Obowiązkiem przedsiębiorców jest terminowe opłacanie składek na ZUS. Jednak dla niektórych firm, zwłaszcza osiągających niskie dochody lub dopiero co rozpoczynających działalność ZUS jest sporym obciążeniem finansowym, dlatego też została wprowadzona pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek na ZUS. maly zus plus

Mały ZUS w 2019 roku

Z dniem 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy otrzymali możliwość opłacania ZUS w oparciu o kwotę przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Aby móc skorzystać z tego przywileju przedsiębiorca nie może przekroczyć w danym roku określonego limitu kwotowego, który w 2019 roku wyniósł 63 000 zł (przychód za 2018 rok). Na 2020 rok kwota ta została wyliczona na 67 500 zł (przychód za 2019 rok). Dodatkowo należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu ZUS ZUA wybierając kod ubezpieczenia 05 90 (05 92). 

Przedsiębiorcy opłacający Mały ZUS w 2019 roku i nadal spełniający warunki nie muszą w 2020 roku ponownie składać zgłoszenia. Mały ZUS Plus obowiązuje od 1 lutego 2020 roku.

Mały ZUS Plus - zmiany

Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej została opublikowana dnia 31 grudnia 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 2550). Przepis zawiera warunki uprawniające do skorzystania z Małego ZUS Plus. Są to:
 • roczny przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł
 • podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok podatkowy oraz nie może być niższa od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku
 • przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej z poprzedniego roku kalendarzowego należy obliczyć zgodnie z następującym wzorem:
  Roczny dochód z działalności gospodarczej z poprzedniego roku kalendarzowego dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku kalendarzowym i mnożymy przez 30. Otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych groszy.
Powyższe obowiązuje od 1 lutego 2020 r. Zapis z przed zmiany „roczny przychód” został zastąpiony słowami „roczny dochód”. Na stronie ZUS dostępne są kalkulatory do wyliczania przychodu/dochodu.

Obliczanie dochodu rocznego w przypadku ryczałtu i karty podatkowej

Roczny przychód przedsiębiorcy, który opodatkował działalność gospodarczą kartą podatkową jest kwota netto sprzedaży, a rocznym dochodem będzie roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5. 
W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rocznym dochodem z działalności gospodarczej uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym jest roczny przychód pomnożony przez współczynnik 0,5.

Mały ZUS Plus – dla kogo?

Z obniżonej składki na ZUS skorzysta przedsiębiorca, którego dochód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 120 000 zł. 
Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są liczone od kwoty dochodu, a nie jak było wcześniej od kwoty przychodu.

Wysokość składki na Fundusz Pracy przedsiębiorcy zależy od dwóch czynników: 
 • od wysokości podstawy na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy - jeżeli kwota podstawy jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. jest to kwota 2 600 zł) to wtedy przedsiębiorca nie opłaca składki na FP
 • od wieku przedsiębiorcy - po osiągnięciu odpowiedniego wieku przedsiębiorca nie musi płacić składki na FP (kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat). 
W przypadku składki zdrowotnej nie obowiązuje ulga. Opłaca się ją w normalnej wysokości i nie zależy ona od kwoty przychodu.

Mały ZUS Plus – kto nie skorzysta?

Z Małego ZUS-u Plus nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:
 • w 2019 roku prowadzili firmę w czasie krótszym niż 60 dni
 • korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie ze zwolnienia z podatku VAT
 • korzystają z innych form preferencyjnych: ulga na start, czy ulga dla nowych firm (24 miesiące)
 • w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy
 • w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie, o której jest mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Data publikacji: 2020-05-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU