Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie sprzedaży można wystawić maksymalnie 30 dni przed transakcją. W związku z niniejszym przepisem przedsiębiorcy mają pytanie – co z podatkiem? Kiedy powinien zostać naliczony? data wystawienia wczesniejsza niz data sprzedazy kiedy vat

Kiedy powstaje przychód?

Art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkuje moment powstania przychodu, który przypada na dzień przekazania rzeczy, zbycia prawa majątkowego albo wykonania (również w pewnym stopniu) usługi. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie może to nastąpić w terminie późniejszym niż dzień, w którym wystawiono fakturę albo zapłacono należność.

Reasumując, data wystawiania faktury jest równoznaczna z datą powstania przychodu – ta zasada warunkuje, chociażby właściwe wyliczenia zaliczki na podatek PIT.

Należy przypomnieć, że faktury zaliczkowe nie są zaliczane do podatku dochodowego, dlatego ich wartość oraz data wystawienia nie są ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy – oczywiście tylko pod kątem analizowanego tematu.

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca wystawił fakturę 5 stycznia, a towary odebrano dopiero 10 lutego. Dla sprzedawcy data uzyskania przychodu jest zgodna z datą wystawienia faktury. W styczniowym rozliczeniu wartość transakcji zostaje wprowadzona do księgi podatkowej, przychód musi zostać dodany także do rozliczenia zaliczki na PIT za styczeń.

Co z VAT dla faktury wystawionej przed terminem?

Obowiązek podatkowy nałożony na każdego przedsiębiorcę przypada na moment, w którym miała miejsce dostawa towarów albo wyświadczenie usługiart. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Jak to odnieść do faktur wystawionych przed sfinalizowaniem transakcji? Kwestie związane z obowiązkiem podatkowym nie ulegają zmianie.

PRZYKŁAD 2
Dostawa towarów miała miejsce 10 lutego, a fakturę wystawiono w styczniu, zgodnie z obowiązującymi zasadami obowiązek podatkowy przedsiębiorcy powstaje w lutym. Termin wystawienia faktury nie odgrywa żadnego znaczenia.

Jeżeli miało miejsce wystawienie faktury zaliczkowej, obowiązek podatkowy przypada na moment, kiedy uregulowano całość albo część zapłaty. Posiłkując się dotychczasowym przykładem – wystawienie faktury zaliczkowej w styczniu i uregulowanie opłaty 10 lutego jest równoznaczne z wystąpieniem obowiązku podatkowego w lutym.

Obowiązek podatkowy może wystąpić w chwili wystawiania faktury – tak podaje ustawa o VAT. Katalog czynności znajduje się w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4. W praktyce oznacza to, że data wystawienia faktury to równocześnie moment powstania obowiązku podatkowego.

W art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 wskazano dostawę książek drukowanych, usługę leasingową, świadczenie usług budowlano-montażowych, dostawy energii, świadczenia usług, telekomunikacyjnych, najem, dzierżawę, ochronę osób i usługi ochrony, dozór, a także przechowania mienia, stałą obsługę prawną i biurową i inne.

W niniejszych przykładach obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury.


Data publikacji: 2024-01-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU