Niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek ustalania cen transferowych. Wiąże się z nimi pojęcie uprzedniego porozumienia cenowego APA. Czym jest porozumienie APA? uprzednie porozumienie cenowe

Co to takiego ceny transferowe? 

Ceny transferowe dotyczą transakcji związanych ze sprzedażą dóbr, usług lub praw, czyli wszystkim tym co znajduje się w obrocie gospodarczym. Cena transferowa określa cenę przedmiotu biorącego udział w danej transakcji.

Uprzednie porozumienie cenowe APA

Z reguły przeprowadzane transakcje pomiędzy podmiotami gospodarczymi nakładają na podmioty w nich uczestniczące dodatkowe obowiązki. Dotyczy to porozumień cenowych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. 
Uprzednie porozumienie cenowe APA (Advance Pricing Arrangements) oznacza formalne porozumienie w sprawach ustalenia cen transakcyjnych pomiędzy podatnikiem, a urzędem skarbowym. Organ podatkowy musi zaakceptować wybór podatnika co do stosowania metody ustalania ceny transferowej pomiędzy przedsiębiorcą, a podmiotami powiązanymi.

Porozumienie zostaje zawarte z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w formie decyzji administracyjnej. Jego ważność obowiązuje przez okres 5 lat. Po ich upływie może zostać odnowione w procedurze uproszczonej, pod warunkiem, że jego kluczowe elementy nie zmieniły się zbyt mocno. Opłata za wydanie decyzji powinna zostać wniesiona w ciągu 7 dni licząc od dnia złożenia wniosku na rachunek Ministerstwa Finansów w NBP. W Polsce porozumienie APA można zawierać od 1 stycznia 2006 roku. Podstawą prawną do prowadzenia porozumień APA są przepisy odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które regulują procedurę wzajemnego porozumiewania się. Przed złożeniem wniosku i dokonaniem opłaty, podatnik może zwrócić się do Szefa KAS o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości z nią związanych.   

Rodzaje APA

Znane są 3 rodzaje porozumień APA:
 • jednostronne – porozumienie zawierane jest pomiędzy przedsiębiorcą, a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej
 • dwustronne – porozumienie zawierane jest przez Ministra Finansów z organem podatkowym właściwym dla podmiotu powiązanego z podatnikiem, czyli dla drugiej strony transakcji
 • wielostronne – porozumienie zawierane jest przez Ministra Finansów z organem podatkowym właściwym dla podmiotu powiązanego z podatnikiem, czyli dla drugiej strony transakcji.
Po zawarciu porozumień: dwustronnego i wielostronnego podatnik otrzymuje decyzję administracyjną. 

Rodzaje APA – charakterystyka 

Porozumienie jednostronne
 • ogranicza ryzyko w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi
 • nie daje gwarancji na uniknięcie podwójnego opodatkowania przy transakcjach z podmiotem zagranicznym
 • dość krótkie postępowanie w porównaniu z innymi rodzajami APA
 • oplata dotycząca podmiotów krajowych: od 5 000 zł do 50 000 zł
 • opłata dotycząca podmiotów zagranicznych: od 20 000 zł do 100 000 zł
 • podstawa prawna: ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Porozumienie dwustronne
 • ograniczenie ryzyka w stosunku do transakcji pomiędzy podmiotem krajowym oraz zagranicznym
 • eliminacja ryzyka podwójnego opodatkowania
 • dłuższe postępowanie, konieczne jest porozumienie pomiędzy dwoma państwami
 • opłata: od 50 000 zł do 200 000 zł
 • podstawa prawna: ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, a także umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się. 

Porozumienie wielostronne
 • ograniczenie ryzyka w stosunku do transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z trzema lub więcej państwami
 • zabezpieczenie przeznaczone dla transakcji najbardziej skomplikowanych
 • gwarancja bezpieczeństwa dla każdej ze stron
 • najdłuższy czas trwania postępowania
 • opłata: od 50 000 zł do 200 000 zł
 • podstawa prawna: ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się.


Data publikacji: 2022-01-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU