Umowa o pracę może być rozwiązana zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę w dowolny sposób. Jednym z nich jest porozumienie stron. rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron, jak sporzadzic

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

 • na mocy porozumienia stron
 • za wypowiedzeniem – przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • bez wypowiedzenia
 • z upływem czasu na jaki była zawarta umowa
 • z dniem ukończenia pracy na wykonanie, której była zawarta umowa. 

Co oznacza wypowiedzenie umowy o pracę?

Przy umowie zawartej na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek wypowiadając umowę o pracę wskazać powód jej rozwiązania i poinformować pracownika o prawie do odwołania się do Sądu Pracy. Czas na wniesienie odwołania od decyzji pracodawcy wynosi 21 dni od otrzymania wypowiedzenia. W przypadku umowy zawartej na czas określony pracodawca nie ma obowiązku podawania powodu rozwiązania umowy o pracę. Pracownik składający wypowiedzenie nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. 

Umowa o pracę rozwiązana za porozumieniem stron (art. 30 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy)

Umowa o pracę może być rozwiązana na mocy porozumienia stron, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Za porozumieniem stron można rozwiązać każdą umowę o pracę jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. W tym przypadku nie jest ważny powód rozwiązania. Każda ze stron może zaproponować własne warunki rozwiązania umowy o pracę, na które druga strona niekoniecznie musi się zgodzić.

Umowa o pracę za porozumieniem stron może zostać rozwiązana na kilka sposobów: 
 • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca przyjmuje jego propozycję
 • pracodawca składa propozycję rozwiązania umowy o pracę. Pracownik przyjmuje jego propozycję
 • pracodawca i pracownik podpisują wspólnie rozwiązanie umowy za pomocą porozumienia stron. 
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie wymaga formy pisemnej. Wystarczy forma ustna. Tak zawarte porozumienie jest skuteczne i stosunek pracy zostaje zakończony. Czasami jednak dla celu dowodowego warto zawrzeć rozwiązanie w formie pisemnej. 

Umowa o pracę rozwiązana przez pracodawcę

Jeżeli umowę o pracę rozwiązuje pracodawca, to w wypowiedzeniu powinny znaleźć się niżej wymienione dane:
 • miejscowość i data
 • dane pracownika
 • dane pracodawcy
 • prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i wskazanie w niej proponowanego terminu rozwiązania
 • data
 • podpis.
W przypadku propozycji rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę, pracownik podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na takie rozwiązanie. O zawarciu porozumienia nie decyduje sam jego odbiór. Umowa o pracę za porozumieniem stron może zostać rozwiązana w dowolnym terminie, np. w dowolnym dniu miesiąca, tygodnia z terminem natychmiastowego zakończenia współpracy. 

Kiedy porozumienie stron zostaje zawarte?

Aby porozumienie stron zostało zawarte muszą wyrazić na nie zgodę obie strony umowy o pracę. Jeżeli jedna ze stron nie zgodzi się, to nie dojdzie do zawarcia porozumienia. Jego odrzucenie może zostać dokonane nawet w formie ustnej. Brak odpowiedzi uważany jest za brak zgody na takie rozwiązanie. W tym zakresie dla celów dowodowych warto jest zachować formę pisemną.

Pracodawca powinien pod pismem pracownika o zakończeniu umowy o pracę na podstawie porozumienia stron wyrazić swoją decyzję w formie słów: „wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”, umieścić datę i podpisać się. Jeżeli pracodawca nie odpowie na takie pismo, to wtedy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z datą wskazaną przez pracownika nie dojdzie do skutku. Pracownik nadal jest zatrudniony i okres wypowiedzenia nie biegnie. Aby okres wypowiedzenia mógł biec, pracownik powinien w propozycji porozumienia zawrzeć informację, że w przypadku odmowy, pismo przekształca się w wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik ma prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia.


Data publikacji: 2022-06-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU