Wszystkie transakcje wymagają wystawienia dokumentu ją potwierdzającego, również te dokonywane do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Takim dokumentem jest faktura VAT. W niektórych sytuacjach faktura pierwotna musi zostać poprawiona. W Polsce do tego celu służy faktura korygująca. W WNT jest to nota korygująca, czyli credit note. nota kredytowa dla WNT

Art. 9 ust. 1 ustawy o VAT

zawiera definicję WNT. Zgodnie z nią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania towarem tak jak właściciel w sytuacji, w której towar w ramach dostawy został wysłany lub transportowany na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki bądź transportu  przez dokonującego dostawy, nabywcę towaru lub na ich rzecz. 
Mówiąc prostym językiem WNT to zakup i przywóz towarów z innego kraju Unii Europejskiej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Dana transakcja zostanie uznana za WNT jeżeli spełnione są następujące warunki:
  • nabywcą towarów jest podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej innego państwa wspólnoty lub osoba prawna, która nie jest podatnikiem, ale nabywane towary będą jej służyły w działalności gospodarczej
  • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub jest podatnikiem VAT.

Faktura korygująca WNT (credit note) – czym jest?

Kontrahenci z Unii Europejskiej w celu dokonania korekty danej transakcji wystawiają credit note będącą odpowiednikiem polskiej faktury korygującej. Pozwala to traktować oba dokumenty na równi. Kwestie dotyczące sposobu i okresu rozliczania dokumentów korygujących wystawianych w WNT są wyjaśnione w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe.

Rozliczanie credit note

Sposób rozliczania korekty WNT zależy od okoliczności, które stały się powodem wystawienia takiego dokumentu.

Credit note wystawia się z powodu:
  • uznania reklamacji lub obniżenia ceny wynikającej z udzielenia rabatu
  • zwrotu towarów
  • błędów ilościowych  w dostawie towarów
  • błędnej ceny wykazanej na fakturze pierwotnej.

Uznanie reklamacji lub obniżka ceny na udzielony rabat

W tym przypadku korekta powinna być zaksięgowana w miesiącu jej otrzymania. Takie działanie jest zgodne z interpretacją wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 czerwca 2014 r. , nr IBPP4/443-130/14/LG. Widnieje w niej zapis: „w sytuacji otrzymania od dostawcy dokumentu korygującego wystawionego w przypadku obniżenia ceny z tytułu reklamacji jakościowych oraz obniżenia ceny z tytułu udzielonych rabatów - powinien on dokonać korekty obrotu i odpowiadającemu mu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za okres, w którym otrzymuje od dostawcy unijnego dokument korygujący”. 

Poprawną sytuacją jest również sporządzenie korekty w miesiącu, w którym otrzymano fakturę korygującą z powodu poznania ostatecznej ceny zakupionych towarów dopiero po wystawieniu faktury pierwotnej, która zawierała cenę szacunkową. To z kolei wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. , nr ILPP4/443-26/14-4/BA, w której jest napisane: „po dokonaniu wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (wystawieniu faktur dokumentujących dokonane przez kontrahentów dostawy) zmianie ulegają wartości nabywanych towarów. Fakt ten jest dokumentowany przez danego dostawcę wystawioną fakturą korygującą. Spółka w momencie dokonania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie wie o ile obniżona lub podwyższona będzie cena towarów, które nabywa. Wobec tego fakt zmiany ceny nabywanych wewnątrzwspólnotowo towarów, jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez danego dostawcę”. „Spółka jest/będzie zobowiązana do rozliczenia korekty podstawy opodatkowania, podatku należnego i naliczonego z tytułu danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu otrzymania faktury korygującej, na której dostawca towarów potwierdzi istnienie okoliczności powodujących konieczność korekty pierwotnie dokonanej transakcji. Obniżenie lub podwyższenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy jest ono skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury, powinno nastąpić w dacie otrzymania faktury korygującej".

Zwrot towarów

Fakturę korygującą wystawioną w związku ze zwrotem towarów powinno się zaksięgować w miesiącu dokonania zwrotu. Jest to zgodne ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jakie zajął w interpretacji indywidualnej z 9 lipca 2014 r., nr IBPP4/443-150/14/PK. 

Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku otrzymania dokumentów korygujących (faktury, noty) uzależniony jest od okoliczności, które spowodowały jej wystawienie. Tym samym, gdy dokonano zwrotu towaru do dostawcy, obniżenie podstawy opodatkowania z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinno nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym dokonano zwrotu towarów


Błędy ilościowe w dostawie towarów

Błędy ilościowe nie upoważniają do zaksięgowania korekty w miesiącu jej wystawienia. Fakturę korygującą wystawioną z powodu błędów ilościowych w dostawie towarów księgujemy w miesiącu rozliczenia transakcji. Wskazuje na to interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2014 r., nr IBPP4/443-130/14/LG

w przypadku otrzymania od dostawcy unijnego dokumentu korygującego dot. korekty ilości towarów, gdy ilość zafakturowana nie odpowiada ilości otrzymanej w rzeczywistości - powinien dokonać korekty obrotu i odpowiadającemu mu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za okres, w którym pierwotnie powstał obowiązek podatkowy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.


Błędna cena wykazana na fakturze pierwotnej

Wystawienie faktury korygującej z powodu błędnej ceny wykazanej na fakturze pierwotnej obliguje do zaksięgowania credit note w okresie ujęcia faktury pierwotnej. Zgodne jest to ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jakie zajął w interpretacji indywidualnej z dnia 25 czerwca 2014 r., nr IBPP4/443-131/14/LG.

jeżeli wystawione przez dostawcę unijnego faktury (noty) korygujące związane są z pomyłką w cenie, tj. korekty faktur spowodowane są faktem, że pierwotna faktura nieprawidłowo odzwierciedlała stan faktyczny, który istniał już w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu korygowanej sprzedaży, to Wnioskodawca powinien dokonać korekty obrotu i podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z korygowaną transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (co do zasady będzie to miesiąc wystawienia przez dostawcę unijnego faktury pierwotnej) i stosownie skorygować deklarację podatkową za ten miesiąc, stosując kurs waluty odpowiedni dla faktury pierwotnej.


Właściwy kurs waluty stosowany do przeliczeń korekty w WNT

W przypadku korekty WNT, która została wystawiona w walucie obcej należy zastosować kurs właściwy stosowany dla rozliczenia transakcji pierwotnej (faktura pierwotna). Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 czerwca 2017 r. 
„Przeliczenia na złote kwot wykazanych na fakturach korygujących wystawionych w walucie obcej Spółka powinna dokonać – zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy – według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego”. 

Wyjątek stanowi faktura korygująca wystawiona z powodu rabatu po transakcyjnego, podwyższenia ceny bądź zwrotu towaru po jego zakupie z powodu nadwyżki towaru lub reklamacji wadliwego towaru. W podanych przypadkach stosuje się przelicznik na złotówki wg faktury korygującej.

Interpretacja w tej sprawie brzmi:

Natomiast w przypadku, gdy przyczyny korekt nie istniały w momencie wystawienia faktur pierwotnych opisanych w punkcie d), korekty faktur winny być rozliczone w momencie ich otrzymania, a przeliczenia na złote kwot wykazanych na fakturach korygujących wystawionych w walucie obcej należy dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej lub według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.


Podsumowanie

W przypadku WNT obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, ale nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Nota kredytowa (credit note) jest podstawowym dokumentem służącym do korekty pierwotnie wystawionych dokumentów w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarów. Rozliczana jest w różnych terminach w zależności od okoliczności jej wystawienia.


Data publikacji: 2020-03-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU