Każdy wydatek poniesiony w działalności gospodarczej jeżeli ma być kosztem podatkowym musi być odpowiednio udokumentowany. Czy operacje bankowe mogą zostać uznane za dowód księgowy? wyciag bankowy dowodem ksiegowym

Koszt podatkowy musi być właściwie udokumentowany

Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 23 ustawy o PIT.

Wydatek będzie kosztem podatkowym jeżeli łącznie zostaną spełnione niżej wymienione warunki: 
 • wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu
 • wydatek musi  pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu
 • wydatek nie może znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT
 • wydatek musi być odpowiednio udokumentowany. 
Jeżeli chodzi o warunek związany z dokumentowaniem wydatku, to zgodnie z art. 180 Ordynacji podatkowej podatnik ma prawo wykorzystać każdy dowód za pomocą, którego będzie mógł wyjaśnić sprawę, ale musi to być dowód zgodny z przepisami prawa, co oznacza, że katalog środków dowodowych jest cały czas otwarty. 

Z kolei w rozporządzeniu dotyczącym księgi przychodów i rozchodów znajduje się zapis mówiący co może być dowodem w prowadzonej działalności. Oprócz faktur są to inne dowody wymienione w par. 12 i 13, które potwierdzają dokonanie operacji gospodarczej i zawierają przynajmniej wymienione informacje:
 • prawdziwe określenie wystawcy bądź wskazanie stron z nazwą i adresami będących uczestnikami operacji gospodarczej, której dotyczy dowód
 • datę wystawienia dowodu, a także datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dotyczy dowód
 • przedmiot operacji gospodarczej, wartość przedmiotu wraz z podaniem ilości
 • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych.

Operacje bankowe, a dokument księgowy

Jednymi z najważniejszych dowodów wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym są księgi podatkowe. Przepisy wymagają, aby były prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy. Oznacza to, że dokonane w nich zapisy muszą odzwierciedlać stan rzeczywisty

Wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zostanie wykazany związek przyczynowy występujący pomiędzy poniesionym kosztem, a przychodem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.
W przypadku gdyby podatnik nie posiadał umowy podpisanej przez osoby będące stronami transakcji, to niekoniecznie dany wydatek może zostać nieuznany za koszt podatkowy pod warunkiem, że poniesienie wydatku zostanie udokumentowane w inny sposób. 

Podobnego zdania jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który wskazał w wydanej interpretacji z dnia 10 października 2019 roku, nr 0112-KDIL3-1.4011.227.2019.1.GM, że brak posiadania przez podatnika odpowiedniej formy udokumentowania poniesionych wydatków nie przekreśla możliwości zaliczenia wydatku do kosztów firmowych o ile podatnik będzie mógł w inny sposób rzetelnie udokumentować poniesienie kosztu firmowego i uwzględnić to w bieżącej zaliczce na podatek dochodowy i w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego. 

Udokumentowanie wydatku jako kosztu podatkowego na podstawie historii operacji bankowych jest możliwe wtedy kiedy podatnik może w rzetelny sposób wykazać faktycznie poniesiony wydatek na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

Ustawa o rachunkowości, a historia operacji bankowych

Wielu podatników ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 20 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych w danym okresie sprawozdawczym powinny być zapisane wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w tym okresie. Podstawę zapisów stanowią dowody księgowe, które potwierdzają dokonanie operacji gospodarczej.

Dowód księgowy powinien zawierać niżej wymienione informacje: 
 • określenie rodzaju dowodu razem z numerem identyfikacyjnym
 • określenie stron transakcji przez podanie ich nazw i adresów
 • opis operacji gospodarczej, podanie jej wartości
 • datę dokonania operacji
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, która go otrzymała lub od której zostały przyjęte składniki aktywów
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu, który ma być ujęty w księgach rachunkowych wskazując miesiąc oraz sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja)
 • podpis osoby odpowiedzialnej za w/w wskazania. 
Jeżeli więc wyciąg bankowy potwierdzający operacje gospodarcze przedsiębiorcy będzie spełniał wymienione powyżej warunki, to może zostać uznany za dowód księgowy.


Data publikacji: 2022-03-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU