W ostatnim okresie teleporady stały się popularną formą udzielania porad medycznych. W wielu przypadkach zastąpiły wizytę pacjenta w stacjonarnym gabinecie lekarskim. W związku z tym pojawia się pytanie w jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć teleporadę? ewidencja przychodow z teleporady lekarza

Czym jest teleporada?

Obecnie teleporada stanowi standard funkcjonujący w opiece medycznej. Polega na konsultacji lekarskiej na odległość, co oznacza, że kontakt pacjenta z lekarzem nie jest bezpośredni, a odbywa się za pomocą telefonu lub czatu. Podczas rozmowy pacjent uzyskuje poradę lekarską, diagnozę i ma dobrany odpowiedni sposób leczenia. Teleporada udzielana w gabinecie prywatnym stanowi przychód dla lekarza. 

Teleporada - powstanie przychodu

Przychód w działalności gospodarczej tworzą kwoty należne. Bez znaczenia jest fakt czy zostały one faktycznie otrzymane, czy też nie. U czynnego podatnika VAT przychód zostaje pomniejszony o koszty jego uzyskania. Za datę uzyskania przychodu uważany jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi, jednak nie może to być później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. 

Definicja przychodu została wskazana w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W przypadku teleporady przychód powstaje w momencie wykonania usługi, czyli w chwili jej udzielenia. Najczęściej pacjenci na teleporadę zapisują się z pewnym wyprzedzeniem. Płatność za usługę pobierana jest z góry jeszcze przed jej udzieleniem. W przypadku kiedy lekarz udzielający porady przez telefon otrzyma zapłatę wcześniej, to przychód powstanie w dniu otrzymania zapłaty. W sytuacji kiedy zostanie wpłacona zaliczka, to zgodnie z przepisami nie zostanie ona zaliczona do przychodów. Wyjątek zgodnie z art. 14 ust. 1J ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią wpłaty pobrane na poczet dostaw towarów i usług, które mają być wykonane w kolejnych okresach sprawozdawczych i podlegają rejestracji z zastosowaniem kas rejestrujących w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym datą powstania przychodu będzie dzień pobrania wpłaty. Jeżeli otrzymana zaliczka zostanie zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, podatnik może przyjąć, że przychód powstał w dniu otrzymania zaliczki. Taki sposób obliczenia przychodu nie jest obowiązkowy, ale w sytuacji kiedy podatnik zdecyduje się na takie rozliczenie, to ma obowiązek stosować je przez cały rok podatkowy. Dodatkowo musi poinformować urząd skarbowy o wybranym sposobie rozliczenia poprzez wskazanie wyboru w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy. 

W sytuacji kiedy otrzymana zaliczka nie zostanie zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, to w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie stanowiła przychodu. 

Ewidencjonowanie teleporady na kasie fiskalnej

Podatnik, który posiada kasę fiskalną ma obowiązek ewidencjonowania na niej transakcji dokonywanych na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. 

Świadczenie niektórych usług na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione jest z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej. Nie dotyczy to jednak usług z zakresu opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Mają oni obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej niezależnie od wysokości obrotów. Dodatkowo przy usługach świadczonych stacjonarnie pacjent powinien otrzymać paragon. 
Inaczej jest w przypadku teleporad, gdzie lekarze i dentyści mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji transakcji na kasie fiskalnej ze względu na charakter świadczonych usług (podstawa: art. 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących), o ile łącznie zostaną spełnione wymienione warunki: 
  • usługi wykonywane są wyłącznie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bądź wtedy kiedy rezultat przekazywany jest wyłącznie z wykorzystaniem tych środków
  • świadczący daną usługę otrzymują w całości zapłatę za usługę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przy czym z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej czynności dotyczy zaplata.
Jeżeli więc zapłata za teleporadę w całości została uregulowana na rachunek bankowy i z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę wynika o jaką czynność chodzi, to nie ma obowiązku dokonywania ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. 

Teleporada – brak zapłaty, czy powstanie przychód?

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód uważa się kwoty należne, nawet faktycznie nieotrzymane. W związku z tym brak zapłaty za teleporadę nie oznacza, że przychód nie powstał. Wyjściem z sytuacji w przypadku nieotrzymania zapłaty za usługę jest ulga na złe długi w podatku dochodowym.


Data publikacji: 2022-02-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU