interpretacji indywidualnej
 • wiążącej informacji akcyzowej
 • wiążącej informacji stawkowej. 
Porozumienie inwestycyjne pozwala inwestorowi składającemu wniosek uzyskać od organu podatkowego wyjaśnienia w zakresie wszystkich możliwych skutków podatkowych planowanej inwestycji. Dzięki powyższej możliwości podatnicy zyskali bezpieczeństwo związane z prowadzoną działalnością i przeprowadzanymi inwestycjami. Porozumienie ma zaspokoić potrzeby strategicznych inwestorów z Polski i z zagranicy. 

Kto może zawrzeć porozumienie inwestycyjne?

Z możliwości porozumienia inwestycyjnego nie mogą skorzystać wszyscy podatnicy. Wniosek może złożyć jedynie podmiot, który planuje bądź już rozpoczął inwestycję w Polsce. 

Zakres porozumienia inwestycyjnego

Wniosek swoim zakresem może obejmować ekwiwalent:
 • uprzedniego porozumienia cenowego
 • opinii zabezpieczającej
 • wiążącej informacji akcyzowej
 • wiążącej informacji stawkowej
 • interpretacji indywidualnej.
W zależności od planowanej inwestycji, zakres wniosku może być różny. 

Czym jest inwestycja?

Mówiąc językiem ekonomicznym przez inwestycję należy rozumieć nakład gospodarczy jaki został poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększenie kapitału, przykładowo maszyn i urządzeń, budynków, zapasów. 

Z kolei opierając się na ustawie o rachunkowości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy  przez inwestycje rozumie się aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych jakie wynikają z przyrostu wartości tych aktywów, a także uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, szczególnie chodzi o aktywa finansowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, których dana jednostka nie użytkuje, a posiada je w celu osiągnięcia korzyści. 

Podmiot, który chce podpisać porozumienie inwestycyjne powinien przed złożeniem wniosku zaplanować lub podjąć inwestycję i musi to być koniecznie nowa inwestycja. Ordynacja podatkowa wskazuje, że inwestorem może być każda osoba planująca lub taka, która już rozpoczęła inwestycję na terytorium RP.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752) chodzi o:
 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, które wiążą się z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej już istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty w sytuacji, gdyby zakup nie nastąpił.
Aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość inwestycji od 2025 roku będzie wynosić 50 000 000 zł. W okresie przejściowym do końca 2024 roku będzie to 100 000 000 zł. Wartość inwestycji w walucie obcej ustalana jest po kursie średnim waluty obcej ogłoszonym przez NBP obowiązującym w pierwszym dniu miesiąca złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego. Inwestor lub grupa inwestorów, które utworzyły się w związku z daną inwestycją, takie jak konsorcjum, spółka, oddział lub przedstawicielstwo będą mogły złożyć wniosek dopiero w momencie, kiedy plany inwestycyjne bardziej się uszczegółowią lub dana inwestycja zostanie rozpoczęta. 

Wniosek o interpretację inwestycyjną (interpretacja 590)

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego zawiera następujące dane:
 • dane identyfikujące inwestora
 • adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy podatki.gov.pl
 • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji
 • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia
 • proponowany okres obowiązywania porozumieniar
 • proponowany przedmiot porozumienia.
Dane te mogą być rozszerzone o zakres informacji uzależniony od planowanej inwestycji.  
Wniosek musi zawierać dokładne informacje na temat inwestycji. Po jego złożeniu, wnioskodawca ma prawo go uzupełnić. Do uzupełnienia może wezwać także organ, do którego składany jest wniosek. O złożeniu wniosku informowani są burmistrz, marszałek województwa, wójt i starosta. Wymienieni mają prawo do przedstawienia własnego stanowiska na temat inwestycji.

Wniosek poddany jest dokładnej weryfikacji. Inwestor na żądanie organu musi:
 • udzielić dodatkowych informacji
 • udzielić wyjaśnień
 • dostarczyć próbki towarów.
Czasami może też dojść do spotkania uzgodnieniowego organu z inwestorem. Na takim spotkaniu organ będzie chciał pozyskać dodatkowe informacje. Spotkanie kończy sporządzenie protokołu. Dodatkowo, przebieg spotkania może być utrwalony za pomocą rejestratorów dźwięku i obrazu lub na informatycznych nośnikach danych. 

Opłaty 

Złożenie wniosku nie jest zwolnione z opłat. Opłaty pobierane są na każdym etapie.

Opłata wstępna
 • 50 000 zł
 • konieczność zapłaty w terminie 30 dni od złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego
 • pobór opłaty od każdego inwestora, również w przypadku wniosku wspólnego
 • zwrot opłaty w pełnej wysokości, jeżeli nie ma zgody na zawarcie porozumienia lub decyzja o zmianie porozumienia jest odmowna (inwestor nie może ponosić odpowiedzialności za odmowę zawarcia lub odmowę zmiany porozumienia).

Opłata główna
 • opłata główna pobierana jest od zawarcia lub zmiany porozumienia
 • wysokość opłaty określana jest w treści porozumienia. Może wahać się nawet od 100 tys. zł do 500 tys. zł
 • konieczność zapłaty w terminie 30 dni od zawarcia porozumienia
 • przy wspólnym wniosku opłata nie jest naliczana od każdego inwestora (obowiązuje odpowiedzialność solidarna inwestorów).

Zmiana porozumienia
 • opłata wstępna od wniosku o zmianę porozumienia wynosi 25 tys. zł
 • ustawowy przedział opłaty głównej dla zmiany porozumienia wynosi od 50 tys. zł do 250 tys. zł.

Ochrona przedsiębiorcy

Porozumienie inwestycyjne wiąże zarówno samego inwestora jak i organ podatkowy inwestora, co przekłada się na większe bezpieczeństwo dla inwestora i daje gwarancję stabilności przy stosowaniu przepisów prawa podatkowego. 

Okres obowiązywania porozumienia

Porozumienie inwestycyjne zawierane jest na określony czas wskazany w zawartym porozumieniu. Jednak nie może on być dłuższy niż 5 lat podatkowych. Okres obowiązywania porozumienia może zostać skrócony lub wydłużony. Z mocy prawa, porozumienie wygasa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, w którym porozumienie stało się niezgodne z przepisami. W przypadku, kiedy okres pomiędzy dniem wejścia w życie przepisów, a dniem ogłoszenia przepisów mających wpływ na treść porozumienia jest krótszy niż 30 dni i w okresie tym porozumienie nie zostało zmienione i inwestor zastosuje się do porozumienia w okresie 30 dni od dnia ich wejścia w życie, to w takiej sytuacji: 
• nie zostanie wszczęte postepowanie karne skarbowe
• nie zostaną naliczone odsetki za zwlokę.

 

Zmiana i wypowiedzenie porozumienia inwestycyjnego

 • wniosek o zmianę porozumienia może złożyć w każdym czasie zarówno inwestor, jak i Minister Finansów
 • zmiana porozumienia, która wynika ze zmiany przepisów zwalnia inwestora z opłaty wstępnej i głównej związanej ze zmianą porozumienia
 • inwestor może w każdym momencie wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne, którego rozwiązanie następuje od pierwszego dnia następnego roku podatkowego
 • Minister Finansów może wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne tylko, jeżeli będą miały miejsce sytuacje określone ustawą
 • porozumienie inwestycyjne wygasa z mocy prawa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim porozumienie to stało się niezgodne z tymi przepisami.

Ewidencja podmiotów i porozumień inwestycyjnych

Minister Finansów prowadzi ewidencję inwestorów i porozumień inwestycyjnych, w której znajdują się:
 • dane identyfikujące inwestora
 • dzień złożenia, zmiany oraz cofnięcia wniosku o zawarcie porozumienia, w tym też przyłączenie się nowego inwestora do wniosku o zawarcie porozumienia
 • dzień zawarcia porozumienia inwestycyjnego
 • okres obowiązywania porozumienia
 • dzień złożenia zmiany i cofnięcia wniosku o zmianę porozumienia, w tym również przyłączenie się nowego inwestora do wniosku o zmianę porozumienia
 • dzień zmiany porozumienia, w tym również przyłączenia się nowego inwestora do porozumienia
 • dzień i przyczynę wygaśnięcia porozumienia.
Ewidencja udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.


Data publikacji: 2022-06-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU