Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towarów i usług zobowiązany jest do dokumentowania transakcji z innym przedsiębiorcą za pomocą faktur sprzedażowych. W niektórych sytuacjach, kiedy faktura zostanie błędnie wystawiona należy ją poprawić za pomocą faktury korygującej. do kiedy mozna wystawic korekte faktury

Faktura korygująca – przypadki uprawniające do jej wystawienia

Niektóre błędy na fakturze pierwotnej wymagają poprawienia ich za pomocą korekty, którą zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wystawia się, jeżeli:
 • została udzielona obniżka ceny w formie rabatu
 • zostały udzielone opusty i obniżki cen
 • nabywca otrzymał zwrot całości lub części zapłaty
 • podatnik otrzymał zwrot towarów i opakowań
 • została podwyższona cena lub została stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Na korekcie wystawionej ze względu na wyżej wymienione przyczyny powinny znaleźć się dane wymienione w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, takie jak:  
 • numer kolejny
 • data wystawienia
 • dane zawarte na fakturze pierwotnej wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 1 – 6
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego, to należy wskazać odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej
 • prawidłową treść korygowanych pozycji.
Jeżeli podatnik chce zmniejszyć podatek VAT wynikający z wystawienia korekty faktury, to dodatkowo musi posiadać dokumentację potwierdzającą warunki korekty,

Korekta faktury – księgowanie w PIT

W chwili obecnej moment ujęcia faktury korygującej zależy od powodu wystawienia korekty: 
 • jeżeli faktura korygująca została wystawiona w wyniku błędu, czyli przykładowo zawierała pomyłki w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT - należy cofnąć się w czasie do okresu, w którym została wystawiona faktura pierwotna
 • jeżeli faktura korygująca została wystawiona z powodu późniejszych zdarzeń, jak np. reklamacja, zwrot lub częściowy zwrot towaru, udzielenie rabatu - korektę rozlicza się na bieżąco, w dacie otrzymania.
Jeżeli wystawiona korekta faktury zmniejsza przychód w okresie, w którym nie wystąpiły żadne przychody lub ich kwota była niewystarczająca, to przedsiębiorca powinien dokonać zwiększenia kosztów o kwotę, w której nie mogły zostać zmniejszone przychody. 

W przypadku, gdyby korekta została wystawiona już po likwidacji działalności gospodarczej, to wtedy przychody zwiększa się lub zmniejsza w terminie za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed likwidacją działalności gospodarczej. 

Termin na przechowywanie dokumentów 

Zobowiązania podatkowe przedawniają się po 5 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku i przez taki okres powinny być przechowywane również wszystkie dokumenty wykorzystywane przy rozliczaniu podatku, jak np. prowadzone ewidencje, faktury zakupu i sprzedaży czy faktury korygujące.

Termin na wystawienie faktury korygującej

Zgodnie z przepisami fakturę korygującą należy wystawić niezwłocznie po zauważeniu błędu powstałego na fakturze lub zwrotu towaru czy zwrotu zapłaty. W obowiązujących regulacjach brak jest dokładnych wskazań co do terminu, w którym powinna być wystawiona korekta faktury. Przepisy wskazują jedynie okoliczności, które zobowiązują do wystawienia takiego dokumentu. Jednak w związku z tym, że okres przedawnienia upływa po 5 latach i dokumentacja powinna być przechowywana w tym samym okresie, to i termin na wystawienie korekty faktury powinien być taki sam. Po przedawnieniu zobowiązania podatkowego nie ma możliwości obniżenia podstawy opodatkowania za ten okres, dlatego wystawienie korekty w tym czasie nie ma sensu. Podatnik może wystawić fakturę korygującą tylko w stosunku do tych faktur, które obowiązkowo musi jeszcze przechowywać, ponieważ w ich przypadku obowiązek podatkowy jeszcze się nie przedawnił.


Data publikacji: 2022-07-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU