Z reguły faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług wystawiane są po zakończonych czynnościach. Jednak zgodnie z przepisami podatkowymi dokument może też być wystawiony jeszcze przed wykonaniem świadczenia. faktura wystawiona przed sprzedaza podatek vat

Zasady fakturowania, a podatek VAT

Ogólne przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur mówią, że dokumenty wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub została wykonana usługa.

Faktury nie mogą zostać wystawione wcześniej niż 60 dni przed:
  • dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi
  • otrzymaniem całości lub części zapłaty jeszcze przed dokonaną dostawą lub wykonaną usługą.
Prawidłowe jest zatem wystawienie faktury VAT w terminie 60 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Zgodnie z przepisami każda faktura powinna zawierać określone elementy. Między innymi datę wystawienia i datę wykonania świadczenia. W związku z tym, że podatnik przy wcześniejszym wystawianiu faktury nie zna dokładnej daty dokonania dostawy, ani wykonania usługi, to nie ma obowiązku wskazywania jej na dokumencie. Liczy się jedynie, aby w okresie 60 dni od wystawienia faktury czynności opodatkowane zostały wykonane. 

Wystawianie faktur przed terminem

Jeżeli termin 60 dni zostanie przekroczony, to wiąże się to z ryzykiem jakie wynika z potraktowania takiego dokumentu jak pustej faktury. Za wystawienie takiego dokumentu grożą sankcje karne, których podatnik może uniknąć, jeżeli podejmie określone działania, które mogą temu przeciwdziałać. 

Zgodnie z art. 108 ustawy o VAT, jeżeli osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, na której wskaże kwotę podatku, to ma obowiązek jego zapłaty. Z takiej faktury nabywca nie może odliczyć podatku naliczonego. Dopiero korekta dokumentu do zera i wystawienie w jego miejsce nowej faktury, właściwie dokumentującej dokonaną sprzedaż w terminie wynikającym z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT daje taką możliwość. Powyższa czynność pozwala uniknąć konsekwencji wynikających z wystawienia pustej faktury. 

Faktura VAT wystawiona przed wykonaniem świadczenia, a odliczanie podatku VAT

W stosunku do faktur wystawionych przed wykonaniem świadczenia jak i tych wystawionych na zasadach ogólnych obowiązują takie same reguły odnoszące się do odliczania podatku naliczonego.

Nabywca ma prawo odliczyć podatek VAT zawarty na fakturze:
  • w rozliczeniu za okres, w którym za nabyte przez niego towary i usługi powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy
  • nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.
Możliwość odliczenia podatku naliczonego wiąże się przede wszystkim z momentem powstania obowiązku podatkowego. Z zasady obowiązek podatkowy poza nielicznymi wyjątkami powstaje w dacie dostawy towarów lub wykonania usługi.

Dodatkowo istotny jest moment otrzymania faktury. W przepisach brak jest określenia, czy faktura powinna być wystawiona zgodnie z zapisami art. 106i ust. 1 lub ust. 7. Należy jednak mieć na uwadze, aby obie wymienione przesłanki zostały spełnione jednocześnie.

PRZYKŁAD 
Podatnik wystawił fakturę VAT 15 marca. Dostawa towarów nastąpiła 3 kwietnia. Obowiązek podatkowy powstał w dniu dokonania dostawy towaru. W związku z powyższym oba warunki zostały spełnione łącznie w miesiącu kwietniu. W którym okresie nabywca może wnioskować o zwrot podatku VAT?

Odpowiedź: 
Nabywca może wnioskować o zwrot podatku naliczonego w deklaracji za miesiąc kwiecień.  

Podsumowanie

Podatnicy, którzy wystawiają faktury przed wykonaniem świadczenia powinni kierować się ogólnymi zasadami, na które wskazuje art. 106e ustawy o VAT. Faktura, o której jest mowa może zostać wystawiona w terminie 60 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Jednak sprzedawca musi być w tej kwestii bardzo ostrożny, ponieważ w sytuacji, gdyby przekroczył termin 60 dni, to może narazić się na konsekwencje podatkowe.


Data publikacji: 2022-08-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU