Z dniem 1 września 2019 roku zaczął działać rejestr informacji o podatnikach VAT, tzw. biała lista podatników wprowadzony przez Ministerstwo Finansów. Jakie informacje zawiera wykaz i w jaki sposób można sprawdzić kontrahenta? rachunek bankowy biala lista

Biała lista podatników VAT

to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który powstał w celu pomocy podatnikom w szybkiej weryfikacji kontrahentów. Umożliwia sprawdzenie, czy podatnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Zastąpił działające do tej pory listy podatników VAT zarejestrowanych i niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista pozwala uzyskać informacje, czy:
 • kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • jaki był powód odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru lub przywrócenia rejestracji jako podatnika VAT z poznaniem podstawy prawnej decyzji
 • potwierdzenia numeru rachunku bankowego, na który można dokonać zapłaty za sprzedaż towaru lub wykonaną usługę.

Gdzie znajduje się biała lista podatników VAT?

Można ją znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przedsiębiorca nie musi nic robić, aby znaleźć się na białej liście. Firmy oraz informacje o nich dodane są do listy na podstawie dostępnych rejestrów publicznych pobranych przez KAS. Jeżeli zamieszczone dane są niepoprawne, to przedsiębiorca może wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub poprawienie.

W jaki sposób znaleźć kontrahenta na liście?

Informacje można wyszukać za pomocą numeru NIP, REGON, nazwy firmy lub numeru rachunku bankowego. Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG można wyszukać po wpisaniu imienia i nazwiska przedsiębiorcy w polu „nazwa podmiotu”. Należy także wskazać dzień na jaki mają być wyświetlone informacje na temat poszukiwanego podmiotu. 

Dane jakie zawiera wykaz informacji o podatnikach VAT
 • nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • numer identyfikujący podmiot na potrzeby podatku o ile taki numer został przyznany
 • status podmiotu, czyli:
  • brak dokonanej rejestracji lub wykreślenie z rejestru podatników VAT
  • rejestracja jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony, w tym także podmiot, dla którego rejestracja została przywrócona
 • numer identyfikacyjny REGON o ile został nadany
 • numer w KRS o ile został nadany
 • adres siedziby (jeżeli podmiot nie jest osobą fizyczną)
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz numery identyfikacji podatkowej tych osób
 • imiona i nazwiska prokurentów i ich numery identyfikacji podatkowej
 • imię i nazwisko lub nazwa wspólnika i jego numer identyfikacji podatkowej
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru, przywrócenia do rejestru podatnika VAT
 • podstawa prawna odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru, przywrócenia rejestracji
 • numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w której dana firma ma rachunek i jest jej członkiem, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i zostały wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Biała lista podatników VAT – numery bankowe

Biała lista podatników zawiera firmowe numery bankowe podatników VAT pobrane automatycznie z baz KAS, po potwierdzeniu ich przez system teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR). Dzięki temu szef Krajowej Administracji Skarbowej posiada możliwość analizy i przekazywania informacji w celu zapobieżenia wyłudzeniom skarbowym. Bank, który prowadzi rachunek ma obowiązek zgłoszenia go do STIR

Na białej liście brak jest prywatnych rachunków bankowych, które przedsiębiorcy często wykorzystują przy prowadzeniu firmy. W wykazie znajdują się tylko numery firmowych rachunków bankowych (rachunki rozliczeniowe) zarejestrowanych podatników VAT lub podatników VAT przywróconych do rejestru. Będą to te same numery rachunków, które przedsiębiorca podał do urzędu skarbowego w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Każda zmiana numerów rachunków wymaga podania informacji o zmianie do urzędu skarbowego. Spółki zarejestrowane w KRS składają aktualizację na formularzu NIP-8 oraz NIP-2. Natomiast osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą za pośrednictwem CEIDG

Jeżeli przedsiębiorca został wykreślony z rejestru lub odmówiono mu rejestracji do VAT, to przy jego danych nie będzie widoczny numer rachunku bankowego. Rejestr nie zawiera też danych o firmach, które nie są podatnikami VAT, nawet jeżeli posiadają konto firmowe. 
Przy każdorazowej zmianie urzędu skarbowego przedsiębiorca jest zobligowany do podania informacji o posiadanych rachunkach firmowych.

Brak rachunku firmowego na białej liście

Jeżeli podatnik VAT posiada rachunek bankowy, ale nie może znaleźć się na białej liście, powinien zastanowić się:
 • czy posiada rachunek firmowy 
  jeżeli nie, to powinien założyć rachunek rozliczeniowy w banku lub w SKOK-u
 • czy rachunek firmowy, którego używa został zgłoszony do urzędu skarbowego
  jeżeli nie, to powinien go zgłosić w następujący sposób:
  • firma zarejestrowana w CEIDG (dane zmienia się na formularzu CEIDG-1)
  • firma zarejestrowana w KRS (zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających KRS na formularzu NIP-8)
  • spółka cywilna (aktualizacja danych spółki cywilnej, formularz NIP-2)
  • osoba fizyczna prowadząca działalność niepodlegającą rejestracji w CEIDG ( zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7)
 • czy bank przekazał numer rachunku do STIR
  jeżeli nie należy wyjaśnić to w banku.

Dodawanie rachunku bankowego do wpisu w CEIDG

Firma zarejestrowana w CEIDG zgłasza rachunek bankowy do urzędu skarbowego dokonując zmiany danych we wpisie. W tym celu musi:
z menu „Operacje na wpisie” wybrać „Zmień dane” i wypełnić obowiązkowe pola formularza, podświetlone na pomarańczowo.
Punkt 26, z „Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy”, należy wybrać przycisk: „Wprowadź informacje o posiadanym rachunku bankowym”, a następnie w pokazanych polach należy podać:
 • numer rachunku
 • imię i nazwisko posiadacza konta
 • typ rachunku (firmowy lub osobisty).
Należy także podać kraj siedziby banku (oddziału) i jego pełną nazwę. Można skorzystać z przycisku „Pobierz nazwę banku dla podanego rachunku” (z opcji wyłączone są rachunki w SKOK-ach). Można podać więcej niż jeden rachunek, a także usunąć dane za pomocą przycisku „Usuń informację o rachunku bankowym”

CEIDG nie archiwizuje numerów rachunków bankowych, dlatego też wcześniej zgłoszony numer nie będzie widoczny we wpisie, ale informacja o nim powinna zostać przekazana przez CEIDG do urzędu skarbowego.

Sankcje za korzystanie z rachunków nie będących na białej liście

Z dniem 1 stycznia 2020 roku na przedsiębiorców, którzy dokonają wpłaty kwoty powyżej 15 000 zł na rachunek kontrahenta inny niż podany w wykazie może zostać nałożona sankcja w postaci:
 • bez możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu danej kwoty lub jej części, która została wpłacona na rachunek inny niż ten podany w wykazie
 • poniesienia ryzyka odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za zaległości podatkowe o ile nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.
Przedsiębiorca może uniknąć kary jeżeli najpóźniej w ciągu 7 dni od wykonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformuje o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał płatności. W obecnym czasie obowiązywania stanu pandemii i zagrożenia epidemicznego, termin ten został przedłużony do 14 dni liczonych od dnia wykonania przelewu. 
Dane podatników aktualizowane są każdego dnia roboczego, dlatego zaleca się, aby sprawdzać kontrahenta w dniu wykonywania przelewu.


Data publikacji: 2020-10-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Sylwia
16 Maj 2023

Jak dodać rachunek do białej listy dla spółki zoo ??

Remigiusz
12 Sierpień 2021

Dokonałem w dniu wczorajszym zmiany w CEDIG i dodałem rachunki bankowe. Kiedy pojawią sie na białej liście podatników VAT? Sprawdzałem i w polu informacji o rachunku widnieje napis BRAK.

Marek
01 Kwiecień 2021

właśnie dokonałem takiego wpisu wg instrukcji, czy mój rachunek pojawi się na białej liście i będzie widoczny na podatki.gov.pl ?

 
Faktura XL
15 Kwiecień 2021

Tak, pod dokonanym wpisie, rachunek pojawia się na Białej Liście Podatników VAT i powinien być tam widoczny do kilku dni.